Mats Mared.  Foto: Rikshem
Mats Mared. Foto: Rikshem
Fastigheter

Rikshem får skarp kritik

"Vår bedömning är att Rikshems policys, regler och riktlinjer avseende resor, representation och intressekonflikter inte har erforderlig tydlighet." Ordförande Mats Mared vill inte recensera kritiken, men medger problem i bolaget.

Uppdaterad 2016-02-22
Publicerad 2016-02-22

KPMG:s granskning av resor, representation och intressekonflikter på Rikshem är nu klar efter att ha förhalats två gånger.

"Vår bedömning är att Rikshems policys, regler och riktlinjer avseende resor, representation och intressekonflikter inte har erforderlig tydlighet. De ger därmed utrymme tolkningar i icke önskvärd utsträckning", skriver KPMG-revisorn Martin Krüger som står bakom granskningen.

Totalt har 571 utlägg och 82 resor som tillsammans uppgår till 920.159 kronor detaljgranskats. Även 55 fakturor från 24 olika leverantörer har analyserats.

KPMG-revisorn Mattias Krüger som gjort granskningen konstaterar bland annat att en utlandsresa för vd Jan-Erik Höjvall och tidigare vice vd:n Ilija Batljan, som nyligen sparkades, och deras respektive har "inslag av både tjänste- och privatkaraktär". Han bedömer därför att kostnader för utlandsresan inte hanterats skattemässigt korrekt.

Närstående till vd och vice vd förekommer vid totalt 19 utläggstillfällen, medan löneavdrag alternativt förmån inte redovisats vid 18 tillfällen. Krüger bedömer därför att det även här finns risk för att utläggen inte redovisats på rätt sätt.

Därtill lever underlagen vid representation "i flera fall inte upp till de dokumentationskrav som ställs ur ett skatteperspektiv, vilket innebär en skatterisk", enligt Krüger. Vd:n har dessutom vid totalt 11 tillfällen attesterat vice vd:s utlägg för representation, vilket är i strid med Rikshems besluts-  och attestordning. Och vd:n har även själv deltagit i aktiviteterna.

Ett annat problem är att utvalda representanter hos finansiella institut årligen fått julgåvor från Rikshem, och gåvornas kostnader har inte redovisats på rätt sätt, menar Krüger. Inte heller har "försiktighet beaktats när det gäller att lämna, utlova eller erbjuda förmåner till personer med en integritetskänslig ställning". Den juridiska bedömningen visar dock att misstanke om brott kan uteslutas i detta fall.

Den 31 oktober 2013 förvärvade vd:n också, via sitt privata bolag, en fastighet från JM. Enligt ett styrelseprotokoll från 10 december 2013 framgår det att han innan förvärvet fick ett muntligt godkännande av styrelsen. Men Krüger anser att det borde ha varit skriftligt.

Men när han lånade ut delar av sitt privata kapital till ett nystartat mindre bolag som bygger och säljer småhus i Mälardalen – skedde det utan styrelsens vetskap.

Krüger är också kritisk till att vice vd 1 maj 2015 fick ett hyreskontrakt på en lägenhet i centrala Stockholm – trots att Rikshem i januari 2013 sålde två hyresfastigheter till fastighetsägaren. Vice vd lade dessutom ett bud på en kommersiell fastighet, men meddelade styrelsen om detta först efter att budet hade lagts. Förvärvet genomfördes därefter heller aldrig.

Och det slutar inte där.

En av Rikshems konsulter, som under flera år arbetade nära vd och vice vd, har enligt ett aktieöverlåtelseavtal förvärvat fastigheter från Rikshem. Men vd:n godkände försäljningen utan att ta hänsyn till risker för jäv eller jävsliknande förhållanden. Krüger menar att en extern värdering borde ha genomforts före försäljningen, fastigheten borde ha bjudits ut på öppna marknaden och styrelsen skulle ha beslutat om försäljningen.  

– Vi ser självklart med stort allvar på de avvikelser som granskaren hittat, säger Rikshems styrelseordförande Mats Mared, i en kommentar.

Han tillägger dock att han inte vill "rangordna avvikelserna", men konstaterar att det funnits problem i bolaget.

– För att inte riskera att någon tycker att jag förminskar något av det som framkommit i granskningen vill jag inte recensera företeelserna. Jag vill dock vara tydlig med att företeelserna är oacceptabla. Vi ska ha tydlig nollvision avseende denna typ av företeelser.

Så har granskningen gjorts

Martin Krüger, auktoriserad revisor och partner på KPMG, fick i december 2015 i  uppdrag av styrelsen i Rikshem att genomföra den oberoende granskningen som genmfördes mellan december och januari.

Vd:s och vice vd:s resor och representation under 2014 och 2015 har granskats, liksom potentiella  intressekonflikter mellan styrelsen och ledningen.

Utlägg och fakturor kopplade till evenemang som årliga fastighetsmässan i Cannes MIPIM, Almedalen, konferenser i Åre och kapitalmarknadsdag inklusive golf har också analyserats.

Totalt valdes 44 leverantörer och 285 fakturor ut för analys. Ett urval av avtal har även granskats i relation till de 44  leverantörerna.

Så ska Rikshem få bukt med problemen

KPMG rekommenderar följande:

Upprätta specifik policy för resor och representation så  att det inte finns utrymme för tolkningar.

Tydliggör vad som gäller för representation med närstående samt representation mot kommunala företrädare.

Tydliggör vilka dokumentationskrav som ställs vid redovisning av utlägg och definitionen av en intressekonflikt, klargör hur situationer med risk för intressekonflikter ska hanteras och vem som ska ta  beslut i dessa situationer

Tydliggör för när, hur och vilken typ av privataintressen som ledande befattningshavare och anställda ska redogöra  för.

Överväg att genomföra skattemässiga självrättelser samt en samgälld översyn av policy och riktlinjer vad gäller förmåner, representation och utlägg för tjänteresor.

Platsannonser