Finanspolitik

Regeringen föreslår regellättnader på värdepappersmarknaden

Regeringen förseslår en rad lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning.

Publicerad 2021-04-20

De förslag till lagstiftningsåtgärder som regeringen lagt fram i en ny promemoria föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering. Förslagen omfattar bland annat bestämmelser om informationskrav, produktstyrning och handel med råvaruderivat, men även ett förslag på att införa ett undantag från tillståndsplikt för företag från länder utanför EES för handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige. Undantaget är avsett att ersätta det tidsbegränsade undantag som i dag gäller för vissa brittiska företag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Därutöver föreslår regeringen en ändring i bestämmelserna om ingripanden vad gäller referensvärden samt att Finansinspektionen utses till relevant myndighet enligt EU-förordningen.

Ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden föreslås träda i kraft den 28 februari 2022, ändringar om att vissa upphävda informationskrav på värdepappersinstitut och handelsplatser återinförs 28 februari 2023, och ändringarna som avser borttagningen av anpassningen till de tillfälliga lättnaderna i EU:s prospektförordning 1 januari 2023. Ändringen i fråga om undantag från tillståndsplikt för handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Hela promemorian finns att ladda ner här. >>

Platsannonser

Logga in