Mikael Fahlanders Avca bildades i det huvudsakliga syftet att förvärva Barent Center-projektet. Projektet hamnade därefter hos Concent Holding. Nu stäms den tidigare vd:n och den tidigare styrelsen för utdelningar som inte stod i proportion till bolagets likviditet.
Fastigheter

Vd och styrelse stäms efter uppblåsta balansräkningar

Uppblåsta balansräkningar gav stora utdelningar. Concent kräver tidigare vd och styrelse på ett skadestånd om cirka 24 miljoner kronor. Samtidigt stäms den tidigare huvudägaren Mikael Fahlander för olovlig värdeöverföring på drygt 3,7 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-05-25
Publicerad 2018-05-25

Concent Holding och den tidigare huvudägaren Mikael Fahlander har under de senaste åren haft strålkastarljuset riktat mot sig efter skandalerna kring miljardprojektet Barents Center i Haparanda.

För drygt ett år sedan fick fastighetsutvecklingsbolaget nya ägare och en ny styrelse som nu gjort granskningar i bolaget och kommit fram till att lämna in två stämningsansökningar mot den tidigare styrelsen och vd:n i Concent med ett skadeståndskrav om 24 miljoner kronor hänförligt till en utdelning på preferensaktier som aktieägarna fattat beslut om den 11 mars och 27 juni 2016. Samtidigt finns det en stämningsansökan inlämnad mot bolagets tidigare huvudägare Mikael Fahlander med konkursförvaltaren Peter Roth som motpartens ombud.

Den stämnda styrelsen i Concent, som var aktiva under första halvåret 2016, bestod av Runar Söderholm, Tommy Marklund, David Lehto och Patrik Oja. Runar Söderholm var även vd i bolaget.

Styrelsens beslut under 2016 bestod i att dela ut 17.213.520 kronor till preferensägarna för räkenskapsåret 2015 samtidigt som ingen utdelning skulle ske till ägare av stamaktierna. Utdelningsbeloppet skulle betalas med en fjärdedel kvartalsvis och vid försenad betalning skulle ränta om 20 procent årligen utgå. Concent har betalat ut hälften av utdelningen om dryga 8,6 miljoner kronor.

Concent, via ombuden Michael Frie och Hanna Jansson från Bird & Bird, skriver i stämningsansökan att styrelsen och vd:n har lämnat förslag om utdelning trots att de kände till, eller i vart fall borde ha känt till, att den stred mot Aktiebolagslagen.

Concent pekar på uppblåsa balansräkningar inför utdelningsbesluten. I balansräkningen för Concent för år 2015 anges att Concents fria egna kapital per den 31 december 2015 uppgick till 321.189.000 kronor och det fria egna kapitalet per den 31 december 2014 uppgick till 225.285.000 kronor. I båda balansräkningen hade emellertid aktierna i dotterbolaget Concent Utveckling Holding AB tagits upp till 500 miljoner kronor trots att det verkliga värdet sannolikt inte översteg 5 miljoner kronor, enligt stämningsansökningarna. Om aktierna, i överensstämmelse med god redovisningsed, tagits upp till sitt verkliga värde hade Concent saknat fritt eget kapital. Efter utdelningen fanns det inte full täckning för Concents bundna egna kapital. Därutöver var likviditeten mycket ansträngd. Utdelningarna stred därmed mot aktiebolagslagens regler och utgjorde otillåtna värdeöverföringar som skadat Concent, framgår det av ett pressmeddelande.

Av stämningsansökan framgår det att kort efter utdelningsbesluten, i september 2016, blev likviditetssituationen akut i bolaget.

Concent har även anmärkningar på koncernbalansräkningen för 2015 där det egna kapitalet uppgick till dryga 478,5 miljoner kronor. I balansräkningen togs ett good-will-post upp om cirka 352,4 miljoner kronor. I koncernbalansräkningen för år 2014 anges att Concent-koncernens egna kapital uppgick till  271,31 miljoner kronor och i balansräkningen upptogs en så kallad goodwill-post på 481,5 miljoner kronor.

”Det saknas underlag för hur posten fördelas på olika tillgångar men sannolikt avsåg större delen tillgångarna i det förvärvade Concent Utveckling Holding”, skriver Concents ombud och menar att ingen goodwill avseende tillgångarna borde ha tagits upp då det verkliga värdet på aktierna sannolikt inte översteg 5 miljoner kronor.

Aktie- och good-will-värdet hade sin grund i att Concent förvärvar samtliga aktier i Concent Utveckling Holding på 500 miljoner kronor av Concent Fastighet 3AB. Betalningen erlades genom revers. Det verkliga värdet på aktierna översteg sannolikt inte 5 miljoner kronor, skriver ombuden i stämningsansökan. Endast tre månader innan försäljningen hade Concent Fastighet 3 AB förvärvat samtliga aktier för 50.000 kronor.

Concent pekar på att den tidigare styrelsen inte gjort någon rättvisande förvärvsanalys eller annan marknadsmässig bedömning av värdet på aktierna eller tillgångarna i Concent Utveckling Holding inför förvärvet i september 2014 eller vid upprättande av årsredovisningarna 2014 och 2015.

Concent uppger att övervärderingen av aktierna och goodwill-posten innebar även att uppgifterna i årsredovisningen om Concents resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter var oriktiga.

Concent yrkar alltså i stämningsansökningarna om ett skadestånd om cirka 24 miljoner kronor samt ränta och ersättning för rättegångskostnader. Enligt ett pressmeddelande utgör stämningsansökningarna en del i det omfattande arbete som pågår med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017. Det arbetet är pågående och kan leda till att ytterligare rättsliga åtgärder vidtas, meddelar bolaget.

Samtidigt har konkursförvaltaren till Mikael Fahlanders bolag Avca, tidigare Avalanche Capital AB (ägt via det på Cypern registrerade bolaget Locum Cyprium Ltd reds anm.), stämt Mikael Fahlander för olovlig värdeöverföring alternativt återvinning. Skadeståndsbeloppet uppgår till drygt 3,7 miljoner kronor.

Avca var huvudägare i Concent Holding fram till februari 2017 då familjen Fahlander sålde samtliga A- och B-aktier i bolaget till Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud (som redan i mars 2017 valde att lämna bolaget reds. anm.). I samband med försäljningen eftergav säljaren en fordran genom ett ovillkorat aktietillskott på 185 miljoner kronor, vilket skulle ha förbättrat bolagets finansiella ställning, enligt Avcas årsrapport för 2017. Avca förfogar dock över 284.000 preferensaktier i Concent Holding, till ett angivet marknadsvärde om 4,6 miljoner kronor, enligt konkursförvaltaren Peter Roth på Christensson & Roth advokater.

Avca försattes i konkurs i juni 2017.

Avcas affärsidé var inledningsvis fokuserat på den huvudsakliga tillgången, projektet Barents Center. Avca förvärvade fastigheterna, som skulle innehålla en multiarena för ishockey och underhållning samt en gymnasieskola, ett affärscentrum samt ett hotell, av Haparanda kommun och sålde dem till Östermyra bruk, ett bolag som ingick i företagsgruppen Concent Holding. Av kommunens utredning har värdet på Barents Center blåsts upp vid försäljningen.

Konkursförvaltaren har i sin utredning funnit att preferensaktieägarna till ett av Avcas dotterbolag, CDEVPREF AB, tillskjutit 40 miljoner kronor till dotterbolaget med löfte om god avkastning på ett byggprojekt i Örebro. Byggprojektet har nu sålts, redan innan de påbörjats, till Slättö Holding AB, ett bolag inom Avcas intressesfär.

I en skrift till Tillsynsmyndigheten i Konkurser, TSM, skriver konkursförvaltaren att ”ett återkommande tema vid genomgångar med bolagsorganiet Mikael Fahlander har varit att han uppfattas som en gossen ruda i finansiella kretsar och  följd därav konsekvent nekats krediter av alla kända kreditinstitut. Med beaktande av den entreprenör han utger sig för att vara är det naturliga steget att installera bulvaner i de bolag som annars skulle dö sotdöden på grund av bristande likviditet”.

I stämningsansökan som nu lämnats in till Stockholms tingsrätt skriver konkursförvaltaren bland annat om ett fastighetsförvärv redan 2015 där Mikael Fahlander står som köpare och inte Avca som betalade köpeskillingen. Köpet av bostadshuset har bolaget bokat som "konsultarvode inom EU” i Avcas räkenskaper och kostnaden för att uppföra huset har bokats som ”övriga avdragsgilla kosnader inom EU” och fastigheten bokfördes som ”markanläggningar” på balanskontot. Fastigheten stod som en tillgång i räkenskaperna trots att Fahlander registrerades som lagfaren ägare till den, uppger konkursförvaltare Peter Roth.

”Oaktat hur bokföringen av köpet och monteringen av bostadshuset skall bedömas har Avcas köp enbart berikat dess bolagsorgan och indirekt aktieägare (genom det cypriotiska bolaget)”, skriver Peter Roth.

Konkursförvaltaren noterar att en fordran hänförlig till en av fastigheterna om 2,61 miljoner kronor blev föremål för sakutdelning till moderbolaget, därmed har Fahlander avvecklat ett fodringsförhållande mellan honom själv och Avca. Peter Roth menar att Avca har försökt att dölja denna vinstutdelning, att den inte föregåtts av något beslut. Förfarandet kan i sig uppfattas som en olovlig kapitalanvändning, skriver konkursförvaltaren.

Även revisorn har i sin revisionsberättelse avstyrkt stämman att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2015. Styrelsen bortsåg från revisionsberättelsen och genomförde en utdelning om 123,5 miljoner kronor.

Konkursförvaltaren gör bedömingen att bolaget varit på obestånd sedan andra kvartalet 2016. Av en upprättad konkursbouppteckning framgår det att Avcas tillgångar sju månader innan utdelningen uppgick till 30.000 kronor.

I slutet av 2017 blev det även klart att Mikael Fahlander upptaxeras med 40 miljoner kronor och ska betala över åtta miljoner i skattetillägg, enmligt en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm. Enligt lokaltidningen NSD skulle han ha undvikit skatt genom att låna ut pengar till sig själv via ett bolag i Luxenburg. Skatteverkets granskning gällde inkomsåren 2011 och 2013. Bakgrunden är Fahlanders och medgrundaren Ibrahim Kadras försäljning av omsorgsjätten Assistansia 2008.

Platsannonser

Logga in