Liv Ihop
Finans

Liv Ihop ansöker om rekonstruktion efter IVO:s beslut

Mot bakgrund av IVO:s beslut att återkalla bolagets tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet har omsorgsbolaget Liv Ihop ansökt om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt.

Uppdaterad 2021-10-25
Publicerad 2021-10-25

Omsorgsbolaget Liv Ihop, samt fem av bolagets dotterbolag, har idag ansökt om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt, detta mot bakgrund av Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s beslut från den 22 oktober 2021 att återkalla bolagets tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet. IVO:s beslut är utan ett föregående beslut om föreläggande om att åtgärda bristerna. Det framgår av ett pressmeddelande. Liv Ihop aviserar även att bolaget begärt inhibition av IVO:s beslut mot bakgrunden att ett verkställande skulle få ”oåterkalleliga konsekvenser som inte kan repareras”.

– IVOs beslut har medfört risk för likviditetsbrist och genom en beviljad rekonstruktion ges Bolaget tid att på ett strukturerat sätt åtgärda de av IVO påtalade bristerna, skriver Liv Ihop, och fortsätter: Besked innebär bland annat att Bolaget inte kan leva upp till villkoren för beviljade rörelsekrediter varför dessa inte finns till bolagets förfogande längre.

– Syftet med företagsrekonstruktionen är att ge Bolaget erforderlig tid att omstrukturera verksamheten, vilket kan komma att inkludera genomgripande förändringar i ägandet av Bolaget, för att tillmötesgå IVOs anmärkningar. De tilltänkta åtgärderna avses att presenteras i en rekonstruktionsplan som ska läggas fram i rekonstruktionens inledande skede, skriver vidare Liv Ihop.

Begär inhibition av IVO:s beslut

Liv Ihop grundades 2011. 

Tillstånden som IVO återkallar omfattar personlig assistans, konsulentstöd samt drift av verksamhet med stödboende med inriktning unga 16-20 år.

Skälet till IVO:s beslut handlar om att myndigheten anser att Liv Ihop inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt i 23 § tredje stycket LSS.

– Grunderna för IVO:s bedömning är att den juridiska personen Liv ihop och övriga bolag i koncernen inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt och att fysiska personer med bestämmande inflytande i den juridiska personen inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt, skriver Liv Ihop.

IVO hänvisar i sin bedöming av den juridiska personen Liv Ihop AB till bland annat oriktig redovisning till Skatteverket, vilken framgick av Skatteverkets revision av bolaget i oktober 2017. Enligt revisionen har bolaget gjort avdrag för representationskostnader för dåvarande företrädaren och ägaren Robert Palm vilka inte var förenliga med bolagets verksamhet. Företrädarna dömdes sedermera vid Stockholms tingsrätt för skattebrott.

IVO anför vidare att kretsen som skall omfattas av lämplighetsprövning, förutom ägare om minst 10 procent av aktierna, styrelsen, ledande befattningshavare, även ska omfatta ytterligare tre medlemmar av familjen Palm.

– Liv ihop anser att IVO:s bedömning beträffande möjlighet att åtgärda bristerna är felaktig och att bolaget har förmågan och faktiskt möjlighet att åtgärda bristerna. I åtgärdsplanerna ingår bland annat att ersätta bolagets huvudägare med en ny ägare som helt saknar koppling till familjen Palm, skriver Livihop, och fortsätter:

– Liv ihop kommer överklaga IVO:s beslut genom att tydligt visa hur bristerna är åtgärdade, och anser att det finns stora skäl att anta att framgång i överklagan kommer uppnås. IVO har inte haft några synpunkter på den underliggande verksamheten som är sund och nu lönsam vilket kommer visa sig i bolagets kommande delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september.

Dotterbolagen som ansökt om rekonstruktion är Liv ihop Syd AB, Liv ihop Sydost AB, Atlas Assistans AB, Liv ihop LSS AB och Svea Assistans kommanditbolag.

För Bolaget och övriga koncernbolag har Lars Eric Gustafsson från Advokatfirman Schjødt föreslagits som rekonstruktör.

Platsannonser

Logga in