Annons

Annons

Mangold stämmer Real Holding

Mangold drar fastighetsbolaget Real Holding inför rätta och kräver drygt 2,5 miljoner kronor för obetalda fakturor.

Mangold Fondkommission har, via Svea Juridiska, lämnat in en ansökan om stämning mot Real Holding Sverige AB där man yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Real Holding att betala 2.524.519 kronor jämte dröjsmålsränta med 9 procent årligen på respektive förfallet fakturabelopp. Mangold yrkar dessutom ersättning för rättegångskostnader.

Mangold skriver i stämningsansökan att Real Holding har anlitat Mangold för utförande av diverse finansiella tjänster som sedan blivit fakturerade men inte betalda.

Mangold hjälpte till med ett antal finansiella tjänster i samband med Real Holdings börsnotering. Avtalen tecknades under åren 2015 samt 2016.

Annons

Annons

Mangold och Real Holding tecknade dels ett avtal under 2016 rörande en bryggfinansiering för att få tillträde till två fastigheter. Enligt detta avtal hade Mangold rätt till ett arvode om en fast förskottsersättning på 75.000 kronor i månaden, exklusive moms. Mangold fakturerade 93.750 kronor inklusive moms i maj 2016. Denna har ännu inte blivit betald.

Vidare tecknades ett avtal i januari 2015 då real Holding avsåg att genomföra en kapitalanskaffning genom en garanterad spridningsemission. Mangold fakturerade 237.400 kronor inklusive moms under maj 2016. Fakturan är inte betald.

Mangold åtog sig även uppdraget som finansiell rådgivare vid en obligationsemission där fondkommissionären, enligt avtalet, hade rätt till 100.000 kronor, exklusive moms per månad samt ersättning för uppkomna kostnader. Totalt uppgick sex fakturor till 818.120 kronor.

Mangold åtog sig även uppdrag som likvidgarant och ställde därmed på handelsplatsen Nordic Growth Market köp- och säljkurser avseende Real Holdings B-aktie för att främja lividiteten i aktien. För detta uppdrag hade Mangold ett arvode om 10.000 kronor per månad, exklusive moms. Nio fakturor om totalt 325.000 kronor med förfallodatum från den 13 juli 2016 till den 31 maj 2017 är obetalda.

Mangold har även agerat likviditetsgarant och ställde därmed köp- och säljkurser avseende real Holdings preferensaktier på NGM för att främja likviditeten i aktien. Även för detta uppdrag hade Mangold ett arvode om 10.000 kronor i månaden. Totalt åtta fakturor om totalt 150.000 kronor är obetalda. Fakturornas förfallodatum sträcker sig från oktober 2016 till sista maj 2017.

Mangold var även likviditetsgarant vid handeln av Real Holdings obligation noterad på NGM. Mangold fakturerade även här 10.000 kronor i månaden, exklusive moms. Det tillkom även ersättning för omkostnader. Åtta fakturor om totalt 98.750 kronor är obetalda.

Mangold har även fått uppdraget att upprätta analys över Real Holding och dess ekonomiska ställning i samband med offentliggörande av ekonomiska rapporter. Arvodet uppgår även här till 10.000 kronor i månaden. Tre fakturor om totalt 112.500 kronor står obetalda.

Mangold var även finansiella rådgivare vid ett förlängningsavtal rörande den ovan nämnda bryggfinansieringen. Enligt avtal hade Mangold rätt till arvode i form av courtage om 1,5 procent av lånelikviden. Även denna faktura som förföll till betalning i januari är ej betald.

Mangold fick även uppdraget med emissionsadministration efter en genomförd emission av aktier. Mangold hade rätt till en fast ersättning om 10.000 kronor, exklusive moms. Fakturan förföll till betalning i december 2016 utan att en betalning inkom.

Mangold agerade även som metor med anledning av Real Holdings notering på börsen. Arvodet fakturerades via tre fakturor om totalt 186.333 kronor. Första förfallodatumet var i oktober 2016 ochdet sista förfallodatumet var i april 2017.

Mangold flaggar även för att stämningsansökan kommer att kompletteras med fler fakturor då flera av avtalen mellan bolagen fortfarande löper.

Det framgår av stämningsansökan att Real Holding inte invänder mot fakturorna men att bolaget bestrider betalningsansvar och hänvisar till att man har motfordringar på Mangold. Dessa har dock inte specificerats.

