Annons

Annons

images.jpeg

Finansinspektionen.

Bank och finansbolag straffas av FI

Sörmlands Sparbank samt värdepappersbolaget Exceed Capital Sverige får betala sanktionsavgifter om totalt 16,2 miljoner kronor.

Finansinspektionen meddelar i dag att Sörmlands Sparbank får en anmärkning och sanktionsavgift samt att Exceed Capital Sverige får en varning och sanktionsavgift.

FI skriver att en undersökning visar att Sörmlands Sparbank "har haft brister i sin riskhantering, styrning och kontroll. FI bedömer att bristerna har uppkommit som ett resultat av att bankens tidigare styrelse brustit i sitt ansvar".

Vidare skriver FI att "Sörmlands Sparbank har i allt väsentligt medgett de brister som FI har konstaterat och har nu vidtagit och planerat omfattande åtgärder för att rätta till bristerna".

Annons

Annons

FI:s undersökning av Sörmlands Sparbank genomfördes mot bakgrund av att bankens internrevision uppmärksammat misstänkta oegentligheter som gäller den tidigare vd:s omkostnader och inköp. Finansinspektionen har undersökt hur banken och den tidigare styrelsen har organiserat verksamheten och hur banken har kontrollerat vdn:s kostnader.

"Finansinspektionen konstaterar att bankens instruktion för den verkställande direktören inte har en tydlig rutin för att kontrollera den verkställande direktörens kostnadsredovisning. Instruktionen anger inte heller vem som ska utöva sådant kontrollansvar. Finansinspektionen bedömer därför att banken "har saknat en rutin för åtskillnad av arbetsuppgifter och förebyggande av intressekonflikter när det gäller kontroll av den verkställande direktörens kostnadsredovisning”.

FI skriver även i beslutet att banken saknat en organisationsstruktur som krävs enligt lag. Myndigheten pekar på att hanteringen av vd:s inköp och omkostnader har gjorts av flera personer där ingen haft ett uttalat helhetsansvar. Samtliga personer har varit underställda vd:n. 

Även bankens styrelse kritiseras i beslutet då styrelsen inte har uppmärksammat att ansvarsfördelningen för kontrollen av inköpen och omkostnaderna har varit otydliga och olämpliga. Inte heller intressekonflikten att de personer som hanterat kostnadsredovisninfen varit underställda vd:n har identifierats av styrelsen.

FI skriver även att banken inte gjort några uppdateringar av bankens interna regelverk för kontrollfunktionernas arbete, trots påtryckningar redan 2015 då FI gjorde ett platsbesök. En internrevision under 2014 hade även visat bland annat att "funktionen för regelefterlevnad inte hade gett verksamheten önskat stöd och utbildning och inte heller nödvändig information om nya och förändrade regelverk. Vidare rapporterade internrevisorerna att funktionen för riskkontroll inte hade genomfört föreskrivna aktiviteter och kontroller samt att dokumentationen av genomförda kontroller varit bristfällig".

 I undersökningen har Finansinspektionen alltså "inte kunnat finna att bankens kontrollfunktioner, efter ovannämnda åtgärder, har genomfört nödvändiga kontroller. Finansinspektionen bedömer därför att banken inte har gjort tillräckligt för att åtgärda problemen i kontrollfunktionerna, trots att dessa brister har påtalats av såväl internrevisionen som av Finansinspektionen”.

Dessutom skriver Finansinspektionen att myndigheten gör bedömningen att bankens riskaptiter och limiter är för allmänt hållna för att ge det underlag för styrning och kontroll som krävs enligt regelverket. "Dessa brister har medfört att banken och styrelsen inte har kunnat identifiera, styra och kontrollera bankens risker på ett tillräckligt sätt”, framgår det av beslutet.

Sörmlands Sparbank får en anmärkning tillsammans med en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

FI skriver även i ett separat pressmeddelande att en undersökning visar att Exceed Capital Sverige "har haft bristfälliga rutiner och dålig kontroll i sin hantering av kundernas medel. De bristande rutinerna har medfört att det har funnits en risk för bolagets kunder att drabbas av ekonomisk skada".

FI skriver vidare att ”de överträdelser som Exceed har begått är så allvarliga att FI bedömt att det funnits skäl att överväga en återkallelse av bolagets tillstånd". Men FI gjorde senare bedömningen mot bakgrund av de åtgärder som bolaget har vidtagit att det är tillräckligt att bolaget tilldelas en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

Av FI:s beslut framgår det att granskat material visat att "bolaget i augusti 2015 upptäckte en differens på sitt klientmedels- konto i samband med en stickprovskontroll utförd av bolagets riskfunktion. Vid denna tidpunkt uppskattade bolaget att det saknades cirka 6 miljoner kronor på klientmedelskontot jämfört med noteringarna från bolagets kunddepåsystem om kundernas samlade fordringar mot bolaget. Det faktiska differensbeloppet fastställdes först i december 2016 till cirka 4,2 miljoner kronor efter en omfattande utredning av bolaget”.

FI Skriver att "Av det avstämningsunderlag som bolaget har lämnat in till Finansinspektionen framgår dock att det periodvis funnits mindre likvida medel på klientmedelskontot än vad som skulle finnas där enligt bolagets noteringar. Bolagets avstämningsrutin har således inte säkerställt att det alltid funnits fullständig täckning för kundernas samlade fordringar. Det har därmed funnits en risk för att bolagets kunder skulle kunna drabbas av ekonomisk skada”.

Finansisnpektionen skriver öven att Bolagets bristande rutiner speglar sig även i att "det har krävts omfattande utredningar från bolagets sida för att reda ut hur fördelningen mellan kundernas medel och bolagets fordran mot klientmedelskontot ska se ut och vad differensen på klientmedelskontot har berott på”.

Enligt FI:s beslut framgår det att Exceed nu har "sett över sina avstämningsrutiner och korrigerat differensen genom att skriva ner sin fordran mot klientmedelskontot motsvarande det faktiska differensbeloppet. Korrigeringen har belastat bolagets resultat för det senaste räkenskapsåret. Bolagets revisor har bedömt att Exceeds lösning varit rimlig och att bolagets nya rutiner ger Exceed kontroll över klientmedelskontot på daglig basis".

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons