Mikael Fahlander har en hel bolagssfär som är konkursstatus på. Foto: Koncept och Djurgården
Juridik

Miljonskulder i Mikael Fahlanders konkurser

Mikael Fahlanders bolagssfär i konkurs med miljonskulder. Ett av bolagen har dessutom tagit in 40 miljoner kronor i en emission för att finansiera ett byggprojekt som i hemlighet såldes vidare när bolaget inte fick bankkrediter. Samtidigt stäms han från flera håll på skadestånd.

Publicerad 2018-07-03

I Stockholms tingsrätt finns det cirka 15 aktiva mål där entreprenören Mikael Fahlander är berörd, antingen som tidigare styrelseledamot i ett konkursbolag eller som stämd på skadestånd.

Mikael Fahlander började sitt entreprenörsskap genom grundandet av assistansbolaget Assistansia som år 2008 förvärvades av det brittiska riskkapitalbolaget Aragon. I dag går bolaget under namnet Humana.

Mikael Fahlander har under åren gjort de flesta investeringarna via Avalanche Capital, vars moderbolag, Locum Cyprium, finns på Cypern. Detta bolag befinner sig dock just nu i konkurs under namnet Avca under avveckling AB.

Avcas affärsidé var inledningsvis fokuserat på den huvudsakliga tillgången i sfären, projektet Barents Center. Avca förvärvade fastigheterna, som skulle innehålla en multiarena för ishockey och underhållning samt en gymnasieskola, ett affärscentrum samt ett hotell, av Haparanda kommun och sålde dem till Östermyra bruk, ett bolag som ingick i företagsgruppen Concent Holding. 

Barents Center känner de flesta till vid detta laget men Mikael Fahlander har även varit engagerad i ett bostadsbyggprojekt i Örebro genom bolaget Concent Mitt AB. Byggprojektet slutade dock olyckligt med flera preferensaktieägare som investerat pengar i ett så kallat säkert projekt med god avkastning som i dag står utan återbetalning av sina investerade pengar.

Erbjudande att investera med bra avkastning

I februari i år försattes CDEVPREF, fd Concent Mitt AB, i konkurs. Mikael Fahlander äger bolaget via det som numer alltså är ett konkursbolag, AVCA under avveckling. Bolaget förvärvades för en köpeskilling om 36 miljoner kronor år 2015 från Concent Fastigheter.

Av en förvaltarberättelse framgår det att Concent Mitt under verksamhetsåret 2015 har erbjudit allmänheten att teckna preferensaktier i bolaget för en teckningskurs om 600 kronor per aktie där minsta post var 170 aktier. Totalt tecknades aktier till ett värde om drygt 40 miljoner kronor där bolagets aktieägare lovades en årlig avkastning om 5,5 procent på sin investering. Bolaget lyckades dock inte få några bankkrediter för att påbörja de byggprojekt i Örebro som skulle inbringa pengarna.

Bolaget sålde då fastigheten till Slättö Holding för en köpeskilling om cirka 27 miljoner kronor. Konkursförvaltaren skriver i förvaltarberättelsen att hans utredning ska fokusera på denna köpeskilling samt de medel som inkommit vid nyemissionen om drygt 40 miljoner kronor, totalt drygt 67 miljoner kronor. Han konstaterar att konkursbolaget inte har informerat preferensaktieägarna om att bolaget sålt projektet som marknadsfördes som skälet att köpa aktier i bolaget. Bolaget upprätthöll istället att skenet av att projektet utvecklades programenligt. Först ett år efteråt informerades preferensaktieägarna om affärshändelsen.

Det framgår även att Mikael Fahlander ”anfört att han agerat för att ge bolagets aktieägaren den avkastning som angivits i den promemoria som redogjort för ett bostadsprojekt i Örebro”.

Transaktioner mellan tre närstående bolag

Av utredningen framgår det att 14 miljoner kronor har överförts från Concent Mitt AB till Avalanche Capital samt att det erinras om att detta bolag i mitten av maj 2015 har köpt Concent Mitt AB:s aktier från Concent Holding. 12 miljoner kronor av köpeskillingen reglerades genom upprättande av ett skuldebrev. Endast 1 miljon kronor kom Concent Mitt till del vid försäljningen av byggprojektet.

Konkursförvaltaren noterar att det finns ett fordringsförhållande mellan tre av Mikael Fahlanders bolag, dels Avca, dels Concent Mitt och dels Spetzia. En av dessa fordringar har dessutom resulterat i att Concent Mitts fordran om drygt 25 miljoner kronor på Avca istället blev en fordran på Concent Holding. Mikael Fahlander avyttrande sitt aktieinnehav i Concent Holding i början av 2017. Concent Holding bestrider i dag detta krav.

