Finans Nyhet

Finn Johnssons 13 punkter för Sveriges överlevnad

Publicerad
Uppdaterad

Finn Johnsson, styrelseordförande i Volvo och vd för Mölnlycke Health Care, lanserar sina 13 punkter för hur Sverige ska klara de utmaningar vi står inför.

Olle Blomkvist

1. Politiker, sluta med att lova att alla skall få sina krav tillgodosedda genom det offentliga utbudet. Ni måste, precis som företagare, koncentrera er på de grundläggande behoven i samhället och låta oss medborgare själva taga ansvar för mycket av det som vi idag får via samhället. Ni kan inte vara ”Mädchen für alle”. Ge oss en rimlig kvalitet, som vi alla har finansierat genom våra skatter, i vad avser de grundläggande behoven som äldrevård, skola, sjukvård, försvar och rättsväsende. Prioritera och skapa långsiktiga och stabila spelregler. Var modiga och minska det mesta av övrigt offentligt utbud. Kräv av människor att de måste arbeta längre i yrkeslivet, och själva betala en större andel, om de kräver ”övriga tjänster”. Skapa en medvetenhet om att vi som nation inte är unik, bättre eller annorlunda än andra nationer, och att allt kommer att bli sämre om vi inte ändrar oss nu och anpassar oss till de ”nya spelreglerna” i det globala systemet. Skapa mångfald istället för enfald. Skapa ett medvetande hos befolkningen hur framtiden kommer att te sig om vi inte handlar nu.

2. Vår nuvarande lönepolitik att alla skall ha lika mycket betalt oavsett utbildning, erfarenhet eller konkurrensförmåga kommer inte att fungera mycket längre till. Låt det löna sig att arbeta och utbilda sig. Låt erfarenhet premieras. Acceptera inte förtidspension och långtidssjukskrivning som en ”normal” lösning. Acceptera att olika arbeten och företag inte kan betala lika mycket.

3. Förändra de olika marginaleffekterna i förmånssystemena. Detta gäller framför allt för de lågavlönade. Det skall löna sig att arbeta och spara. Det gör det inte idag. Då ökar arbetstiden och arbetstillfällena blir fler. Att förslösa människors erfarenhet, energi och mentala tillstånd genom att inte ge dem arbete är förödande. Vi kan bara bli friskare som nation när vi återger människor deras livsmod och stolthet och arbete är en av de viktigaste faktorerna härvidlag. Min uppfattning är att svensken är oerhört arbetsam egentligen, men att vi idag saknar de erforderliga incitamenten som tidigare fanns, det vill säga att genom eget arbete kunna förbättra sin situation. Nu är det alltid någon annan som skall hjälpa mig.

Annons

4. Öka löneskillnaderna. Låt enkla jobb betalas mindre och mer kvalificerade jobb mer än vad som idag sker för det stora flertalet av våra sysselsatta. Vi direktörer har dock tillräckligt.

5. Höj kraven på utbildning. Alla kan inte bli akademiker eller snickare. Båda kategorierna behövs, men tvinga inte folk att börja sitt liv med att tillbringa dagarna med dem som är mer teoretiskt begåvade, eller vice versa. Tillse att spetsbegåvningarna stannar i landet genom att satsa mer på forskning och ge forskarna bättre betalt. Tillse att det finns bra incitament för att utbilda sig till hantverkare, servicepersonal m m. Låt staten taga över ansvaret för skolan t o m gymnasiet så att kvaliteten på undervisningen inte skall vara avhängig av vilken kommun jag bor i. Vidare bör staten bära ansvaret för sjukvården av samma skäl. d v s landstingets ekonomi skall inte avgöra om jag behöver stå i kö, dö eller leva.

6. Höj lönerna för de som är anställda i offentlig tjänst, och gör deras verksamhet mer spännande och ansvarsfull. Då ökar produktiviteten och sjukskrivningarna minskar.

Annons

7. Öka alternativen för sjukvård, skola, äldrevård. Låt de privata intressena konkurrera så att produktiviteten och kvaliteten ökar i det offentliga utbudet. Se till att byta ut storskalighetstänkandet mot småskalighet och mer konsumentmakt i vad avser skola, sjukvård och offentlig konsumtion.

8. Se till att världen avskaffar alla subventioner till företag, vare sig de är statliga, kommunala eller privata. De befäster strukturer, som inte kan konkurrera vare sig i Sverige eller på den globala arenan. Det missgynnar små nationer och företag. Subventioner tar bort incitament för förändring och anpassning, och minskar förutsättningarna för de konkurrenskraftiga företagen att utvecklas, samt minskar möjligheterna för entreprenörer och nya företag av utvecklas. Kom ihåg teko- och varvsindustrin.

9.Öka infrastrukturinvesteringarna i vägar och offentlig utbildning.

Annons

10. Se till att svenskt ägande av företag kan bibehållas, genom att överförandet från en generation till en annan kan ske på rimliga villkor.

11. Vi i företagen måste tillse att produkt- och tillverkningsutvecklingen bibehålles till största möjliga del i Sverige. Flyttar vi ut den så flyttar vi på sikt vårt berättigande som svenska företagare.

12. Vi företagare måste vara beredda att genomföra stora långsiktiga investeringar i ny teknik, nya produkter och marknader utan att ständigt oroa oss för kvartalsbokslut.

13. Skapa en långsiktig och konkurrenskraftig energipolitik som är miljövänlig. Bygg ut kärnkraften.

Punkterna ingick i ett tal Finn Johnsson höll den 13 september på Börssällskapet i Malmö.

Annons