”Om ett halvår bör ledmotivet vara normalisering”

Taggar i artikeln

Fredagspanelen
Från vänster: Øyvind Fjell (DNB), Cecilia Auvray (Handelsbanken Fonder), Erik Kjellgren (Länsförsäkringar fondförvaltning), Jimmie Bengtsson (SEB), Patrick Naeslund (Swedbank Robur) och Sunniva Bratt Slette (Storebrand).Från vänster: Øyvind Fjell (DNB), Cecilia Auvray (Handelsbanken Fonder), Erik Kjellgren (Länsförsäkringar fondförvaltning), Jimmie Bengtsson (SEB), Patrick Naeslund (Swedbank Robur) och Sunniva Bratt Slette (Storebrand).
Från vänster: Øyvind Fjell (DNB), Cecilia Auvray (Handelsbanken Fonder), Erik Kjellgren (Länsförsäkringar fondförvaltning), Jimmy Bengtsson (SEB), Patrick Naeslund (Swedbank Robur) och Sunniva Bratt Slette (Storebrand).
Publicerad
Uppdaterad

Inflation, energikris, klimatkrisen och osäkerheten kopplad till Rysslands krigsföring i Ukraina – utmaningarna är många för bolag, oavsett bransch. I veckans fredagspanel har Realtid tagit pulsen på sex fondförvaltare. Så här hanterar de den rådande situationen och det här är deras teorier om marknadsläget om sex månader.

Rikard Jansson

Øyvind Fjell, nordisk förvaltare på DNB Asset Management

Det har varit ett tufft år på börsen – vad tror du om marknadsutsikterna om ett halvår?
–Vi tror på en fortfarande utmanande marknad där marknaden kämpar med en miljö där takten i ekonomin saktar ner, samtidigt som centralbankerna fortfarande har en ganska åtstramande hållning. Det kommer dock att finnas en viss potential för centralbankerna att kunna öppna för lättnader om makrodata kommer in svagt – en balanserande faktor. Vi försöker ha en balanserad portfölj av mer robusta, defensiva bolag kombinerat med bolag som har en mer attraktiv värdering.

När du pratar med bolagen – vad säger de?
– Företagen är fortfarande ganska framåtlutade. I många fall har de en betydande eftersläpning som ger god synlighet, samtidigt som utmaningarna kring värdekedjorna blir mindre. Ett ganska bra nuläge, helt enkelt. Det finns också en tydlig uppfattning om att takten i ekonomin saktar ner, samtidigt som utmaningarna kring exempelvis löneinflationen ökar. Sammantaget råder det dock ingen tvekan om att det bolagen berättar inte stämmer överens med den stora nedgång vi sett på börsen hittills.

Vilka är era/ditt största innehav idag?
– Novo Nordisk, danskt läkemedelsbolag.

Annons

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– Vi har hållit oss utanför fastighetssektorn hela året och fortsätter att vara försiktiga här. Vi kommer att överväga att delta i samband med exempelvis refinansiering av de företag vi ser som den bästa kvaliteten, om det skulle bli aktuellt. Här och nu verkar många av företagen vara för dåligt kapitaliserade som vi ser det.

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– På kort sikt handlar det om att förbereda sig för ett svagare makroklimat samtidigt som många av utmaningarna i värdekedjorna fortfarande pågår. På längre sikt tror vi att det för många företag handlar om ett fortsatt fokus på grön omställning och mer robusta värdekedjor efter de senaste årens utmaningar, förutom den dagliga verksamheten.

Cecilia Auvray – förvaltare globala aktier på Handelsbanken Fonder

Det har varit ett tufft år på börsen – vad tror du om marknadsutsikterna om ett halvår?
– Om ett halvår bör ledmotivet vara ”normalisering”. Då bedömer jag att vi har hittat en ny ”normal” nivå på räntor, vi har förmodligen sett inflationen komma ner till mer hanterbara nivåer, man har kommit förbi de stora leverantörskedjeproblemen och därigenom har lagren också normaliserats.

Annons

–Därutöver menar jag att marknaden bör ha hittat en balans mellan ränte- och aktieavkastning och det kommer vara lättare att hitta relevant värdering på tillgångar. Sist men inte minst kommer de sista excesserna av övervärdering från aktieracet 2019-2021 ha drivits ut (de som kom till stånd via alltför mycket gratispengar i världen). Jag har alltså en rätt positiv syn på aktiemarknaden om ett halvår där vi får rimlig avkastning och aktier kommer värderas efter lönsamhet och tillväxt igen. Efter några riktigt turbulenta år kan marknaden förhoppningsvis göra något av en nystart, i ett mer normalt börsklimat.

När du pratar med bolagen – vad säger de?
– Efter den senaste rapportsäsongen framgår några samstämmiga spaningar från Europa- USA-Japan. Orderböcker är solida och långa i industriledet. Det finns fortfarande en stor utmaning när det kommer till bemanning, att hitta rätt personal och behålla den, vilket gör att det finns hårt tryck i lönekostnader. Däremot har materialkostnadsinflationen lättat och leveransproblem samt frakt-rater är ett betydligt mindre problem. Det är dock stökigt därute. Kunder bromsar och gasar om vartannat vilket gör det utmanande att ha någon framförhållning. Därav är bolagen ovanligt obenägna att ge någon framtida prognos för vinster eller någon syn på 2023. En genomgående åsikt är ”vi läser som alla andra om recessionshot i media, men vi ser ingenting av inbromsning själva”.

Vilka är era/ditt största innehav idag?
– I fonden Global Tema som jag förvaltar ligger fokus på lösningsbolag runt världens viktigaste utmaningar och behov: Klimatomställning, hälsa och produktivitet. Exempel på viktiga innehav är: Schneider Electric, ABB, Graphic Packaging, Regeneron Pharmaceuticals, Roche, Microsoft, Cap Gemini, Quanta Services.

Annons

Fastighetsbolagen har fallit kraftigt i år, hur mycket har det påverkat er?
– I en global fond har inte fastigheter mycket fokus. I regel kan man säga att en osund fastighetsmarknad som blåsts upp av för mycket kapital aldrig är bra för en ekonomi och visst finns det frågetecken runt eventuella negativa konsekvenser om en fastighetskris skulle uppstå.

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– Utmaningen heter i mångt och mycket personal, folk. Påtagligt många bolag talar om bristen på  arbetskraft, särskilt personal med rätt kvalifikationer. Det gäller i ett stort alla geografier och industrier/branscher. Det ger å andra sidan stark efterfrågan på allt som kan öka produktiviteten: konsulttjänster, automatisering, robotar, olika sorters mjukvara och mycket annat. Här finns tillväxt i  efterfrågan och därför stora affärsmöjligheter. Energieffektivitet är ett annat område med synnerligen god efterfrågan. Vi har en hel världsekonomi som helt enkelt måste sträva mot bättre utnyttjande av världens resurser, inte minst vad gäller energi. Vi har aktier i många bolag som drar nytta av den strukturella medvinden.

Erik Kjellgren, förvaltningschef inom aktier och räntor på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Det har varit ett tufft år på börsen – vad tror du om marknadsutsikterna om ett halvår?
– Det har onekligen varit ett tufft år, särskilt som räntemarknaden utvecklats svagt (med stigande räntor och kreditspreadar) samtidigt som aktier gått dåligt. Vi har varit försiktigt inställda till marknaden under nästan hela 2022, med övervikter i defensiva sektorer och låg exponering mot högt värderade bolag och bolag som är exponerade direkt mot slutkonsumenter. Vi är fortsatt försiktiga, men samtidigt ödmjuka för att vissa bolag och sektorer nu omvärderats genom stora kursfall under året. Förhoppningsvis kan inflationstakten åtminstone toppa ur under det kommande halvåret, men frågetecknen runt konjunkturen kvarstår.

När du pratar med bolagen – vad säger de?
– De flesta bolagen upplever kostnadsökningar på allt från energi till logistik och i vissa fall löner. Vissa bolag lyckas väl med att kompensera sig för dessa genom höjda priser, medan andra har svårt att fullt ut kompensera sig. Beträffande konjunkturbilden så har flera bolag med direkt försäljning mot konsument upplevt en svagare marknad, medan exempelvis industribolag rent generellt inte upplever någon tydlig avmattning. Bankerna upplever en fortsatt stark marknad då stigande räntor förbättrar finansnettot, samtidigt som en potentiell konjunkturavmattning ännu inte kan synas i form av kreditförluster eller ens reserveringar.

Vilka är era/ditt största innehav idag?
– Astra Zeneca är största innehavet i Sverigefonden både i absoluta och relativa termer. Skälet är att de är exponerade mot en konjunkturokänslig slutmarknad och de har en stark produktpalett.

Fastighetsbolagen har fallit kraftigt i år, hur mycket har det påverkat er?
– I Sverigefonden har vi varit underviktade fastigheter under stora delar av året. Fonden har därför gynnats, i relativa termer, genom att undvika bolag som fallit mycket. I takt med att värdet på fastighetsaktier gått ner så har fonden opportunistiskt ökat innehaven i sektorn så undervikten är idag väsentligt mindre än den var under våren.

Vad kategoriserar en bra fond?
– Ambitionen med vår aktiva förvaltning är att skapa överavkastning mot vårt benchmark över tid och att undvika risker som inte fundamentalt kan motiveras. Givet att vår fond vänder sig till en bred kundgrupp är den väl diversifierad och vi beaktar hållbarhet i våra investeringsbeslut. Det som kategoriserar en ”bra fond” är enligt mig en fond som agerar transparent i enlighet med sina fondbestämmelser och inte tar högre risker än vad som kommunicerats. Att skapa överavkastning över en hel cykel och inte bara i en generellt stark marknad är ett kvitto på en sådan strategi.

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– Marknaden är fortsatt utmanande, även om vi sett en relativt stark marknad under den senaste månaden. Stort fokus ligger på centralbankerna och deras aviserade räntehöjningar. Vid sidan av de räntehöjningar som redan genomförts och som förväntas i närtid finns dessutom en oro för att konjunkturen skall mattas av som en följd av generellt stigande kostnader och en därigenom allt mer pressad slutkonsument. På den positiva sidan ser vi exempelvis bankerna, som åtminstone än så länge, kan dra nytta av de lite högre räntorna. Som alltid gynnas de bolag som har en god kostnadskontroll och en stark ställning på sin marknad så att de kan kompensera sig via prishöjningar. Den svaga svenska kronan gynnar dessutom de bolag som har stora produktionskostnader i Sverige men som säljer sina varor internationellt i USD, som stärkts kraftigt mot den svenska kronan under året.

Jimmy Bengtsson, ansvarig förvaltare på SEB Sverigefond Småbolag och SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

Det har varit ett tufft år på börsen – vad tror du om marknadsutsikterna om ett halvår?
– Absolut, det har varit tufft och volatiliteten i närtid är fortsatt hög. Om vi flyttar fram ett halvår så har vi kommit längre i räntehöjningarna och vi kanske kan börja prata om de första räntesänkningarna. Samtidigt har vi troligen kommit in i någon sorts lågkonjunktur där vi ser att arbetslösheten går upp och många får det tuffare. I det läget kommer det troligtvis vara lättare att blicka framåt om marknaden inte styrs lika mycket av makro och inflation. Inflationen kommer även att jämföras med tidigare höga tal. Då kan marknaden istället styras mer av hur bolagen hanterar situationen och hur de lyckas framåt.

När du pratar med bolagen – vad säger de?
– Alla är oroliga men de flesta märker ännu ingenting utan har en fortsatt bra efterfrågan, med undantag för konsumentbolagen. Därför gör många bolag både en plan B, och eventuellt en plan C, för att stå förberedda ifall efterfrågan viker.

Vilka är era/ditt största innehav idag?
– Beijer Ref, världsledande inom kommersiell kyla, är ett av våra största innehav. Deras efterfrågan styrs mycket av de lagförändringar som sker i Europa där man behöver fasa ut farliga F-gaser. Ett annat stort innehav är AddTech som arbetar med värdeskapande tekniklösningar. De har en stor diversifiering med sina cirka 140 bolag och är stora inom exempelvis segmenten energi och elektrifiering.

