Annons

Annons

Sitewide generic

HQ:s rådgivningsnota: 36 miljoner kronor

HQ har lagt ned mindre pengar på rådgivning sista kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol.

I dag presenterar HQ sin bokslutskommuniké. Där framkommer det att utredningskostnaderna efter kraschen för cirka 1,5 år sedan är höga.

HQ:s enda verksamhet i dag är pågående utredningar och domstolsprocesser och därför saknar bolaget intäkter.

Totalt under perioden 28 september 2010 fram till årsskiftet 2011-2012 har bolaget lagt ned 36 miljoner kronor på utredningar. 30 miljoner kronor av dessa förbrukades under 2011.

Annons

Annons

För att undvika likviditetsbrist har bolaget genomfört en nyemission riktat mot de befintliga aktieägarna. Emissionen drog in cirka 31,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

I bolaget finns i dag totalt 69.813.200 aktier. Av insynspersonerna äger styrelseordförande Christer Sandberg 8.477.139 aktier och styrelseledamoten J. Alexander Stensrud 1.707.089 aktier.

I november antog bolaget en ny utdelningspolicy att bolaget inte ska lämna utdelning till aktieägarna förrän tvisterna rörande skadeståndsanspråken gentemot tidigare styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorn är avgjorda.

Skadestånds-tvisterna rör, enligt HQ, olagliga vinstutdelningar på totalt drygt 271 miljoner kronor.

I kommunikén nämns även övriga tvister. Bland annat brottsanmälan som lämnats in till Ekobrottsmyndigheten, tvisten med familjen Qviberg rörande den fodran familjen anser sig ha på HQ efter en räddningsemission 2010, förlikningen med Fredrik Crafoord, tvisten med revisorsnämnden, talerätten om HQ banks indragna tillstånd med mera.

Q4

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2011 uppgick till -8 miljoner kronor och resultatet efter skatt uppgick till en förlust om 9 miljoner kronor, motsvarande -0,26 kronor per aktie, vilket kan jämföras med fjolårets -0,15 kronor per aktie.

Under fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till 8 miljoner kronor varav 7 miljoner kronor avsåg utredningskostnader rörande skadeståndsanspråket som riktas mot de tidigare styrelseledamöterna och ägarna. Under fjärde kvartalet i fjol redovisade HQ 10 miljoner kronor i kostnader.

Helåret 2011

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -44 miljoner kronor, jämfört med fjolåret -36 miljoner kronor. resultatet efter skatt uppgick till -44 miljoner kronor, jämfört med fjolårets -47 miljoner kronor.

Resultat av avvecklade verksamheter uppgick till 1 miljon kronor, vilket utgörs av en vinst då Carnegie valde att inte förvärva alla bolag som omfattades av den option de förvärvade i samband med förvärvet av HQ Bank.

Koncernens likvida medel uppgick till 49 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 63 miljoner kronor. Moderbolagets likvida medel uppgick till 46 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 60 miljoner kronor.

Eget kapital i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 40 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 55 miljoner kronor. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 40 miljoner kronor, jämfört med 55 miljoner kronor i fjol.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons