Unwrap Finance
Finans

25 miljoner i FI-böter för Unwrap Finance Nordic 

Unwrap Finance Nordic ska betala en särskild avgift på 25 miljoner kronor för underlåtenhet att anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettoposition i aktier i ArcAroma vid 57 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Uppdaterad 2021-05-14
Publicerad 2021-05-14

Unwrap Finance Nordic har under perioden 11 september 2017–21 januari 2019 genomfört ett antal transaktioner som medfört att bolaget ökat respektive minskat sina korta positioner i det emitterade aktiekapitalet i ArcAroma. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Eftersom bolaget inte hade anmält någon av dessa positioner till Finansinspektionen tog Finansinspektionen den 17 december 2019 upp frågan om bolaget ska betala en särskild avgift med anledning av de uteblivna anmälningarna. I samband med detta uppmanade Finansinspektionen bolaget att snarast anmäla de positioner som framgår av tabellen. Någon sådan anmälan har ännu inte skett.

Under ärendets handläggning har det framkommit att bolaget har bytt namn från Recall Capital Nordic till Unwrap Finance Nordic. I beslutet används det nya bolagsnamnet.

Enligt bolagets uppfattning föreligger det inte någon anmälningsskyldighet. 

Unwrap tillhandahåller finansieringstjänsten ”On tap” till noterade företag. Verksamheten syftar enligt bolaget till att bibehålla eller öka kursen på de inlånade aktierna och bolaget hjälper andra företag att skapa likviditet genom att sälja aktier som en huvudägare tillhandahåller.

Genom att Unwrap lånat aktier i ArcAroma och därefter sålt dessa på marknaden har bolaget haft en kort position i ArcAroma. Storleken på bolagets korta position har uppgått till det antal lånade aktier som Unwrap sålt på marknaden. Återbetalningsfordringen ger Unwrap en rätt att av ArcAroma begära att få ett belopp som motsvarar värdet av ett visst antal aktier i ArcAroma. Aktierna i ArcAroma är ett finansiellt instrument. Unwrap får tillbaka mer pengar ju högre kursen är i ArcAroma. Innebörden av att Unwrap alltid erhåller aktier (eller aktievärde) från det noterade företaget med en viss faktor är att Unwrap alltid har en lång position som överstiger den korta positionen. Eftersom den långa, för Unwrap vinstgivande positionen, alltid överstiger den korta positionen i aktien uppfattar Unwrap att det aldrig kan uppkomma en rapporteringsskyldig kort nettoposition.

Därutöver har Unwrap anfört att det skulle skicka missvisande signaler till marknaden om bolaget hade anmält en kort nettoposition med anledning av finansieringstjänsten som bolaget har tillhandahållit ArcAroma. 

Unwrap har vid upprepade tillfällen sålt aktier i ArcAroma utan att äga dem. Bolaget har därmed genomfört blankningar av aktier i den mening som avses i artikel 2.1 b i blankningsförordningen och haft korta positioner i ArcAromas emitterade aktiekapital enligt artikel 3.1 a i blankningsförordningen. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser saknar det betydelse om eller i vilken utsträckning syftet med försäljningarna av de lånade aktierna varit att bereda Unwrap vinst vid en nedvärdering av aktierna.

För frågan om en kort nettoposition ska anses föreligga har det betydelse om de avtal som Unwrap haft med ArcAroma ska anses innebära att bolaget haft långa positioner som överstigit dess korta positioner.

Då ArcAroma är ett företag vars aktier är upptagna till handel på handelsplatsen Nasdaq First North har bolaget varit skyldigt att till Finansinspektionen anmäla när dess korta nettoposition i det emitterade aktiekapitalet i ArcAroma har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden. Detta har skett vid 57 tillfällen som är av betydelse för det aktuella beslutet. Några anmälningar har inte kommit in till Finansinspektionen trots Finansinspektionens uppmaning. 

Vad Unwrap anfört om att en anmälan om korta nettopositioner skulle skicka missvisande signaler till marknaden saknar betydelse för bedömningen av bolagets anmälningsskyldighet enligt blankningsförordningen, enligt FI.

Av betydelse för bedömningen av den särskilda avgiftens storlek är enligt förarbetena transaktionens storlek, hur lång tid en anmälan är försenad och det resultat som en förbjuden transaktion lett till.

Finansinspektionen fastställer den särskilda avgiften till 25 miljoner kronor.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in