Real Holding sattes på kartan under 2015 då bland annat Kvalitena stod som storägare i bolaget. Sedan dess har dock ägarbilden förändrats. Så sent som i maj i år kom en ny huvudägare in i bolaget, Gremio Fastigheter, som förvärvade samtliga aktier från såväl Kvalitena som Tuve Holding som då ägde 705.000 A-aktier vardera, motsvarande 20,32 procent av rösterna i bolaget och 9,30 procent av kapitalet.

Vd i Gremio Fastigheter är Lars Olsten som även är grundare och Partner i fastighetsbolaget Newcap som förvaltar, utvecklar och producerar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Styrelseordförande i bolaget är Mats Jämterud som är medgrundare och tidigare vd för Arlandastad Holding AB och dels styrelseordförande i Umida Group.

Real Holding presenterade nyligen sin årsrapport där det framgår att bolaget fullföljt sitt första fulla verksamhetsår och att fastighetsportföljens värde ökat från 165,4 miljoner kronor till 444,7 miljoner kronor. I december ingick bolaget ett avtal om förvärv av en kommersiell fastighet vilken ökar portföljens värde med 50 procent. Målet, enligt bolagets vd Daniel Andersson, är att under innevarande år nå ett fastighetsportföljvärde om cirka 1 miljard kronor.

Resultatet före skatt var -21,8 miljoner kronor för året, jämfört med -33,1 miljoner kronor under 2015. Nettoresultatet för helåret 2016 blev -14,8 miljoner kronor att jämföra med -27 miljoner kronor för 2015.

Real Holding mörkar dock inte de finansieringsutmaningar som finns.

"Medan bolagets fastighetsportfölj levererar tillfredsställande avkastning å ena sidan står företaget inför finansieringsutmaningar å andra sidan. Under företagets uppbyggnadsfas har bolagets finansiering dominerats av höga upplånings- och räntekostnader samt korta löptider, vilket har inneburit ett stort tryck på Bolaget", skriver vd Daniel Andersson.

Han uppger dock att detta inte är ovanligt för ett fastighetsbolag under uppbyggnad. Han ber läsaren att notera koncernens driftnetto och rörelseresultat som "är tillfredställande".

Rörelseresultatet uppgick till -3,47 miljoner kronor, jämfört -16,88 miljoner kronor samma period i fjol. Koncernens driftnetto ökade till 14,5 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor samma period i fjol.

"För att stärka bolagets kapitalstruktur har styrelsen och ledningen genomfört ett flertal åtgärder och fokuserar på att finna en långsiktigt god lösning med målet att åtminstone halvera våra finansieringskostnader", skriver han i rapporten och uppger att arbetet med refinansieringen fortlöper men har dragit ut på tiden då det varit svårare än väntat.

Bolaget har ökat finansnettot, stärkt soliditeten samt minskat belåningsgraden genom att sälja en fastighet i Stockholm under 2017. Vidare har bolaget genomfört två kvittningsemissioner till B-aktier i bolaget. det egna kapitalet ökade efter detta med 5,57 miljoner kronor samtidigt som skulderna minskade med lika mycket då fordringar om samma belopp kvittats mot B-aktier till en kurs om 4,50 kronor per aktie.

"Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi har förvärvat fastigheter med starka kassaflöden och med fortsatt utvecklingspotential, men underskattat svårigheten att få dessa finansierade på rimliga villkor, vilket både styrelse och ledning arbetar hårt med att få på plats inom kort", skriver vd Daniel Andersson.   

Eminova Fondkommission har tagit över Mangolds uppdrag som Real Holdings mentor sedan den 1 juli 2017.

Realtid.ser söker Real Holdings vd Daniel Andersson.

Kvalitena

Kvalitena som övergett ägandet i Real Holding är storägare i bland andra D. Carnegie (10,44 procent av rösterna, 5,10 procent av kapital)*, Stendörren fastigheter (36,96 procent av rösterna och 22,26 procent av kapitalet)*, Agora (35,65 procent av rösterna och 16,20 procent av kapitalet)* samt det danska Admiral Capital (63,03 procent av rösterna och 52,91 procent av kapitalet)*.

Dorco international, som kontrolleras av bolagets ordförande Lars Andersson, är den största aktieägaren i bolaget och äger 90 procent av aktierna. Scanvik, som kontrolleras av bolagets ledamot Claes Wollter, äger resterande 10 procent i bolaget.

*Innehaven enligt årsredovisningen för 2016

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons