Finans Nyhet

Fem licenshavare har fått sina licenser återkallade hittills i år

Taggar i artikeln

Swedsec
Publicerad
Uppdaterad

Disciplinnämnden har meddelat 14 beslut under första kvartalet 2024. Fem licenshavare har fått sina licenser återkallade och åtta har fått en varning och en har fått en erinran.

Realtid.se

Av de fem beslut om återkallelse av licens handlar ett om en licenshavare som under flera år begått förmögenhetsbrott mot företagets kunder. Tre beslut rör omfattande brister vid kreditgivning; bland annat har licenshavarna inte kontrollerat och dokumenterat inkomster och/eller uppgifter om varifrån pengar till kontantinsatser kommit ifrån. I ett av fallen hade det företag som anmälde licenshavaren hittat fel i samtliga 22 stickprov. Ytterligare en licenshavare har fått sin licens återkallad efter att bland annat ha handlagt ärenden för ett antal företag och kunder som licenshavaren hade privata kopplingar till. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedsec.

– Det är många återkallade licenser under första kvartalet, nästan lika många som under hela förra året. Det är dock lite för tidigt att dra några slutsatser om huruvida detta är ett trendbrott. En återkallad licens är det allvarligaste utfallet som disciplinnämnden kan besluta om men det är också en förutsättning för att vi ska uppnå hög regelefterlevnad och ett starkt kundskydd på den svenska finansmarknaden, säger Agneta Oscarsson, vd på Swedsec i en skriftlig kommentar.

En licenshavare som fått sin licens återkallad får inte arbeta med licenspliktig verksamhet. Återkallelsen syns i Swedsecs register i tre år. Om en återkallelse görs tillfällig får licenshavaren tillbaka sin licens när den tillfälliga återkallelsen löper ut och behöver alltså inte ta ett nytt test men registreringen ligger kvar i tre år.

Annons

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under första kvartalet 2024

2024:01 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har gjort 65 olovliga sökningar i det interna systemet varav 9 på sig själv. Rådgivaren har medgett sökningarna men invänt att det funnits medgivande eller fullmakt i samtliga fall. Med hänsyn till antalet sökningar och att dessa inte endast gällt rådgivaren själv bestäms påföljden till en varning.

2024:02 Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har i tjänsten systematiskt under minst sju års tid begått förmögenhetsbrott riktade mot ett hundratal av företagets kunder.

Annons

2024:03 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren hade under fyra månader gjort ett mycket stort antal olovliga sökningar på två personer utan arbetsmässiga skäl. Sökningarna hade inte skett med medgivande och därmed inneburit en kränkning av kundernas personliga integritet. Disciplinnämnden konstaterar att regelöverträdelsen är av sådan art och omfattning att det finns anledning att ifrågasätta licenshavarens lämplighet men stannar vid en varning mot bakgrund av vad licenshavaren uppgett om sin privata situation och att licenshavaren arbetat länge på företaget utan tidigare anmärkning.

2024:04 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har handlagt och betalat ut ett bolån till två kunder trots att det inte ingått i dennes yrkesroll. Rådgivaren har också brustit i registrering av kundkännedom, missat att dokumentera på korrekt sätt samt inte skickat in samtliga underlag i akten.

2024:05 Swedsec meddelar mäklare en erinran
Mäklaren hade i samband med en aktieaffär kommunicerat med en kund genom en icke godkänd kommunikationskanal. Disciplinnämnden konstaterar att en överträdelse av detta slag normalt bör leda till en varning. Mot bakgrund av att överträdelsen avsåg en enskild kunds aktieförvärv som p.g.a. tillfälligheter kom att bli uppdelad på fyra transaktioner betraktar dock nämnden överträdelsen i det här fallet som en engångsföreteelse. Samtalet där ordern togs emot hade också skett i nära anslutning till ett möte om saken vilket skett i en godkänd kommunikationskanal.

Annons

2024:06 Swedsec varnar specialist
Specialisten har i samband med att att denne sade upp sin anställning försökt att ladda ner dokument till ett privat USB-minne och skickat en excelmall som innehöll kunduppgifter till sin privata e-post.

