Finans

Bolånerådgivare får licensen indragen

En utredning kring bedrägeribrott avslöjade rådgivarens felaktigt beviljade bostadslån. Rådgivaren pekar på felaktig uppstartsutbildning samt en dålig arbetsmiljö. Inga ursäkter, enligt Swedsec, som drar in licensen.

Publicerad 2020-01-13

En privatrådgivare får sin licens återkallat av Swedsec. Det är företaget där kvinnan arbetade som anmälde rådgivaren till Swedsec då hon inte följt företagets regler i 30 bolåneärenden. 

Företaget uppmärksammade bristerna när två kunder utreddes för bedrägeribrott i mitten av september 2018. Kunderna hade fått sina lån beviljade av kvinnan. Hon ställdes av från sin tjänst och har därefter avskedats. Företaget har vittnat om att  det funnits mönster med falska arbetsgivarintyg, overifierade kontantinsatser och stora inkomstskillnader.

Under perioden 21 september 2017 till den 20 september 2018 har rådgivaren beviljat 63 bostadslån. 

”I 30 av ärendena förekommer en avvikelse på över 30 procent mellan kundens uppgivna inkomst och den inkomst som framgår av kreditupplysningen, vilket företagets kreditsystem vid aktuell tid varnade för (i dag går gränsen redan vid 1 procents avvikelse). Då ska skälet till inkomstskillnaden dokumenteras med styrkta underlag, såsom anställningsbevis, lönebesked eller kontroll med arbetsgivaren. Licenshavaren har tagit emot underlag men inte gjort kontroller för att verifiera dem”, framgår det av Swedsecs beslut. 

Det framgår dessutom att det fanns 20 falska arbetsgivarintyg och 22 inkomstavvikelser över 60 procent i de ärenden som granskats av företaget. I 15 ärenden har inkomstavvikelsen varit över 100 procent, vilket är en betydande avvikelse i förhållande till snittet på 2,6 ärenden för övriga anställda. Dessa 15 ärenden avsåg 21 kunder där åtta dessutom var nolltaxerade.

Kvinnan förnekar att hon gjort misstagen medvetet. Hon berättar att hon var en av få på företaget, i vissa fall den enda, som kollegorna kunde gå till för att få medbeviljning. Detta kom att bli en stor del av hennes dagliga arbete, särskilt under sommarmånaderna då hon var en av få som kunde bevilja större lån. I praktiken innebar detta att andra kollegor förberedde sina ärenden och förde in all dokumentation och skrev alla noteringar. Ärendena skickades sedan vidare till henne för att hon skulle gå igenom dessa och skicka vidare så att företaget kunde betala ut lånen.

Av kvinnans försvar framgår:

”I företagets anmälan står att det var handläggarens ansvar att se till att kundkännedom gjorts på samtliga kunder i samband med kreditansökan, men det var inte så arbetsflödet fungerade vid den tiden. Detta var cheferna medvetna om och det togs upp på flera kontorsmöten. Då det var stor personalbrist och arbetsbörda var detta något som aktivt ignorerades för att kunna få in så många nya kunder som möjligt”. 

Rådgivaren har även svårt att förstå företagets anklagelse om att hon skulle medvetet godkänt de falska arbetsgivarintygen mot en ersättning. Hon pekar på att hon nästan aldrig träffade några av kunderna och om kunderna var tvungna att komma in till kontoret för att skriva under handlingar, göra kundkännedom eller betala in handpenning så hänvisades de alltid till kundtjänst. 

”Det var under oerhörd press i privatlivet, felaktig uppstartsutbildning samt dålig arbetsmiljö som hennes misstag begicks. Att misstagen skett är dock tydligt och hon är extremt ledsen och besviken över sig själv. Dock missade även kollegor, chefer och kreditavdelningen samma saker”, uppger hon.

Swedsecs disciplinnämnd hänvisar bland annat till hennes utbildning och företagets kreditinstruktioner och skriver följande:

”Licenshavaren har genom sitt agerande allvarligt åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten. Det har rört sig om upprepade överträdelser och stora belopp. Dessutom har det i flera fall rört sig om för företaget helt nya kunder. Agerandet har riskerat att utsätta företaget för kreditförluster och att företaget utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet”. 

Vidare skriver Swedsec att det också har riskerat att allvarligt skada förtroendet för företaget och finansmarknaden i stort. 

”Att möjligen också andra anställda brutit mot regelverket ursäktar inte licenshavarens överträdelser. Disciplinnämnden anser att dessa är så allvarliga att licenshavaren inte kan anses lämplig som licenshavare. Hennes licens bör därför återkallas”. 

Platsannonser