Konkursförvaltaren pekar även på det egendomliga att Avca betalade 36 miljoner kronor för detta bolag trots att det sedan verksamhetsåret 2014 inte haft någon omsättning och att det redovisade endast förluster, sist på cirka 8 miljoner kronor.

Konkursförvaltaren skriver: ”Hade inte CDEVPREF haft ett stort antal personer som investerat sina privata förmögenheter i just detta i Örebro belägna projekt, som konkursbolaget avyttrande, därtill till ett underpris, utan annan förklaring än att bolaget inte fick lån för att moderbolagets bolagsorgan var svartlistad, hade förmodligen inte undertecknad reagerat”.

Moderbolagets bolagsorgan är alltså Mikael Fahlander.

"Lämnats åt sitt öde"

”Det borde ligga i varje bolagsorgans dna att alltid verka för sina ägare, vilka i detta fall utgjordes till övervägande del av personer, preferensaktieägare, som investerat i ett `tryggt´bostadsprojekt i Örebro och inte i något underfinansierat projekt, exempelvis i Haparanda, Barents Center, som var moderbolagets prioriterade projekt”.

Konkursförvaltaren jämför med konkursen i Avca där bolagets tillgångar överförts till det cypriotiska moderbolaget. Samma sak har hänt i denna konkurs, menar konkursförvaltaren och pekar på att bolagets tillgångar har överförts till moderbolaget medan det blivande konkursbolaget inom en halvårsperiod "lämnats åt sitt öde” utan registrerad styrelse.

Skadeståndsmål

Efter att konkursen i Avca blev känd har Mikael Fahlander, som företrädare för Avca, stämts på skadestånd i tingsrätten där tre käranden kräver totalt cirka 3,2 miljoner kronor jämte ränta då de anser att han sett till att det genomförts en olovlig värdeöverföring om 123,5 miljoner kronor från Avca till Avcas moderbolag. 

”Följden av att styrelsen föreslagit för stämman att dela ut 123 500 00 kr, gjort så trots förekomsten av den orena revisionsberättelsen samt, av underlåtenheten att inhämta revisors yttrande över styrelsens redogörelse blir att brott mot beloppsspärren och försiktighetsregeln begåtts”, skriver de tre kärandenas ombud från Advokatfirman Allians.

De menar att utdelningen innebar att Avca inte hade ekonomi att klara sina kända förpliktelser och än mindre oväntade händelser. Ingen hänsyn togs till kärandenas krav om drygt 3 miljoner kronor plus ränta vid utdelningsbeslutet, uppger ombudet vidare i yttrandet till tingsrätten.

De tre kärandena uppger att fordringarna på Avca uppkom genom att Avca förvärvat aktier i Familjedoktorerna i Skandinavien AB från kärandena genom tre olika aktieöverlåtelseavtal. Avca har dock endast betalat hälften av köpeskillingen trots tre domar i tingsrätten.

Mikael Fahlander har genom ombud bestridit de tre kärandenas stämningsnasökan och fordringar. Han och ombudet menar dels att ”påstått skadeståndsanspråk är preskriberat” på grund av att talan väckts senare än ett år efter årsredovisning och revisionsberättelse lades fram på bolagsstämman. De uppger även att utdelningen utgjordes av att moderbolaget övertog fordringar som Avca hade på ett flertal bolag och privatpersoner och att det per dags dato inte influtit några medel av dessa fordringar.

Konkursförvaltaren stämmer

Även Avcas konkursförvaltare har i sin tur skickat in en stämningsansökan, vilket Realtid.se tidigare skrivit om, och yrkar att Mikael Fahlander ska betala drygt 3,7 miljoner kronor till konkursboet. Mikael Fahlander anklagas även här för olovlig värdeöverföring alternativt återvinning. Konkursboet pekar bland annat på ett fastighetsförvärv redan 2015 där Mikael Fahlander står som köpare och inte Avca som betalade köpeskillingen.  Även revisorn har i sin revisionsbereättelse avstyrkt stämman att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsået 2015. Styrelsen bortsåg dock från revisionsberättelsen och genomförde en utdelning om 123,3 miljoner kronor, framgår det av stämningsansökan.

Den omstridda utdelningen gjordes trots att Avca hade leverantörsskulder om drygt 19,7 miljoner kronor vid konkursutbrottet. Konkursförvaltaren har gjort bedömningen att bolaget blev likvidationspliktigt genom utdelningen.