Fastighetsbolagen har fallit kraftigt i år, hur mycket har det påverkat er?
– Vi har varit svagt överviktade i fastighetsbolag och sektorn har bidragit positivt till den relativa avkastningen vilket framför allt beror på att vi har undvikit bolag med korsägande och hög skuldsättning.

Vad kategoriserar en bra fond?
– Med tanke på att det finns så många fonder på marknaden idag så tycker jag att det viktigaste är att en fond följer en tydlig investeringsfilosofi. Det blir därmed viktigt att den filosofin också passar den person som förvaltar fonden.

–Den historiska avkastningen blir ett kvitto på hur fonden gått såklart, även om det som alltid inte är en garanti för hur den ska gå framöver.

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– Högre räntor, en annalkande lågkonjunktur och en konsument som får det tuffare är stora utmaningar som de svenska bolagen står inför.

– Men samtidigt finns det glädjeämnen. Det finns fortfarande en efterfrågan ute på marknaden och priserna på råvaror och frakter börjar komma ner. Komponentbristen börjar lätta och de svenska exportbolagen gynnas av den svaga svenska kronan. Många bolag har också möjligheter att genomföra prisökningar i inflationens spår.

Patric Naeslund, förvaltare för Swedbank Robur Allemansfond Komplett

Det har varit ett tufft år på börsen – vad tror du om marknadsutsikterna om ett halvår?
–Det som kommer att avgöra är dels Federal Reservs agerande vilket i sin tur självklart är beroende av inflation- och arbetsmarknadsutvecklingen i USA dels det geopolitiska läget – utvecklingen i Ukraina och spänningarna kring Taiwan. Jag tror och hoppas att vi inom ett halvår har passerat inflationstoppen och då finns förutsättningar att marknaden åter vågar blicka framåt och premiera tillväxts- och kvalitetsaktier som i många fall tagit oförtjänt mycket stryk på de globala börserna.

När du pratar med bolagen – vad säger de?
– Det skiljer naturligtvis oerhört mycket beroende på bransch och geografi. Vad som dock står klart är att alla är förberedda på bistrare tider. Detta måste vara den mest förväntande kommande recessionen någonsin. Detta är bra – företagen är på tårna och försöker vara så flexibla och anpassningsbara som möjligt. Annars har temat varit höga insatsvarukostnader, transportkostnader och bristsituationer som de tvingats hantera under ganska lång tid. Lagernivåer är ovanligt höga i flera led vilket däremot inte bådar gott när efterfrågan väl viker. Den stora transparensen kring kostnadsproblematiken har gjort att förutsättningarna för företagen att höja priser varit bättre än någonsin i historien. Frågan nu är vilka som har förmågan att bibehålla priserna när efterfrågan viker. Några sektorer, däribland bankerna, gynnas av stigande räntor men har hämmats kursmässigt av att marknaden prisar in en recession och därför inte riktigt tror på så låga kreditförluster som bankerna själva gör.

Vilka är era/ditt största innehav idag?
– Den största övervikten mot index är det amerikanska cybersäkerhetsbolaget Palo Alto som tack vare ett mycket starkt produkterbjudande inom precis det kunderna efterfrågar klarat sig väl trots den stora kurspress vi sett i många andra tillväxtbolag. Näst störst är Taiwan Semiconductor Manufacturing som är världens i särklass mest framgångsrika halvledartillverkare. Tredje största är den finländska skogs-och kraftbolaget UPM.

Fastighetsbolagen har fallit kraftigt i år, hur mycket har det påverkat er?
– Inte speciellt mycket då fonden inte ägt några fastighetsbolag förrän väldigt nyligen. Kurserna har ju kommit ner kraftigt till följd ränteuppgången i kombination med att många fastighetsbolag haft höga värderingar, hög belåning och ett beroende av en kreditmarknad som dragit öronen åt sig.

Vad kategoriserar en bra fond?
– Jag tycker att en bra fond ska ha en genomarbetad investeringsprocess och en förmåga att behålla ett långsiktigt tänk utan att för den skull blunda för vad som händer i omvärlden.  I Allemansfond Komplett har vi fyra bärande teman: Energiomställningen, Digitalisering, Säkerhet (cyber och försvar) samt Livskvalitet/Hälsovård. Dessa fyra teman utgör den tunga stommen. I takt med att vi såg att ränteuppgångar låg i korten ökade vi även lite mer taktiskt inom räntekänsligt och värdeorienterade bolag för att vara lite mer av en allvädersfond under denna stormiga tid.

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– Utmaningarna för en förvaltare till att börja med är att inte hamna helt snett i tidsförloppet. Med det menar jag att aktiemarknaden alltid ligger långt före den reala utvecklingen. Börsens brukar vända en bra bit innan vi passerat vinstbotten. Det nya är att vi haft så oerhört lång period med nollräntor vilket kastat om många gamla sanningar. Flera bedömer tror därför att det kommer ta väldigt lång tid att komma tillbaka till någon form av balans. Själv tror jag det kan gå snabbare vilket dock förutsätter att inflationen inte biter sig fast alltför länge. För bolagen kommer lönerörelsen bli viktig vid sidan av att hantera höga lagernivåer och vikande efterfrågan. Vad gäller glädjeämnen så skulle alla tre pallplatser självklart tas av ett krigsslut i Ukraina.

Sunniva Bratt Slette, biträdande förvaltare för Storebrand Global Solutions och primärförvaltare för Storebrand Smart Cities

Det har varit ett tufft år på börsen – vad tror du om marknadsutsikterna om ett halvår?
– Om ett halvår tror jag att vi sett nog av penningpolitiska åtstramningar från världens mest tongivande centralbanker. Utsikten för tillväxtföretag, som är känsliga för räntehöjningar, är därmed möjligen ljusare än i år.

När du pratar med bolagen – vad säger de?
– Fonderna som jag förvaltar har ett globalt mandat, så jag är i dialog med bolag över hela världen. De flesta är försiktigt optimistiska inför framtiden och har stenkoll på sin finansiella planering. Mitt intryck är att bolagen är extremt anpassningsbara och hittar nya vägar till att jobba mer resursereffektivt. Vd:ar och ekonomichefer har över tid pratat mycket om att göra sina affärsmodeller mer ”konjunktursäkra”. Bolagen har rustat sig för tuffa tider, men de ser positivt på att tidigare problem med komponentbrist börjar lätta.

Vilka är era/ditt största innehav idag?
– I fonden Storebrand Global Solutions är de tre största innehaven Visa, American Tower Corporation och Palo Alto Networks. I fonden Storebrand Smart Cities är det Trane Technologies, Schneider Electric och Johnson Controls International.

Fastighetsbolagen har fallit kraftigt i år, hur mycket har det påverkat er?
– Det har inte påverkat Storebrand Global Solutions i så stor utsträckning i fastighetsbolag direkt, mest genom bolag inom exempelvis bygg- och infrastruktur som i sin tur har fastighetsbolag som kunder. Men i Storebrand Smart Cities har vi ett segment som är mer direkt kopplat till fastigheter genom investeringstemat urban planering. Den amerikanska exponeringen har varit ok (ex Ventas), den tyska exponeringen har varit jobbig (ex Vonovia och Deutsche Wohnen) och den japanska exponeringen (ex Sekisui House) till fastigheter har varit positiv för fonden i år.

Vilka är de främsta utmaningarna (respektive glädjeämnena?) som ligger på bordet för bolagen just nu?
– De främsta utmaningarna är inflationen, energikrisen, klimatkrisen och osäkerheten kopplad till Rysslands krigsföring i Ukraina. Glädjeämnena måste vara att globala samarbeten som klimattoppmötet COP27 samlar världens länder kring gemensamma mål. Regleringar från EU, USA, Kina, Korea, Indien och Japan främjar både ekonomin och den gröna omställningen. Mindre byråkrati och bättre incitament gör att större kapitalflöden går till investeringar i förnybar energi och energieffektivitet.

Annons