Riskkapital

Helena Stjernholm förlorar skattemål – igen

Realtid kan idag avslöja att Industrivärdens vd Helena Stjernholm har förlorat ett skattemål i förvaltningsdomstolen. Det gäller även ytterligare tio anställa eller före detta tidigare anställda på investmentbolaget IK Investment Partners.

Uppdaterad 2019-04-17
Publicerad 2019-04-17

Förvaltningsrätten har i 39 mål kommit fram till att elva partner i IK måste beskatta inkomsterna som tjänst istället för utdelning eller kapitalvinst. En av dessa är Industrivärdens nuvarande vd Helena Stjernholm, för dagen fullt upptagen med att hantera investmentbolagets årsstämma.

– Det stämmer att jag sedan många år, tillsammans med många andra som arbetar eller har arbetat i den svenska riskkapitalsektorn, är föremål för en tvist med skattemyndigheten. Främst handlar det om vissa inkomster ska vara inkomst av tjänst eller kapital. Alla juridiska turer visar att det här handlar om svåra bedömningar. Jag har deklarerat för mina inkomster och har under alla år använt extern skatteexpertis. Jag kommer att betala den skatt som slutligen fastställs, säger Helena Stjernholm i en skriftlig kommentar till Realtid.

Bakgrunden är att kammarrätten den 27 april 2017 meddelade domar i 580 mål mot 85 personer i riskkapitalbolagen Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton. I de tidigare domarna som gällde Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton kom kammarrätten fram till att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de så kallade fåmansföretagsreglerna i stället för som inkomst av kapital. Domarna som avsåg IK och Nordic Capital innebar istället att inkomsten för flertalet av personerna i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Helena Stjernholm är en av de elva anställda eller tidigare anställda på IK Investment Partners som samtliga överklagade besluten rörande beskattning av så kallad ”carried interest” (läs mer faktarutan, reds anm), rörande fonden IK 2004 Fund. Men enligt avgörandet i förvaltningsrätten ska IK:s partners inkomster i sin helhet beskattas som inkomst av tjänst.

Helena Stjernholm yrkade att besluten skulle undanröjas, att hennes beskattning för taxeringsåret 2015 ska fastställas enligt hennes inlämnade deklarationer samt att hon ska få ersättning för kostnader hos Skatteverket samt i förvaltningsrätten.

Hon, liksom sina tidigare kollegor, pekar på via sina ombud Mattias Schömer, Vinge, Lennart Staberg, PWC, och Torgny Wetterberg, A1 Advokater, att det inte går att finna att ”det föreligger några skattemässigt synbara skillnader mellan fondstrukturerna i t.ex Altor och IK, som kan motivera de olika skattemässiga bedömningarna”.

Vidare uppger ombuden i processen att grunden för Skatteverkets beslut avseende beskattning av carried interest på många punkter är helt felaktig. De menar att carried interest i ett riskkapital-sammanhang varken är lön eller ersättning för tillhandahållna tjänster. Därför går det inte att jämställa riskkapital-fonder med vanliga värdepappersfonder.

Ombuden pekar även på att Skatteverket hävdar att carried interest ska beskattas som näringsinkomst för Helena Stjernholms bolag, Crescit AB för beskattningsåren 2013 och 2014.

Enligt ombudet går det inte att skatterättsligt förklara att Helena Stjernholm för vissa år ska beskattas för inkomsten som för lön och för andra år beskattas som för näringsinkomst. 

Det som Skatteverket vill beskatta som lön är en resultatandel från Belltower II LP och Chapterhouse LP som riskkapitalisternas kapitalförsäkringar erhållit. Dessa bolag har investerat i IK 2004 Fund och GP, General partner, har betalat ut carried interest till LP-bolagen, Limited partner.

Förvaltningsrätten skriver att det inte framkommit att Helena Stjernholm ägt andelar i bolaget IK 2004, som ansvarat för förvaltningen av den aktuella fonden och detta är anledningen till att den utdelning eller kapitalvinst som hon fått inte kan beskattas som inkomst av tjänst enligt de så kallade fåmansföretagsreglerna. Förvaltningsrätten bedömer heller inte att det är något hinder att Skatteverket har godtagit att ersättningar som baserats på carried interest ska beskattas som näringsinkomst för Helena Stjernholms bolag, Crescit AB.

Även i domarna mot de övriga anställda på IK Investment Partners har förvaltningsrätten kommit fram till att inkomsterna i kapitalförsäkringarna som grundar sig på carried interest utgör ersättning för arbete som ska beskattas i inkomstslaget tjänst. 

Enligt riskkapitalisternas ombud har dock vare sig storleken på den investering som kapitalförsäkringen gjort eller den avkastning som indirekt har erhållits på investeringen, koppling till vilken faktisk arbetsprestation som de har utfört. 

Förvaltningsrätten har dock motiverat detta med att det framkommit av utredningen ”att möjligheten att få inkomster via Belltower II LP och Chapterhouse LP endast har getts till de personer som varit anställda, och som har haft särskilt betydelsefulla positioner, inom IK-gruppen”.

Förvaltningsrätten skriver att ersättningarna mot denna bakgrund anses vara inkomster som utgått till följd av riskkapitalisternas arbete.

Enligt förvaltningsrätten kommer domstolen under våren och fram till sommaren att meddela domar för personer som varit verksamma i företag som ingår i andra riskkapitalgrupper såsom EQT, Nordic Capital och Segulah.