Skamfilat rykte

Fahlander har även bildat byggbolaget RCC Group som under namnet TBT Holding som nu är försatt i konkurs sedan i augusti förra året. RCC Group slogs samman med Concent i februari 2014 där byggdelen lades i RCC och fastighetsutvecklingen hamnade i Concent. RCC Group har ett skamfilat rykte i byggbranschen och har bland annat hamnat i tvist med HSB Bostad.

Av den senaste årsrapporten som publicerades i januari 2017 för räkenskapsåret 2016 framgår det att man bedömer att "likviditeten i bolaget är för närvarande god men är beroende av en försäljning av preferensaktier i Concent Holding AB för att den ska bibehållas”. Bolaget har även en fordran på bland annat Concent Holding om cirka 6,7 miljoner kronor framgår det av rapporten. 

Av rapporten framgår det tydligt att byggkoncernen är i kris samt att ytterligare ett bolag Mikael Fahlanders sfär, Think Capital, valt att skriva ned skulden på bolaget. TBT Holding var tänkt att genomföra Barents Center-projektet. Bolaget var en av 19 bolag som sedan fusionerades med DRUA under avveckling.

Dubbelpantsättning 

Mikael Fahlander stäms även av Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget på drygt 4,4 miljoner kronor för att han i form av ägare till Avalanche Capital, Avca, iklätt sig en låneförpliktelse om 5,7 miljoner kronor gentemot Nordiska. Som säkerhet för lånet pantsatte Avalanche sin aktiedepå i Handelsbanken som avsåg aktier i Concent Holding. Pantsättningen omfattade också avkastning av panten det vill säga Concent-bolagets aktieutdelning. Enligt en bedömning var värdet på aktiedepån drygt 10 miljoner kronor i februari 2017. Nordiska fick sedan kännedom om att panten var dubbelpantsatt. Nordiska skriver nu att panten inte kan påräknas i Avcas konkurs och därmed har bolaget lidit skada.

Mikael Fahlander bestrider via sitt ombud att han har medverkat till att Nordiska lidit skada. Han pekar på att Nordiska fått ersättning från Handelsbanken i en förlikning och att Nordiska istället försökt vilseleda honom i syfte att ”blir överkompenserade”.

Konkurser

Ett annat av Mikael Fahlanders bolag, TCUA under utveckling, befinner sig nu i konkurs. Av konkursbouppteckningen framgår det att det finns en brist i boet om cirka 382 miljoner kronor. Största fordran har det närstående bolaget DRUA under avveckling AB (som också ägs av Fahlander) om 211 miljoner kronor. I april i år försattes även DRUA under avveckling i konkurs.

Det framgår även att konkursbolaget, TCUA under avveckling, innehar aktier i Concent Holding till ett värde om cirka 2 miljoner kronor. Kronofogdemyndigheten har beslutat att utmäta tillgången, vilket Intertrust AB överklagat då innehavet är pantsatt till Intertrust. Consilia Holding har dock bestritt att Intertrust har en giltig panträtt.

I maj i år försattes även Spetzia AB i konkurs efter en ansökan från Mikael Fahlander själv. Av bouppteckningen framgår det att det finns en brist i boet om drygt 219 miljoner kronor. Största fordran har Mikael Fahlanders bolag, AVCA under avveckling, om drygt 205 miljoner kronor. Concent Commercial Holding har en fordran om 10 miljoner kronor.

Det framgår även att bolaget har sålt fordringar bland annat mot Concent Holding som uppgår till drygt 11 miljoner kronor.

I april ansökte Mikael Fahlander även om att bolaget TAUA under avveckling ska försättas i konkurs på grund av obestånd. Bolaget har en brist i boet om drygt 2 miljoner kronor, framgår det av konkursbouppteckningen. Bristen består i, nästintill, sin helhet av en skuld till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget.

Skattetillägg

I slutet av 2017 blev det även klart att Mikael Fahlander upptaxeras med 40 miljoner kronor och ska betala över åtta miljoner i skattetillägg, enligt en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm. Enligt lokaltidningen NSD skulle han ha undvikit skatt genom att låna ut pengar till sig själv via ett bolag i Luxemburg. Skatteverkets granskning gällde inkomsåren 2011 och 2013. Bakgrunden är Fahlanders och medgrundaren Ibrahim Kadras försäljning av omsorgsjätten Assistansia 2008.

Hos Kronofogden har Mikael Fahlander en skuld om drygt 11,6 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in