Finans

Klimatet oroar mest i finansbranschen

Klimatförändringarna är i fokus och den största oron när finansbranschen rankar hållbarhetsfrågor. Detta visar ny rapport från LGT Capital Partners.

Uppdaterad 2019-06-24
Publicerad 2019-06-24

Kapitalförvaltaren LGT Capital Partners har studerat attityderna hos 207 investerare rörande hållbarhetsfrågorna som ryms inom ESG (Environmental, Social and Governance) och SDG (Sustainable Development Goals) – se vidare faktarutan i botten på artikeln.

Tycho Sneyers, som är en av kapitalförvaltarens managing partners, har arbetat på firman sedan 2001 och varit engagerad i just dessa typer av investeringar inom private equity. Firman har sedan dess utökat sina ESG-investeringar och nu genomfört den sjunde ESG-rapporten för att se hur finansbranschen integrerar ESG till sina verksamheter. Finansindustrin började titta på hållbarhetsperspektivet när FN 2006 startade UNPRI, principer för hållbara investeringar.

– Men den verkliga tillväxten kom 2014-2019 då ESG kom att bli vanligt då hade alla kapitalförvaltare någon form av ESG-fokus, säger Tycho Sneyers och fortsätter:

– Klimatförändringar har alltid varit den största ESG-frågan. Nu har klimatförändringarna hamnat mer och mer hos politikerna. I Sverige har ni dessutom en aktiv ledande demonstrant mot klimatförändringarna. Det leder till att medierna tar upp frågan ännu mer och fler talar om detta. ESG blir därmed en större fråga även inom finansbranschen. De senaste 12 månaderna har klimatförändringarna definitivt fått uppmärksamhet med demonstrationer överallt, även i Zurich där jag är baserad.

Enligt rapporten säger de allra flesta investerare, 75 procent, att de integrerar ESG i sina investeringar, och drygt hälften säger att det är relevant för beslutsfattandet vid investeringar. Något mindre än hälften visar sin övertygelse genom en vilja att exkludera investeringar i bolag där det finns en ESG-oro.

Enligt Tycho Sneyers har finansbranschen insett att hållbara investeringar är det rätta att fokusera på. Kapitalförvaltaren LGT Capital Partners såg den nya trenden dels då deras kunder bland annat de nordiska pensionsfonderna efterfrågade detta. 

– Det märktes tidigt. Senare, i dag, har det blivit nödvändigt. Om man inte, som förvaltare, har anpassat portföljen efter ESG kommer du få svårt att resa pengar från de institutionella investerarna.

Ser du några skillnader mellan olika länder när det gäller hållbara investeringar?
– Ja, Sverige är definitivt tidiga att anpassa sig till detta med AP-fonderna som driver utvecklingen i Norden. Även den norska oljefonden har en väldigt stark och viktig röst som har klara och tydliga investeringsriktlinjer. I Danmark har även pensionsfonderna drivit på hållbarhetsfrågan och på Island har vi haft ESG-workshops nyligen. Där är det också ett stort ämne i dag. Finland är nog det land i Norden där ESG ligger längst bort på agendan.

Av rapporten framgår det att 91 procent av investerarna anser att FN: s utvecklingsmål kommer att hjälpa finansindustrin att ta itu med miljömässiga och sociala frågor. 78 procent tror att FN:s globala mål skapar investeringsmöjligheter.

Av rapporten framgår det att åsikterna bland den globala investerargruppen varierar om hur effekten är på riskjusterade avkastningar efter ESG-investeringar. 

84 procent av investerarna anser att integrering av ESG antingen har en positiv eller neutral effekt på riskjusterad avkastning, medan en minoritet, 16 procent, anser att ESG innebär att man avstår från en riskjusterad avkastning.

 54 procent anser att ESG är relevant vid investeringsbeslut. 47 procent har redan avböjt att investera på ESG-grunder.

När ESG-faktorer integreras i beslutsfattandet måste investerare prioritera de ESG-ämnen som är viktigast för dem. 

Bland miljöhänsynen framstår klimatförändringarna, med stor marginal, som den största frågan bland investerare. 

Med på listan fanns även utsläpp (vatten, luft och mark), Energieffektivitet/Förnyelsebar energi, vattenbrist, Avfallshantering, Avskogning, Biologisk mångfald, Genetiskt modifierade organismer (GMO) och Andra miljöämnen.

Åsikterna går mer isär när det gäller sociala faktorer, där mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen och barnarbete ligger någorlunda lika. 

Med på listan fanns även slaveri/människohandel, hälsa och säkerhet, datasäkerhet och privatliv, arbetsförhållanden, konventionella vapen, jämställdhet, tobak, samhällsrelationer, alkohol, spelbolag, pornografi och andra sociala ämnen.

När det gäller "governance" på företag är det bestickning och korruption som är det viktigaste ämnet bland investerare.

Av rapporten framgår det att 25 procent integrerar redan på något sätt FN: s utvecklingsmål i sina investeringsaktiviteter - ytterligare 40 procent planerar att göra så inom de närmaste två åren. 89 procent tror dessutom att FN: s utvecklingsmål kommer att skapa nya investeringsmöjligheter.

– För närvarande är investeringar i SDG:er vanligtvis begränsade till att göra några små placeringar för att påverka till investeringar. Och medan dessa kan vara mycket värdiga projekt, kommer de tyvärr att vara otillräckliga för att ge den breda finansieringen som krävs för att uppnå det som SDG:er kräver. Om finansbranschen vill ta itu med de mest angelägna frågorna som människor och planeten står inför, är skalan viktig. De trillioner dollar av kapital i finansbranschen behöver sättas i arbete, givet att vi bara har 4 000 dagar kvar för att uppnå SDG:erna.

Tycho Sneyers säger att det är tydligt att det är pensionsfonder som tänker mest på hållbarhet och att detta beror på pressen från spararna. Han menar dock att det är väldigt få förvaltare som endast har hållbara investeringar. Hedgefonder ligger betydligt efter när det gäller hållbara investeringar.

– Vi måste röra oss mot att detta är komplext och medge att vi inte har tillräckligt stora hållbara investeringar men att vi har tillräckligt för att kunna påverka.

Tror du på att exkludera bolag eller att behålla innehaven i portföljen för att istället kunna påverka?
– Jag tror på att försöka engagera sig i bolagen och försöka övertyga dem om att sluta med, vad än det dåliga är, och vända dem till att bli hållbara bolag. Men lyssnar inte bolaget till argumenten så måste man exkludera innehavet eller välja att inte investera i bolaget. Det är vår fundamentala filosofi. 

Vad är ESG?

ESG står för Environmental, Social and Governance. Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare använder för att utvärdera investeringar. Miljökriterierna redovisar ett företags miljöförvaltning. Sociala kriterier undersöker hur ett företag hanterar relationer med sina anställda, leverantörer, kunder och de samhällen där verksamheten är verksam. Governance handlar om ett företags ledarskap, verkställande, revisioner och interna kontroller samt aktieägarrättigheter. Initialt var termen till för utvärdering av investeringar men har mer kommit att bli ett översiktligt begrepp för hållbarhet-redovisning.

Vad är SDG?

De Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

193 länder världen över har formulerat och antagit de Globala målen.

Det finns 17 globala mål. Syftet är att fram till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. 

1, Avskaffa all fattigdom

2, Avskaffa hunger

3, Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

4, Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

5, Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt

6, Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

7, Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

8, Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

9, Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

10, Minska ojämlikheter inom och mellan länder

11, Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12, Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

13, Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

14, Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

15, Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald

16, Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

17, Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Platsannonser