FinansNyhet

Tidigare styrelsen i Concent svarar på skadeståndskraven

Barents Center. Concent Holding har under de senaste åren haft strålkastarljuset riktat mot sig efter skandalerna kring miljardprojektet Barents Center i Haparanda.
Publicerad

Den tidigare styrelsen i Concent bestrider skadeståndskravet om cirka 24 miljoner kronor och hänvisar till brister i stämningsansökan.

Sara Johansson

För drygt ett år sedan fick fastighetsutvecklingsbolaget nya ägare och en ny styrelse som nu gjort granskningar i bolaget och kommit fram till att lämna in två stämningsansökningar mot den tidigare styrelsen och vd:n i Concent med ett skadeståndskrav om 24 miljoner kronor hänförligt till en utdelning på preferensaktier som aktieägarna fattat beslut om den 11 mars och 27 juni 2016. Den stämda styrelsen i Concent, som var aktiva under första halvåret 2016, bestod av Runar Söderholm, Tommy Marklund, Patrik Oja och David Lehto.

Den förstnämnda trion har nu anlitat advokaterna Erik Wernberg och Oskar Gentele samt jur. kand Saeed Esbati vid Advokatfirman Cederquist och David Lehto har anlitat advokaterna Joel Apitzsch och Tomas Johansson vid Advokatfirman Guide.

Samtliga yrkar att käromålet ska avvisas i första hand och ogillas i andra hand. De bestrider att bolagsstämman fattat beslut om två utdelningar till preferensaktieägarna om totalt cirka 25 miljoner kronor som stridit mot aktiebolagslagen.

Annons

Ombuden från Cederquist pekar på att den nuvarande styrelsen och ägarna i Concent varken har klargjort vilka omständigheter som åberopas till grund för käromålet eller angivit precisa grunder till stöd för sin talan.

”Styrelsen kan konstatera att Concents ansökan om stämning är anmärkningsvärt knapphändig”, skriver ombuden och pekar särskilt på skadeståndskraven om 25 miljoner kronor.

”Stämningsansökan omfattar också allvarliga anklagelser, framställda i form av svepande påstående. Något underlag till stöd för påståendena har emellertid inte presenterats över huvud taget”, skriver ombuden och hänvisar till att det saknas närmare precisering avseende vilka omständigheter som läggs styrelsen till last och att det inte är möjligt att utröna vilka omständigheter man åberopar till stöd för sin talan.

Annons

Cederquist-ombuden skriver att det fanns full täckning för de utdelningar som man beslutat om på den extra bolagsstämman den 11 mars 2016, enligt den senast fastställda balansräkningen. Concent har dock menat att innehållet i den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2015 var felaktig, trots att KPMG lämnat en så kallad ren revisionsberättelse.

Ombuden skriver att det saknas underlag, beräkningar eller beräkningsmodell för påståendena att aktierna i Concent Utveckling Holding endast var värda 5 miljoner kronor och värdet av goodwill för bolaget uppgick till 0 kronor.

”Inte heller har Concent angett på vilket sätt de i den fastställda balansräkningen upptagna värdena skulle ha varit felaktiga eller i strid med god redovisningsed. Concent har inte heller förklarat hur påsteåndet förhåller sig till andra uppgifter som Concent lämnat och som är oförenliga med inställningen i detta mål”.

Annons

Ombuden skriver även att det heller inte har preciserats på vilket sätt bolaget har orsakats skada till följd av utdelningarna.

Concents tidigare styrelsen väntar nu på att den nya styrelsen och ägarna i Concent ska klargöra stämningsansökan för att de ska kunna justera, utveckla och komplettera sin talan och sina bestridandegrunder.

Även ombuden från Advokatfirman Guide skriver att Concent inte utvecklat varför värdet på aktierna i Concent Utveckling Holding uppgick till 5 miljoner kronor istället för det bokförda värdet samt varför goodwillpsoten uppgick till 0 kronor istället för det bokförda värdet.

”David Lehto bestrider att aktieinnehavet och goodwillposten är upptagna i årsredovisningen till fel värden. Han bestrider vidare att utdelningen skulle vara oförenlig med de i stämningsansökan angivna bestämmelserna i ABL”.

De nya ägarna och styrelsen i Concent har alltså, via ombuden Michael Frie och Hanna Jansson från Bird & Bird, uppgett i stämningsansökan att den tidigare styrelsen och vd:n har lämnat förslag om utdelning trots att de kände till, eller i vart fall borde ha känt till, att den stred mot Aktiebolagslagen.

Concent har pekat på uppblåsa balansräkningar inför utdelningsbesluten. I balansräkningen för Concent för år 2015 anges att Concents fria egna kapital per den 31 december 2015 uppgick till 321.189.000 kronor och det fria egna kapitalet per den 31 december 2014 uppgick till 225.285.000 kronor. I båda balansräkningen hade emellertid aktierna i dotterbolaget Concent Utveckling Holding AB tagits upp till 500 miljoner kronor trots att det verkliga värdet sannolikt inte översteg 5 miljoner kronor, enligt stämningsansökningarna. Vidare framgår det i stämningsansökan att om aktierna hade tagits upp till sitt verkliga värde hade Concent saknat fritt eget kapital. Av stämningsansökan framgår det att kort efter utdelningsbesluten, i september 2016, blev likviditetssituationen akut i bolaget.

Annons