Realtids fredagspanel om hedgefonder: Johanna Påhlson (Söderberg & Partners), Pia Haak (Swedbank Robur) och Jonas Lindmark (Morningstar).
Panel

"I snitt läggs en hedgefond i månaden ned"

Många hedgefonder gick dåligt förra året, långt efter index trots höga avgifter. Nyligen lade Brummer & Partner ned Nektar, Sverige äldsta hedgefond. Hur ser det ut för hedgefondernas framtid? Realtids fredagspanel svarar på fyra frågor.

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-10

Professionella sparare kikar i högre utsträckning på andra nyckeltal än avkastning

Johanna Påhlson, fondexpert på Söderberg & Partners:

Vad är en riktig hedgefond?

– Hedgefonder är inte en homogen grupp, utan kan vara olika till sin karaktär. Vanligtvis syftar de till att minska eller eliminera marknadsrisken. Många hedgefonder strävar efter absolutavkastning istället för avkastning relativt ett index. Hedgefonder kan ibland investera i andra tillgångsslag än aktier och räntor, ta korta positioner och ha en avgiftsstruktur som består av en fast och en resultatbaserad avgift.

Brummer & Partners Nektar avvecklas, kommer vi se fler fondavvecklingar i år?

– Det är rimligt att det tillkommer och avvecklas fonder på marknaden allt eftersom olika fonder och strategier har olika framgång. Det finns en viss fördröjningseffekt på marknaden som gynnar fonder mer när de presterar bra än missgynnar dem när de presterar dåligt. Det beror på att vanliga sparare tenderar att investera i högpresterande fonder, men flyr inte lågpresterande fonder i samma utsträckning. Detta skiljer sig lite åt från professionella sparare som i högre utsträckning kikar på andra nyckeltal än just avkastning.

Många hedgefonder gick dåligt förra året. Varför fungerar inte hedgefond-strategierna längre?

– Om man jämför hedgefonder som grupp mot exempelvis aktiemarknadens utveckling riskerar man att bedöma hedgefonder som en mer homogen grupp än vad de faktiskt är. Dessutom att syftet i många fall är att just utgöra ett alternativ till aktie- och räntemarknaden snarare än att korrelera med dess utveckling. Om man som sparare vill ha ett skydd mot en eventuell börsnedgång kan det därför finnas motiv för att välja exempelvis en CTA-strategi, även om denna generellt inte visat sig prestera på lång sikt, eftersom syftet ändå uppnås.

Finns det skäl till att Finansinspektionen (FI) ska se över avgiftsmodellerna?

– FI har tidigare gjort en granskning av resultatbaserade avgifter och konstaterat att avgifterna är komplexa och att de skiljer sig åt i hur de är utformade. Exempelvis tas den resultatbaserade avgiften i vissa fall ut när fonden har en bättre avkastning än index och i andra fall när fonden har en bättre avkastning än den riskfria räntan. Det är även olika om fonden tillämpar ett så kallat högvattenmärke, det vill säga om avgiften tas ut på all positiv avkastning eller enbart vid tidigare uppnådd högstanivå. Det är viktigt att kommunikationen mot spararna är tydlig, samtidigt är hedgefonderna så olika till sin natur att det inte nödvändigtvis gynnar förvaltarens incitament och därmed spararen om avgiftsmodellerna skulle linjeras.

I år räknar vi med att fler fonder stängs än som startas.

Pia Haak, ansvarig för allokering, Swedbank Robur:

Vad är en riktig hedgefond?

– Här finns det inget kort och enkelt svar. Det viktiga är att det är tydligt vilken roll din investering ska spela i din portfölj innan du påbörjar din urvalsprocess. Hedgefonder finns i dag i flera olika former och med olika egenskaper och strategier, och är mer än bara sin historia där hedge ursprungligen innebar att skydda kapital. Traditionellt rörde det sig framförallt om offshore-fonder men numera är det framförallt UCITS-fonder. Dessa hedgefonder har ett tryggare regelverk för oss investerare. Det är också här vi ser tillväxten, såväl i antal som i volym. Här är likviditeten många gånger daglig, vilket kan vara ett önskemål hos många investerare.

– I dagsläget har vi framförallt haft fokus på fonder som har som målsättning att skapa avkastning oavsett marknadens riktning. Det rör sig exempelvis om förvaltare inom en fundamental aktiestrategi och med en marknadsneutral filosofi. Vi ser dessa som ett komplement till kortränteinvesteringar framförallt.

Brummer & Partners Nektar avvecklas, kommer vi se fler fondavvecklingar i år?

– Det är sannolikt att vi kommer få se fler fonder avvecklas, inte minst efter det avkastningsmässigt tuffa året 2018. Samtidigt är det en naturlig del att fonder som inte längre efterfrågas och har stora utflöden stängs. I år är vår bedömning att vi kan räkna med att fler fonder stängs än som startas. Däremot ser vi att det finns ett ökat intresse för strategier som inkluderar hållbarhet i sin investeringsprocess och filosofi. Hållbarhet är något som vi själva är mycket engagerade i och har inkluderat i hela vår affär.

Många hedgefonder gick dåligt förra året. Varför fungerar inte hedgefond-strategierna längre?

– Få strategier levererade en positiv avkastning förra året, men inom varje strategi fanns det förvaltare som lyckades väl. Spridningen är dock ofta stor mellan bästa och sämsta fond vilket gör urvalsprocessen allt viktigare, liksom att lägga tid och resurser på analysen. 2018 var volatilt och med tvära kast i synen på både bolagsvinster och de ekonomiska förutsättningarna i världen. Många branscher och bolag straffades utan större urskillnad under nedgångsfaserna. Det här är ingen optimal miljö för många hedgefonder. Vi tror dock fortsatt att det finns möjlighet att hitta intressanta investeringsmöjligheter inom hedgefonder framöver. Vi utvärderar våra placeringar på 3-5 års sikt och lite hack i kurvan på kort sikt får man räkna med ibland.

Finns det skäl till att Finansinspektionen (FI) ska se över avgiftsmodellerna?

– Avgiftsmodellerna tenderar till att självregleras via utbud och efterfrågan. Högt prissatta och underpresterande fonder ser utflöden och tvingas lägga ner. Generellt har fondbranschen sett en prispress under en längre tid. Hedgefonder är inget undantag utan prisfrågan är ständigt aktuell. Vi ser att fler förvaltare ser över sina prismodeller. Förvaltningsavgiften pressas ner, en översyn sker hur och när den prestationsbaserade tas ut, vilket jämförelseindex fonden har etc. Det är självklart en viktig del för oss. 

Det är matematiskt nödvändigt att resultatet blir låg snittavkastning till kunderna.

Jonas Lindmark, analyschef och redaktör, Morningstar:

Vad är en riktig hedgefond?

– Morningstar i USA använder en definition där minst fyra av sju faktorer krävs: hög minsta insättning, månadshandel, resultatbaserad avgift, inriktning på absolutavkastning, komplexa portföljer, frihet att använda hävstång och derivat. Jag brukar förenkla och säga att det är en fond som ger förvaltaren större frihet att välja risker än en normal fond.

Brummer & Partners Nektar avvecklas, kommer vi se fler fondavvecklingar i år?

– De senaste fem åren, sedan maj 2014, har 49 svenskregistrerade hedgefonder lagts ned. Det är i snitt nästan en per månad och det verkar troligt att ungefär samma nedläggningstakt fortsätter.

Många hedgefonder gick dåligt förra året. Varför fungerar inte hedgefond-strategierna längre?

– Strategier som bygger på att tjäna pengar på att ta udda typer av risker fungerar fortfarande. Det finns fortfarande marknader där andra typer av företag betalar för att bli av med risker, till exempel valutarisker och ränterisker. Problemet är att mängden pengar som söker avkastning på dessa marknader har ökat dramatiskt, vilket gjort att de blivit mycket mer av nollsummespel. Och tillsammans med höga avgifter måste därför resultatet bli låg snittavkastning till kunderna, det är matematiskt nödvändigt.

Finns det skäl till att Finansinspektionen (FI) ska se över avgiftsmodellerna?

– Finansinspektionen har godkänt fondbestämmelserna för alla svenskregisterade fonder och har därmed ansvar för att avgiftsmodellerna är rimliga och begripliga. Det grundläggande problemet med resultatbaserade avgifter är dock att även om beräkningen är individuell så betalas de inte tillbaka när andelskursen faller tillbaka, vilket betyder att förvaltarna i snitt tar en större del av resultatet än den procentsats som anges.

Platsannonser