Finans

"Det bästa första kvartalet någonsin"

Vd Jan Svensson ser goda förutsättningar för en fortsatt förvärvsaktivitet under 2017. "Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor", skriver han i vd-kommentaren.

Uppdaterad 2017-04-28
Publicerad 2017-04-28

I dag presenterar Latour delårsrapporten för första kvartalet 2017. Av rapporten framgår att substansvärdet ökade till 386 kronor per aktie jämfört med 348 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 11 procent vilket kan jämföras med SIXRX som ökade med 6,5 procent. Substansvärdet  per den 27 april uppgick till 404 kronor per aktie.

Aktiens totalavkastning landade på 4,6 procent under perioden jämfört med 6,5 procent för SIXRX.

Vd Jan Svensson skriver i vd-ordet att detta är det "bästa första kvartalet någonsin".

Han pekar på att rörelseresultatet förbättrades med 25 procent till 252 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 11,3 procent.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.269 miljoner kronor jämfört med 1.919 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 611 miljoner kronor, varav realisationsvinster utgör 0 kronor jämfört med 890 miljoner kronor året innan.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 554 miljoner kronor jämfört med 1.602 miljoner kronor samma period i fjol.

Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 11,2 procent justerat för utdelningar medan jämförbart index ökade med 6,5 procent. Värdet på portföljen var vid periodens slut cirka 46 miljarder kronor.

Börsportföljen består av nio innehav. Under perioden ökade Latour aktivt börsportföljen genom ett ökat ägande i Tomra med ett förvärv av 340.000 aktier. Nu äger Latour motsvarande 26,1 procent av kapitalet i Tomra.

"Vi ser goda förutsättningar att  fortsätta en relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår  goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor".

Den helägda industrirörelsen är organiserad i fyra affärsområden, Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon, och omsatte 2016 drygt 8 miljarder kronor.

Industriföretagens orderingång ökade med 25 procent till 2.441 miljoner kronor jämfört med 1.951 miljoner kronor samma period i fjol, vilket innebär en ökning med 12 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 25 procent till 2.235 miljoner kronor, en ökning med 11 procent.

"Industrirörelsen som helhet levererar fortsatt stabilt över vårt tillväxtmål på 10  procents   årlig  tillväxt och väl över vårt rörelsemarginalmål på 10 procent".

Han skriver att Latour upplever att "byggkonjunkturen fortsätter att vara stark  i  stora  delar  av  Europa. Allra bäst är affärsklimatet i Norden, men det ser långsamt bättre ut även i viktiga marknader som Tyskland och Storbritannien".

Platsannonser