Finans Nyhet

FSN Capital vinner skiljemål mot Procuritas

Taggar i artikeln

FSN Capital Procuritas
Publicerad

FSN Capital tillerkänns 87 miljoner euro i ersättning efter att Procuritas i dag har funnits ansvarigt för bedrägeri och avsiktligt vilseledande av den internationella skiljedomstolen i Danmark. 

Camilla Jonsson

Den internationella skiljedomstolen i Danmark dömer i enlighet med det nordeuropeiska private equity-bolaget FSN Capitals talan om bedrägeri och avsiktligt vilseledande och förpliktar det svenska private equity-bolaget Procuritas att betala 87 miljoner euro i ersättning till FSN Capital enligt meddelande idag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kort efter förvärvet av ram Equipments  i januari 2018 upptäckte bolagets oberoende revisor, EY, oegentligheter i bolagets bokföring. Detta föranledde FSN Capital att inleda juridiska, bokföringsrelaterade och tekniska utredningar och påkallade i september 2018 ett skiljeförfarande mot Procuritas, med påstående om bokföringsbedrägeri, häribland medveten manipulation av omsättning och vinst genom redovisning av fiktiv omsättning för projekt, utfärdande av falska fakturor och antedatering av ordrar i tiden före försäljningen av bolaget. 

“Köparen har producerat omfattande och detaljerade bevisuppgifter gällande påstått bedrägeri och avsiktligt vilseledande,” konstaterar den internationella skiljedomstolen i dagens beslut.

Annons

Den internationella skiljedomstolen slår fast att Procuritas i januari 2018 sålde sitt dåvarande danska portföljbolag Gram Equipment, tillverkare av maskiner och utrustning för glasstillverkning, baserat på manipulerad och bedräglig bokföring, och därför är skyldigt att betala ersättning till FSN Capital. Domen är slutgiltig och kan inte överklagas.  

”Sakens kärna är att de finansiella upplysningar som delgavs köparen å säljarens vägnar, åtminstone från juni 2017 och framåt, var systematiskt manipulerade genom fiktiva uppskrivningar och felaktiga periodiseringar – avsedda att hindra Köparen från att upptäcka de underliggande sakförhållandena,” skrev den internationella skiljedomstolen i sin 430 sidor långa dom idag.

– Jag är mycket nöjd med resultatet av skiljeförfarandet. Ersättningen kommer att väsentligt förbättra Gram Equipments operationella position och konkurrenskraft och stötta bolagets personal och ledning i deras enastående arbete med att bygga upp bolaget igen”, säger Thomas Broe-Andersen, partner i FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital-fonderna) – i en skriftlig kommentar.

Annons

 

 

 

Annons

Bakgrund:

Den 29 januari 2018 förvärvade det nordeuropeiska private equity-bolaget FSN Capital den danska tillverkaren av glasstillverkningsutrustning, Gram Equipment, från det svenska private equity-bolaget Procuritas, baserat på finansiell information för 2017, presenterad av Procuritas. Enligt informationen hade Gram Equipment haft en omsättning på 107,4 miljoner euro och ett normaliserat EBITDA (rörelseresultat) för budgetåret 2017 på 13,3 miljoner euro.

Kort tid efter förvärvet upptäckte Gram Equipments oberoende revisor, EY, vid granskning av räkenskaperna för 2017, oegentligheter i bolagets bokföring, och förvarnade om nedjustering av resultatet. När det reviderade bokslutet presenterades den 5 juli 2018, hade Gram Equipments omsättning minskat från 107 miljoner euro till 94 miljoner euro, och normaliserad EBITDA hade ändrats från en vinst på 13,3 miljoner euro till en förlust på 8,5 miljoner euro för 2017. Revisionen innebar därmed att det EBITDA för 2017 som Procuritas presenterat minskade med cirka 22 miljoner euro.

FSN Capital tillförde och säkerställde därefter över 23 miljoner euro i ytterligare kapital till Gram Equipment för att trygga den fortsatta verksamheten och undvika konkurs. Den tidigare ledningen byttes ut och FSN Capital och den nya ledningen inledde det stora arbetet med att få verksamheten på rätt köl igen.

