Bank

Sparbanken Sjuhärad höjer resultatet

Banken höjde sitt resultat med nästan 40 miljoner kronor jämfört med i fjol. Därmed går Sparbanken Sjuhärad mot den allmänna trenden som visar att bankerna redovisar en tydlig nedgång. 

Uppdaterad 2019-07-22
Publicerad 2019-07-22

Bankens rörelseresultat uppgick till 180 miljoner kronor jämfört med 142 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Intäkterna ökade med 36 miljoner kronor samtidigt som rörelsekostnaderna ökade med 2 miljoner kronor och kreditförlusterna minskade med 1 miljon kronor. 

Det framgår av bankens delårsrapport som avser perioden januari till juni 2019. 

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,6 procent (9,8 procent). K/I-talet före kreditförluster uppgick till 43 procent (47 procent). Räntenettot ökade med 24 procent till 191 miljoner kronor. Främst påverkades räntenettot positivt av framför allt av högre utlåningsvolymer.  

Vidare ökade medelvolymen för utlåning med 23 procent samtidigt som medelvolymen för inlåning ökade med 6 procent. Av rapporten framgår att ökningen till stora delar förklaras av att nya bolån huvudsakligen läggs i banken istället för att förmedlas till Swedbank Hypotek. Räntenettot påverkades också positivt av högre korta räntor, vilket anges vara en följd huvudsakligen av Riksbankens höjning av reporäntan i januari. Det har dels medfört att banken haft en högre avkastning på den stora likviditeten men också att marginalerna på inlåning förbättrats. Ytterligare en positiv påverkan var att den statliga resolutionsavgiften sänktes något från årsskiftet. Marginalerna på utlåning minskade dock något, främst genom en ökad prispress på bolåneräntorna.

Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 12 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor under föregående år. Posten består i stort sett i sin helhet av värdeförändringar i bankens innehav av räntebärande värdepapper.

Övriga rörelseintäkter, bestående av framför allt fastighetsintäkter, uppgick till 7 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor föregående år. I årets utfall ingår en realisationsvinst efter bankens försäljning av en del av fastigheten i Kinna.

 

Platsannonser