Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Publicerad

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

 • Substansvärdet per aktie ökade med 0,7 %, justerat för återlagd utdelning (samma period föregående år minskade 3,6 %)
 • Substansvärdet den 31 december 2023 uppgick till 125,1 MSEK, (136,2 MSEK), motsvarande 10,33 kr per aktie (11,25 kr)
 • Koncernens resultat uppgick till 1,0 MSEK (-5,0 MSEK), motsvarande 0,08 kr per aktie (-0,42 kr)
 • B-aktiens totalavkastning uppgick till 7,7% (-49,8 %). Den 31 december 2023 var B-aktiens börskurs 14,94 kr (14,80 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2023 lämnas med 1,00 kr per aktie (1,00 kr), motsvarande en direktavkastning om 6,7 % (6,8 %)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

 • Substansvärdet per aktie ökade med 0,3 % (2,1 %).
 • Koncernens resultat uppgick till 0,3 MSEK (2,9 MSEK), motsvarande 0,03 kr per aktie (0,24 kr)
 • B-aktiens totalavkastning uppgick till 22,7% (-7,4 %)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

 • Substansvärdet per aktie minskade med 1,4 % under januari. Beräknat substansvärde 31 januari 2024 uppgick till 123,4 MSEK, motsvarande 10,19 kr per aktie

VD-KOMMENTAR (UTDRAG)
Havsfrun vill utvecklas genom ett samgående med ett större, välordnat bolag med intressant framtidsinriktad verksamhet som kan bidra till att Havsfrun expanderar och ökar lönsamheten samt aktieägarvärdet. Havsfrun söker samarbetsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag med visionen att hitta ett spännande nordiskt kvalitetsbolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 Mkr eller mer, oberoende av bransch.

Viktigt är att hitta ett bolag som vill fortsätta sin tillväxtresa på börsen, med Havsfrun som en börsnoterad plattform. Med ca 125 Mkr i likvida placeringar ger Havsfrun dessutom en ny partner extra finansiell handlingsfrihet och mer utrymme för expansion.

En affär med Havsfrun förutsätter win-win för båda parter. Vi siktar på en sammanslagning genom ett apportköp med nyemitterade aktier i Havsfrun (s.k. omvänt förvärv), där målbolaget blir ett helägt dotterbolag till Havsfrun. De nya ägarna – på grund av de två bolagens relativa storlek – träder in som huvudägare i koncernen. Detta ger målbolagets ägare en avgörande röstmajoritet i moderbolaget med ansvar för framtiden.

För att hitta rätt målbolag arbetar Havsfrun brett, inklusive egna sökningar och förslag från olika mellanhänder, såsom exempelvis företagsförmedlare. Bolaget har dessutom tillgång till ett brett nätverk av kvalificerade legala och finansiella rådgivare för att underlätta ett eventuellt samgående. Vi har under året aktivt arbetat med att stärka bolagets relationer med olika mellanhänder, såsom företagsförmedlare och investmentbanker. Detta ökar Havsfruns synlighet på marknaden och ökar inflödet av fördelaktiga affärsmöjligheter.

Under året har vi fört diskussioner med ett betydande antal bolag och noggrant utvärderat dessa. Havsfruns utvärderingsprocess av potentiella målbolag är djupgående för att säkerställa att de kan bidra till att skapa värde för Havsfruns aktieägare. Vi strävar efter att hitta en win-win-situation där både parter kan dra nytta av samarbetet. Bolagets höga krav på potentiella partners innebär att många förslag inte når upp till våra förväntningar och därför avfärdas. I flera andra fall så har motparten haft alltför höga förväntningar på sitt bolags värdering och orealistiska framtidsprognoser för dess verksamhet. Detta har gjort det omöjligt att enas om bytesvillkoren, vilket också har lett till att affärsdiskussionerna har avslutats. Det finns också andra kandidater som ter sig lockande men som väljer andra vägar, såsom en egen notering på en handelsplattform, eller skjuter upp sitt bolags börsnotering på framtiden.

För bolag som siktar på en egen börsnotering på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) tar processen normalt sett ungefär ett år, under förutsättning att bolaget redan uppfyller vissa allmänna grundkrav. Detta inkluderar tiden för att uppfylla alla specifika noteringskrav, att ha alla nödvändiga börsfunktioner och personal på plats, samt hela ansökningsprocessen och slutligt godkännande av Nasdaq.

För många bolag, särskilt mindre sådana, är det svårt och komplicerat att genomföra en egen börsnotering. Detta tar mycket tid från företagsledningen, som helst vill fokusera på bolagets kärnverksamhet och tillväxt. Samtidigt är tillgången på nytt kapital generellt sett begränsad i dagens marknad, och marknaden för nya noteringar har därför delvis avstannat.

Med tanke på det rådande marknadsläget anser jag att Havsfrun erbjuder en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun (s.k. omvänt förvärv). Havsfrun har under många år etablerat väl fungerande rutiner för hantering av börsfunktionen, en bred bas av över 9 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 125 Mkr i likvida placeringar. Detta skapar en stabil grund och en möjlighet för rätt bolag att genom en sammanslagning med Havsfrun relativt snabbt och förhållandevis enkelt uppnå en börsnotering på Nasdaq Stockholm.

Det nuvarande utmanande marknadsläget skapar kontinuerligt nya förutsättningar och möjligheter för spännande samarbeten. Med detta i åtanke ser jag fram emot resten av 2024 och de intressanta samtal vi kommer att ha med nya högkvalitativa företag som eftersträvar att verka på en börsnoterad aktiemarknad med Havsfrun och dess börsnotering som bas.

Stockholm den 21 februari 2024

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Claes Werkell, styrelseordförande, telefon: 08-506 777 00, Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2024 klockan 14.30 CET

Om Havsfrun Investment AB

 • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
 • Ett eget kapital om ca 123 MSEK i likvida placeringar
 • Drygt 9 000 aktieägare

Havsfrun vill utvecklas genom ett samgående med ett större, välordnat bolag med intressant framtidsinriktad verksamhet som kan bidra till att Havsfrun expanderar och ökar lönsamheten samt aktieägarvärdet. Havsfrun söker samarbetsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag med visionen att hitta ett spännande nordiskt kvalitetsbolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 Mkr eller mer, oberoende av bransch. Viktigt är att hitta ett bolag som vill fortsätta sin tillväxtresa på börsen, med Havsfrun som en börsnoterad plattform.

Havsfrun erbjuder en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun (s.k. omvänt förvärv).

Annons