Carnegie Investment Bank stäms av Prosolvias grundare. Tvisten rör äganderätten till Prosolvia-aktier.
Rättstvist

Prosolvia-grundare stämmer Carnegie

Prosolvias grundare Morgan Herou i rättstvist med Carnegie om Prosolvia-aktier till ett värde av cirka 14 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-11-16
Publicerad 2018-11-16

Morgan Herou var en av två grundare till Prosolvia. När Prosolvia skulle börsintroduceras 1997 fick Carnegie Investment Bank uppdraget att ansvara för börsprospektet. Nu pågår en ägartvist mellan Morgan Herou och Carnegie Investment Bank om 1.386.660 Prosolvia-aktier till ett värde av cirka 13.866.600 kronor.

Morgan Herous ombud Ulf Mellqvist och Malin Hurtig, vid Front Advokater, skriver i en stämningsansökan, skickad till Stockholms tingsrätt, att han fortfarande äger de Prosolvia-aktier som förvaltas hos Carnegie Investment Bank. Carnegie hävdar å sin sida att banken innehar äganderätten till aktierna.

När Prosolivas konkurs uppmärksammades 1998 åtalades även Morgan Herou tillsammans med medgrundaren Dan Lejerskär för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. De båda friades av tingsrätten 2005. 

Den långdragna konkursen i Prosolvia avslutades efter 20 år, den 18 april 2018, i Göteborgs tingsrätt. Konkursen avslutades med ett överskott på 206,5 miljoner kronor efter utdelning till Prosolvias borgenärer om 286 miljoner kronor och därefter trädde bolaget i likvidation.

- Utan att lämna några garantier så är aktierna värda runt tio kronor styck. Det beror vilka krav som ställs vid likvidationen. Tio kronor plus några kronor uppåt kanske, säger Lars Zetterberg, Prosolvias likvidator.

Totalt finns det 13 miljoner aktier i Prosolvia AB.

- Samtliga fordringsägare har fått fullt betalt i konkursen sedan är det pengar över och de ska delas ut till aktieägarna vid likvidationen, säger han och menar att trots att konkursen pågått under så pass lång tid så är detta säkerligen Sveriges mest lyckade konkurs eftersom alla fordringsägare fick fullt betalt både i Prosolvia AB, Prosolvia Clarus AB och Prosolvia Systems AB.

Grundaren Morgan Herou saknar dock sitt innehav, om 1.386.660 aktier i Prosolvia som han vid två tillfällen pantsatte hos Carnegie Investment Bank. Den första pantsättningen gjordes i samband med börsintroduktionen och den andra pantsättningen i samband med ytterligare kapitalanskaffning sommaren 1998.

Morgan Herou uppger i stämningsansökan att han kontaktade Prosolvias konkursförvaltare i början av 2018 som uppgav att Carnegie i ägares ställe förvaltarregistrerat 1.674.572 aktier i Prosolvia. Han hänvisar sedan till årsbesked från 2003 och årssammandrag från samma år att han är ägarregistrerad för 1.386.660 av dessa aktier via Carnegie.

Morgan Herou bestämmer sig för att kontakta Carnegie i slutet av januari, alltså tre månader innan konkursen är avslutad i Prosolvia, men då uppgav Carnegie att man inte har några aktier i Prosolvia registrerade för Morgan Herous räkning. Carnegie menar däremot att han sålt sina aktier i Prosolvia vederlagsfritt till Carnegie i februari 2005. Aktierna finns i dag på bankens egen depå och är förvaltarregistrerade för bankens räkning.

”Morgan Herou har aldrig överlåtit sina aktier till Carnegie. Morgan Herou har ingen minnesbild av att han emottagit någon avräkningsnota eller årssammandrag för 2005”, framgår det av stämningsansökan.

Vidare uppger han att Carnegie har vägrat att uppge hur och varför ”den påstådda” överlåtelsen skulle ha skett och att Carnegie inte har något underlag beträffande transaktionen.

Morgan Herou pekar även på att Carnegie så sent som den 10 augusti 2017 skickat VP-kontouppgifter till honom med meddelande om att Carnegie avregistrerats som panthavare för hans aktier i Prosolvia.

I en mejlkonversation skriver Carnegie till Morgan Herou:

”Carnegie har inte något intresse av att göra någon form av obehörig vinst på dessa aktier eller på något sätt bedra kunden. Däremot kan banken heller inte bortse från något som banken hanterat som en civilrättsligt giltig transaktion och utan vidare genomföra en återgång av köpet”.

Carnegie skriver vidare att man ”tacksamt" tar emot underlag som motbevisar innehållet i det underlag som Carnegie redovisat.

I konkurshandlingarna efter Prosolvia står Carnegie Investment Bank med bland de oprioriterade fordringarna med en total utdelning på 4,4 miljoner kronor samt bland efterställda fordringsägare med en tital utdelning om 16,4 miljoner kronor.

I kölvattnet efter Prosolviakonkursen har en hel del mål i domstolarna ägt rum. bland dem ett skadeståndsmål mellan Prosolvia och PWC som slutade i en förlikning där revisionsbyrån betalade Prosolvias konkursbo 742,5 miljoner kronor. Detta framgår även av konkursens slutredovisning. Av utdelningsförslaget samt slutredovisningen framgår det även att Industrifonden tidigare fått 113 miljoner kronor. Ytterligare 34 miljoner kronor har nu delats ut. Industrifonden var största ägare och även långivare till Prosolvia. Industrifonden hade ett totalt engagemang i bolaget på ca 140 miljoner kronor.

Bland fordringsägarna fanns även Handelsbanken, Livförsäkringsbolaget Skandia, Collectum, Collector Banks grundare Lena Apler samt Collector AB med flera.

Konkursförvaltarna Lars Zetterberg och Peter Björn Rams fick arvoden om cirka 54 miljoner kronor vardera efter konkursen. 

Bubblan som sprack

Prosolvia hade stora framgångar och sågs som ett spjutspetsföretag. Det utsågs till Årets företag 1996. Börsnoteringen skedde sommaren 1997. 

Aktien nådde rekordnivån 384 kronor under våren 1998 och då var grundarna, som ägde merparten av aktierna, goda för en miljard vardera.

Men bolaget började granskas närmare och anklagades bland annat för att ha blåst upp vinsterna. Misstron mot Prosolvia blev allt större och till slut sprack bubblan.

Herou och Lejerskär lämnade styrelsen i maj 1998.

Konkursen meddelades i december 1998.

Platsannonser