Rättstvist

EQT-partners överklagar skattedomar

14 EQT-partners överklagar Förvaltningsrättens dom om upptaxering för beskattningsåret 2010. 

Uppdaterad 2019-09-18
Publicerad 2019-09-17

”Det kan inte krävas att skattskyldiga ska ha en bättre skattekunskap än de främsta företrädarna för Skatteverket, som alla var inblandade i hur inkomsterna skulle beskattas”, anför riskkapitalisterna på EQT i domstolen. De menar att fram till 2015 var myndighetens uppfattning att ingen del av avkastningen på andelarna i fondbolagen skulle beskattas enligt inkomstskattelagen om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

Det var i somras som riskkapitalisterna på EQT fick det för dem tråkiga beskedet rörande inkomstdeklarationerna för utdelningar från medarbetarnas fåmansbolag, vilka i sin tur äger andelar i fondbolagen i EQT-sfären. Beslutet innebar att större delen av de pengar som riskkapitalisternas fåmansbolag delat ut ska inte beskattas till 25 procent, som riskkapitalisterna önskat, utan till en högre procentsats, uppskattningsvis närmare 57 procent.

Nu överklagar 14 EQT-medarbetare domarna till Kammarrätten där riskkapitalisterna vill att domstolen ändrar förvaltningsrättens dom.

De menar att man inte har lämnat någon oriktig uppgift som lett till att taxeringsbeslutet blivit felaktigt. Samtliga ber om att få anstånd att utveckla talan.

Målen rör inkomstbeskattningarna på utdelningarna från de egna fåmansbolagen som riskkapitalisterna, som i sin tur äger andelar i de så kallade General Partner-bolagen, EQT IV respektive EQT V. De två fonder som Skatteverket utrett i de aktuella målen är EQT IV och EQT V, som företräds av GP-bolagen.

EQT:s partners fåmansbolag är oftast placerade utomlands.

Skatteverket anser att andelarna i de egna fåmansbolagen är kvalificerade, vilket betyder att utdelning ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Riskapitalisterna å sin sida har redovisat utdelningarna som utdelningar av onoterade aktier i inkomstslaget kapital.

Året 2017 kom det domar rörande 2007-2009. Nu i somras kom domarna rörande beskattningsåren 2010 och i något fall ända fram till 2015.

Förvaltningsrättten konstaterade i somras att riskkapitalisternas arbetsuppgifter och arbetsinsatser under de år som nu är relevanta är desamma som de som framkom vid Kammarrätten år 2017.

Det har heller inte framkommit att ägarförhållandena i EQT-gruppens bolags- och fondstruktur sedan dess har ändrats på ett sätt som påverkar bedömningen av om dessa företag utgjort fåmansbolag.

Förvaltningsrätten gjorde slutligen bedömningen att det inte ”kommit fram något som ger anledning att göra en annan bedömning än den kammarrätten gjort i fråga om utomståenderegeln, nämligen att denna inte är tillämplig”.

Förvaltningsrätten skriver att man för några av delägarna i EQT-gruppen, som också varit anställda i EQT Partners, bedömt att andelarna som dessa delägare har fått utdelning från under en del av åren har varit kvalificerade. Domstolen ansåg att riskkapitalisterna lämnat felaktiga uppgifter beträffande utdelningarna och att de därför skulle eftertaxeras och tvingas betala skattetillägg.

Riskkapitaliserna pekar på att man tagit hjälp av deklarationsexperter från bland annat PWC när man lämnat information i deklarationen för att få ett korrekt beslut. De hänvisar att de gått efter Skatteverkets då rådande uppfattning om hur beskattningen ska ske, som den framkommit i omprövningsbeslut för NC Advisory och i uttalanden från bland annat Skatteverkets generaldirektör i rikstäckande media.

 

Platsannonser