Finans

Fortsatt tillväxt i Hoist Finance

Resultatet före skatt ökade med 40 procent till 182 miljoner kronor, visar delårsrapporten för det tredje kvartalet. Koncernchefen Jörgen Olsson pekar ut regulatoriska förändringar som något som kommer gynna bolagets tillväxt framöver.

Publicerad 2017-10-26

De totala intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 666 miljoner kronor och var därmed oförändrade jämfört med motsvarande period i fjol då de uppgick till 665 miljoner kronor.

Resultat före skatt ökade med 40 procent till 182 miljoner kronor under tredje kvartalet, jämfört med 130 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol.

Resultat per aktie efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till 1,68 kronor, jämfört med 1,25 kronor under fjolårets tredje kvartal.

“Den löpande verksamheten i Hoist Finance fortsätter att utvecklas väl, samtidigt som vi fortsätter att utveckla företaget i enlighet med vår strategi och vision – att vara en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick portföljtillväxten till 14 procent samtidigt som vi fortsatte närma oss våra finansiella mål”, skriver bolagets vd och koncernchef, Jörgen Olsson, i en kommentar till rapporten.

För årets nio första månader ökade de totala intäkterna ökade med 6 procent till 2 067 miljoner kronor, jämfört med 1 955 miljoner kronor under samma period i fjol.

Resultat före skatt ökade med 25 procent till 471 miljoner kronor under årets tre första kvartal, jämfört med 378 miljoner kronor.

Resultat per aktie efter utspädning under januari-september uppgick till 4,17 kronor, jämfört med 3,61 kronor under samma period i fjol.

Redovisat värde på förvärvade fordringsportföljer uppgick till 13,2 miljarder kronor, jämfört med 12,7 miljarder kronor.

“Vi fortsätter att successivt växa i de länder där vi är verksamma, vi fortsätter att utveckla vår operationella effektivitet och vi fortsätter att förbättra vår finansieringsstruktur. Sammantaget kan vi därför uppvisa en stabil trend i form av stark tillväxt, stabila marginaler och ökad effektivitet kvartal efter kvartal.”

Kärnprimär­kapitalrelationen den sista september uppgick till 12,72 procent, vilken kan jämföras med 12,46 procent vid årsskiftet 2016/2017.

Koncernchefen pekar också ut regulatoriska förändringar som något som kommer gynna bolagets tillväxt framöver.

“Under vår kapitalmarknadsdag för drygt ett år sedan presenterade vi statistik över att endast en tredjedel av förfallna lån i det europeiska banksystemet avyttras. Trenden har sedan dess rört sig till vår fördel, där fler och fler banker nu väljer att avyttra förfallna lån till aktörer som Hoist Finance – aktörer som är specialiserade och betydligt mer effektiva i hanteringen av förfallna lån. 

Vi är övertygade om att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vid årsskiftet träder en ny redovisningsstandard för finansiella instrument i kraft, IFRS 9. Utöver denna finns ett långtgående förslag från ECB avseende reserveringar för kreditförluster.  

Den nya redovisningsstandarden medför ändrade principer för reserveringar för kreditförluster och nedskrivningar. Förenklat innebär det att en bank kommer att göra reserveringar för ett förfallet lån i ett tidigare skede än vad som sker idag. Förslaget från ECB innebär att en bank måste reservera 100 procent av ett förfallet lån utan säkerhet inom två år, och lån med säkerhet inom sju år. 

Båda dessa förändringar kommer att öka kapitalbindningen för bankers förfallna lån men samtidigt underlätta beslutet för banken att sälja tillgången i ett tidigare skede”, skriver Jörgen Olsson i sin kommentar.

Platsannonser