Finans Nyhet

FI backar: ”Det var lite hårt skrivet”

Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionens stickprovskontroll avslöjade stora brister i börsbolagens loggböcker. Men nu tonar myndigheten ner sin egen varning till bolagen. Några straffavgifter blir det inte tal om.

Sara Johansson

– Det var lite hårt skrivet, säger finansinspektör Claes Alvén vid Finansinspektionens avdelning Marknader om brevet som skickades ut till 240 börsnoterade bolag.

Bakgrunden är att Finansinspektionen konstaterade stora brister hos börsbolagen vid en stickprovskontroll av bolagens loggboksrutiner vid insidersituationer.

Resultatet kom fram i samband med en undersökning som Finansinspektionen genomförde under hösten 2010 bland 242 börsnoterade bolag, som Realtid.se kunde rapportera om på tisdagen.

Annons

Undersökningen visade att en majoritet av bolagen inte följde regelverket fullt ut. Inte heller de granskade loggböckerna höll måttet.

I ett uppföljningsbrev som FI skickade till bolagen den 25 mars 2011 skriver myndigheten att man begärt in ”ett antal loggböcker som komplement till enkäten och av stickproverna kan konstateras att samtliga loggböcker brustit i något av de krav lagen ställer”.

FI har möjlighet att utdöma straffavgifter på upp till 1 miljon kronor för de bolag som inte följer regelverket. Trots varningen i brevet förklarar finansinspektör Claes Alvén, som står bakom enkätundersökningen, att FI inte kommer att dela ut några straffavgifter i detta fall.

Annons

– Vi ger straffavgifter när det finns tydliga saker som saknas i en loggbok eller när man inte har öppnat en loggbok alls.

– Vi hade bara synpunkter på tidpunkter och andra småfel men vi ville ändå betona att det finns anledning att tänka till när man gör en loggbok, säger han till Realtid.se.

Hanteringen av, och utseendet på, loggböcker skiljer sig mycket mellan bolagen, skriver Claes Alvén och hans enhetschef Patrik Jacobsson i brevet. De konstaterar att börsbolagens loggböcker därför inte i många fall ”blir ändamålsenliga och därmed svåranvända i tillsynsarbete och brottsutredningar”.

Annons

I dag menar dock Claes Alvén att loggböckerna, som man tog stickprov på i samband med undersökningen, inte var så svåranvända att det kan vara försvårande vid eventuell tillsyn och brottsutredning.

– Det handlar snarare om de fall där det sväller och loggböckerna blir väldigt stora. Det kan exempelvis vara advokatbyråer eller corp-firmor som tar upp för många personer.

FI skriver vidare att ”det bör ligga i börsbolagens intresse att kontrollera spridningen av insiderinformation eftersom misstankar kring insiderhandel alltid drabbar bolagen negativt”.

FI:s slutsats av undersökningen är ändå att börsbolagen måste förbättra sina rutiner gällande loggböcker samt att det finns ett behov av att förtydliga reglerna kring loggböcker.

– Man ska tänka väldigt noga på det ansvar man lägger på de anställda. Man ska göra enkelt för de anställda och ha rutiner, folk kan göra fel, säger Claes Alvén.

Enligt uppgifter till Realtid.se har Ekobrottsmyndigheten sedan länge begärt hårdare tag från Finansinspektionens sida när det gäller loggboksrutinerna. Finansinspektionen diskuterade enkätresultatet vid ett möte med Ekobrottsmyndigheten i juni i år. FI föreslog då ett närmare samarbete med EBM samt en mer ”aktiv tillsyn”.

I brevet till börsbolagen skriver FI att man ska arbeta fram ett vägledningsdokument för börsbolag som bland annat ska informera om syftet med loggböcker och hur de ska föras för att vara ändamålsenliga. Myndigheten håller även i börsutbildningar tillsammans med Nasdaq OMX och NGM.

Annons