Finans

FI underkänner förslag på ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Finansinspektionen anser att Riksgäldens underlag i promemorian om ändringar i föreskrifter om insättningsgarantin är otillräckligt för att bedöma förslaget.

 

Uppdaterad 2020-09-14
Publicerad 2020-09-14

Finansinspektionen, FI, anser att Riksgäldens förslag om ändrade föreskrifter i fråga om insättningsgarantin går i rätt riktning. Däremot räcker inte underlaget för att bedöma om förslaget som helhet är ändamålsenligt och väl avvägt, skriver FI i sitt remisssvar.

– Det är på flera punkter svårt att utläsa varför modellen utformas på det sätt som Riksgälden föreslår. FI anser att Riksgälden även borde ha redovisat kvantitativa analyser av förslaget och dess konsekvenser. FI bedömer därför sammantaget att det inte går att ta ställning till om förslaget bör genomföras, skriver FI.

Vidare ifrågasätter FI det av Riksgälden uppsatta mål för föreskrifterna att ”öka institutens incitament för minskat risktagande”. Det primära syftet med insättningsgarantin är inte minskat risktagandet utan konsumentskydd, menar FI. Det är inte risktagandet i sig som utgör ett problem utan eventuellt överdrivet risktagande.

– Avgifternas primära roll är att motverka att garantin snedvrider konkurrens på inlåningsmarknaden och att se till att staten får täckning för de kostnader som garantin kan orsaka. FI anser därför att Riksgälden bör överväga att ändra målet för föreskrifterna.

Platsannonser