EY:s nedjustering av resultatet fick FSN Capital att inleda juridiska, bokföringsrelaterade och tekniska utredningar, vilka avslöjade att bokföringsbedrägeri skett; omsättning och vinst hade avsiktkligen manipulerats genom fiktiv omsättning för projekt, utfärdande av falska fakturor samt antedatering av ordrar i tiden före försäljningen. Dessutom trädde en visselblåsare fram och avslöjade att mer än etthundra falska fakturor utfärdats för att på artificiell väg blåsa upp omsättning och vinster för räkenskapsåret 2017 inför försäljningen av bolaget. 

Den 1 juni 2018 lämnade FSN Capital in ett krav inom ramen för den så kallade warranty & indemnity-försäkring som bolaget tecknat i samband med förvärvet, och som täckte förluster upp till 50 miljoner euro vid säljarens brott mot garantierna i aktieöverlåtelseavtalet. FSN Capital hävdade att säljaren vid åtskilliga tillfällen brutit mot ett flertal garantier i aktieöverlåtelseavtalet, bland annat gällande säljarens lojala upplysningsplikt och redovisningsmaterialet och genom att tillhandahålla falsk och vilseledande information under försäljningsprocessen. I mars 2019, efter omfattande juridiska utredningar, konstaterade försäkringskonsortiet under ledning av ett bolag i Liberty Mutual-koncernen att försäkringen täckte skadan, och betalade ut det maximala försäkringsbeloppet på 50 miljoner euro till FSN Capital.

Genom att erkänna att försäkringen täckte skadan och genom att betala ut det fulla försäkringsbeloppet till FSN Capital, bekräftade försäkringskonsortiet också att FSN Capital inte kunde ha varit medvetet om att den information som Procuritas lämnade ut i samband med due diligence-undersökningen var felaktig och vilseledande, eftersom det uttryckligen följer av försäkringsbrevet att försäkringen inte gäller i sådant fall.

Den 20 september 2018 påkallade FSN Capital ett skiljeförfarande i den internationella skiljedomstolen i Danmark mot Procuritas med krav om ersättning för att Procuritas avsiktligen och genom bedrägeri brutit sina garantier och med begäran om att den internationella skiljedomstolen skulle godkänna utnämningen av en oberoende revisor som skulle granska årsredovisningen för 2017 samt den slutgiltiga beräkningen av köpeskillingen i enlighet med det förfarande som överenskommits i aktieöverlåtelseavtalet.

Den 21 januari 2020 lämnade den utsedde oberoende revisorn, BDO, sin rapport, där det framgick att BDO höll med om alla revisionsjusteringar som tidigare gjorts i årsredovisningen för 2017 i samband med EY:s revision, medan de finansiella rapporterna från Procuritas konstaterades vara ”vilseledande”. BDO konkluderade att Procuritas skulle betala tillbaka över 16 miljoner euro till FSN Capital i enlighet med den slutliga köpeskillingsberäkningen överenskommen i aktieöverlåtelseavtalet.  

Den internationella skiljedomstolen i Danmark meddelade idag sin 430 sidor långa dom, i vilken den fastställer BDO:s beslut, och förpliktar Procuritas att betala tillbaka över 16 miljoner euro till FSN Capital i enlighet med den slutliga köpeskillingsberäkningen i aktieöverlåtelseavtalet. Dessutom slår skiljedomstolen fast att Procuritas sålde Gram Equipment mot bakgrund av manipulerad och bedräglig redovisning och att Procuritas är skyldigt att betala 71 miljoner euro i ersättning, omkostnader och ränta till FSN Capital. Det innebär att den sammanlagda ersättningen FSN Capital har rätt till från Procuritas uppgår till 87 miljoner euro, vilket i kombination med försäkringsbeloppet som FSN Capital redan har mottagit innebär att FSN Capital sammanlagt har rätt till mer än 138 miljoner euro. Domen är slutgiltig och kan inte överklagas.

Annons