2024:07 Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har hanterat ärenden för fyra olika bolag, bl.a. öppnat konton och internettjänst, trots att det inte ingått i dennes yrkesroll och även hanterat arbetsrelaterad information för bolagen via sin privata e-postadress. Rådgivaren har också i haft privata kopplingar till två av företagen samt ytterligare en kund. Därutöver har rådgivaren brutit mot företagets regler om dokumentation och arkivering gjort ett flertal otillåtna slagningar i företagets system.

2024:08 Swedsec återkallar rådgivares licens under begränsad tid
Rådgivaren har i flera kreditärenden inte skannat in underlag och inte heller kommenterat och bedömt rimligheten av inkomstunderlag som visat avvikelser mot UC eller påtagliga och snabba värdestegringar. Rådgivaren har också i strid med företagets regler använt schablonkostnader istället för verkliga driftskostnader. Rådgivaren hade även felaktigt intygat att denne inte varit föremål för prövning hos Swedsec trots att rådgivaren 2021 fick en varning av disciplinnämnden. Disciplinnämnden bedömde att de konstaterade regelöverträdelserna tillsammans med den tidigare varningen var sådana att påföljden borde bestämmas till en återkallelse men att återkallelsen kunde tidsbestämmas med hänsyn till hur det fungerat på kontoret och att några av ärendena beretts i samråd med chefen.

2024:09 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i strid med företagets regler om fullmakt, kundkännedom och informationssäkerhet genomfört en betalning till ett högriskland på uppdrag av kundens förälder. Disciplinnämnden stannar vid en varning med hänvisning till att det rör sig om en engångsföreteelse.

2024:10 Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren hade varit anställd i företaget under relativt kort tid. Vid en fördjupad kontroll av rådgivarens kreditärenden upptäckte företaget felaktigheter i samtliga 22 stickprov. Det har t.ex. rört sig om att inkomster har avvikit från vad som angetts i kreditupplysningen, att underlag som styrker kontantinsatsens ursprung har saknats, att reglerna om kundkännedom inte har iakttagits, att det finns felaktigheter i kvar-att-leva-på-beräkningen samt att felaktig månadsavgift för bostadsrätt har angetts. Disciplinnämnden konstaterar att överträdelserna är av sådan art och omfattning att rådgivaren inte är lämplig som licenshavare och återkallar licensen.

2024:11 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har gjort ett femtiotal slagningar vardera på sina två barn och lagt upp månadssparande i fonder för bägge barnen. Rådgivaren har vidare gjort cirka 80 slagningar på sin sambo och registrerat en försäkringsaffär och lagt upp ett månadssparande för denne. På motsvarande sätt har rådgivaren gjort ungefär 40 slagningar på sin mamma och lagt upp ett månadssparande,10 slagningar på sin pappa och 18 på sitt syskon som också fått hjälp med att förlänga sitt bolån.

2024:12 Swedsec varnar mäklare
Mäklaren har vid två tillfällen omklassificerat kunder till professionella utan att säkerställa att företagets krav för omklassificering var uppfyllda. Mäklaren har i samband med detta även underlåtit att uppfylla företagets krav på dokumentation.

2024:13 Swedsec återkallar rådgivares licens under begränsad tid
Rådgivaren har underlåtit att dokumentera och arkivera underlag för kreditärenden avseende såväl inkomst- som kundkännedomsuppgifter. Rådgivaren har vidare i handlagt ett ärende för sin svåger samt gjort 120 olovliga slagningar på sin svärfar och 300 olovliga slagningar på en företagskund. Rådgivaren har även i tre ärenden underlåtit att ta in kundkännedomsuppgifter för nya kunder i företaget, kommunicerat med kunder via sin privata e-post samt haft ett uppdrag utanför tjänsten som inte har anmälts till företaget. Disciplinnämnden konstaterar att överträdelserna är av sådan art och omfattning att licensen bör återkallas men tidsbegränsar återkallelsen med hänvisning till att det inte finns något som tyder på att överträdelserna begåtts uppsåtligen och att rådgivaren har förstått allvaret av sina fel och insett sitt eget ansvar att hålla sig informerad om och följa företagets regler.

2024:14 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har på eget initiativ och utan befogenhet gått in i företagets system och justerat en kunds ärende så att kundkännedomen gick från otillräcklig till att bli tillfredställande. Kunden var rådgivarens brorsbarn. Rådgivaren hade även för samma kund, på uppmaning av kundens far, hjälpt till med att beställa ett nytt kort.

 

 

Annons