Domarna avser:

Helena Stjernholm har varit anställd och arbetat i IK AB från september 1998 till augusti 2015. Hon har varit vd för IK AB från och med december 2010. 

Kammarrätten har tidigare meddelat dom gällande beskattning avseende carried interest i fonderna IK 2000 Fund och IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012.

Christian Salamon har varit anställd och arbetat i IK AB från 1997 till juni 2005. Fram till år 2001 var han även anställd i IK Partners Ltd. Han omnämns i IK 2004 Funds PPM, Private Placement Memorandum, som en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Christian Salamons beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012.

Kristian Kemppinen har varit anställd och arbetat i IK AB sedan augusti 2001. Han omnämns i IK 2004 Funds PPM som en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Kristian Kemppinens beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och
IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012 

Thomas Ramsay har varit anställd och arbetat i IK AB och IK Ltd från januari 1996 till augusti 2006. Han omnämns i IK 2004 Funds PPM som en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Thomas Ramsays beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och
IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012.

Christopher Fägerskiöld har varit anställd och arbetat i IK AB från augusti 2004 till september 2008. Han omnämns inte i IK 2004 Funds PPM, men enligt förvaltningsrättens bedömning har han varit en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Christopher Fägerskiölds beskattning avseende carried interest hänförlig till fonden IK 2004 Fund för taxeringsåren 2011 och 2012.

Martin Backman har varit anställd i IK AB under perioden november 2000 till juli 2006. Han omnämns i IK 2004 Funds PPM som en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Martin Backmans beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och IK 2004 Fund för taxeringsåren 2009, 2011 och 2012.

Christina Fagerberg har varit anställd och arbetat i IK AB från oktober 2000 till april 2006. Hon omnämns i IK 2004 Funds PPM som en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Christina Fagerbergs beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012.

Matts Rosenberg har varit anställd i IK AB under perioden september 2005 till årsskiftet 2013/14. Han omnämns inte i IK 2004 Funds PPM, men förvaltningsrättens bedömning är att han varit en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Matts Rosenbergs beskattning avseende carried interest hänförlig till fonden IK 2004 Fund för taxeringsåren 2011 och 2012.

Samir Kamal har varit anställd och arbetat i IK AB från augusti 2004 till augusti 2006. Han omnämns inte i IK 2004 Funds PPM, men förvaltningsrättens bedömer att han varit en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Samir Kamals beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012.

Anne Holm Rannaleet har varit anställd och arbetat i IK AB under perioden juli 1993 till och med 31 januari 2008. Inledningsvis arbetade hon som ekonomidirektör men hon övergick år 2000 till att arbeta som informationsdirektör. Hon omnämns i IK 2004 Funds PPM som en av fondens Investment Professionals. 

Erik Larsson har varit anställd och arbetat i olika rådgivningsbolag i IK-gruppen sedan 1994. Från januari 2001 till juni 2007 har han endast varit anställd och arbetat i IK AB. Han omnämns i IK 2004 Funds PPM som en av fondens Investment Professionals. 

Kammarrätten har meddelat dom gällande Erik Larssons beskattning avseende carried interest hänförlig till fonderna IK 2000 Fund och IK 2004 Fund för taxeringsåren 2008, 2009, 2011 och 2012

Skatteprocesserna:

nitialt hävdade Skatteverket att den vinstdelning, ”carried interest”, som utfaller när riskkapitalfonderna avkastar över en viss miniminivå ska beskattas som lön från rådgivningsbolaget där nyckelpersoner vanligtvis är anställda. Sådan lönebeskattning aktualiserades oavsett om den enskilde faktiskt tillgodogjort sig carried interest direkt eller indirekt genom utbetalningar till aktiebolag som ägdes av den enskilde.

Typiskt sett har de enskilda deklarerat sina inkomster i inkomstslaget kapital, ofta i form av utdelning eller kapitalvinst på okvalificerade andelar i fåmansföretag.

Om detta hade godtagits skulle den faktiska skatten på carried interest i normalfallet ha uppgått till 25 procent. Men det har inte godtagits av Skatteverket. Enligt Skatteverket bör den här typen av inkomst beskattas betydligt hårdare.

De första processerna som drevs på den här linjen avsåg skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på carried interest för de företag som var arbetsgivare för de enskilda. Under 2012 dömde förvaltningsrätten på Skatteverkets linje för NC Advisory AB (Nordic Capital) och slog fast att carried interest var att se som arbetsgivaravgiftspliktig ersättning för arbete. Kammarrätten undanröjde emellertid detta avgörande genom en dom som meddelades den 19 december 2013. En central del i kammarrättens bedömning var att carried interest inte kunde ses som en prestationsbaserad ersättning.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom till HFD som den 5 november 2014 beslutade att inte ta upp målet till prövning.

Härefter ändrade Skatteverket grund i processerna. I stället för tjänst hävdade Skatteverket nu att de särskilda bestämmelserna om beskattning av utdelningar och kapitalvinster på kvalificerade andelar i fåmansföretag skulle tillämpas; det vill säga med beskattning till viss del i inkomstslaget tjänst.

Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Stockholm har dömt på Skatteverkets linje. 

Enligt Kammarrätten saknade det betydelse att den enskilde förvisso inte varit anställd i fondens så kallade General Partner, det vill säga det företag som bedrivit den verksamhet som gett rätt till carried interest.

 

Platsannonser