I tisdagspanelen: Johan Wahlman (House of Reach), Sean Hamilton George (Strukturinvest Fondkommission) Fredrik Tauson (Nordic Cross Asset Management) och Jonathan Schönbäck (Odin Fonder)
I tisdagspanelen: Johan Wahlman (House of Reach), Sean Hamilton George (Strukturinvest Fondkommission) Fredrik Tauson (Nordic Cross Asset Management) och Jonathan Schönbäck (Odin Fonder)
Panel

"Investeringsstrategi och resurser avgörande"

Hur startar man en fond och vad krävs för att man ska lyckas – det ger tisdagens panelgäster svar på. 

Uppdaterad 2020-03-29
Publicerad 2019-10-22

Den här veckan har Realtid temavecka – #fonderifokus. Vi fokuserar lite extra på den pågående omstruktureringen av den svenska fondmarknaden. Varje dag publicerar vi i samband med det en panel som får svara på frågor kopplade till det övergripande temat. Idag handlar det om hur man startar en fond.

Totalt avgörande är en investeringsstrategi som skapar mervärden jämfört med alternativen.

Johan Wahlman, managing partner and medgrundare, House of Reach, som hjälper fondbolag:

Vilka är nycklarna för att komma igång med en egen fond?
– Man måste framförallt ha ett riktigt business case  och dessutom en plan för finansiering av uppstarten. Till skillnad från många branscher så behöver en nystartad fond oftast många år på sig för att bevisa att idén faktiskt funkar. Konkurrensen är stenhård och det är en global bransch, de professionella investerarna har möjlighet att köpa från i stort sett vilken leverantör som helst oavsett var i världen de befinner sig.

Hur svårt är det? I dag jämfört med för tio år sedan?
– Konkurrensen har gradvis ökat, men även kostnadsbasen. Regelverken som har till syfte att skydda kunden har blivit mer ingripande och därigenom även kostnaderna. Dessutom ställs högre krav på ledningsprövning och regelefterlevnad. Så sammantaget är det svårare idag än för tio år sedan.

Vilka problem upplevde du när du började?
– Vi i House of Reach tror att det är bra för kunden att det finns en stor konkurrens inom fondbranschen, det är ju ändå för kunden som resultat skall skapas. Det vi tror kanske är ett problem är att många idéer inte når ut just för att det är så svårt att starta nya fonder för aktörer som inte redan är etablerade. Det finns många fördelar med stordrift, men ibland är det också småskalighet som är nyckeln till att generera avkastning till investeraren.

Vad är avgörande för att man ska lyckas med en nystartad fond?
– Totalt avgörande är en investeringsstrategi som skapar mervärden jämfört med alternativen. Strategin behöver också vara repeterbar över tid. Sedan behövs också rätt marknadsföring och kunderbjudande, olika investerare tänker inte alltid lika och därför är det viktigt att tänka på vilken målgrupp man har. Är det en fond för de största och mest kvalificerade institutionerna, är det en fond för nordiska kunder eller riktar man sig till en global marknad. I slutändan så ska fonden fylla ett behov och skapa god avkastning. För den som är intresserad av att starta en fond så är det klokt att börja med ett möte med Fondbolagens Förening, de sitter på mycket värdefull kunskap.

Att förvalta en fond kan inte bara vara ditt jobb – det måste också vara ditt största intresse!

Sean Hamilton George, investeringschef på Strukturinvest Fondkommission:

Vilka är nycklarna för att komma igång med en egen fond?
– Att starta en fond kräver stora resurser och det är många viktiga beslut som måste fattas. Primärt krävs det att du har en bra – och gärna unik – affärsidé. Mycket är vunnet om man kan erbjuda en förvaltningsinriktning som saknas bland de hundratals redan existerande fonderna i Sverige. Därefter ska beslut gällande fondens struktur fattas; skall fonden vara en vanlig UCITS-fond eller en kanske en AIF? Ytterligare viktiga pusselbitar innefattar saker som att välja ett bra förvaringsinstitut, en duktig prime broker och, som i vårt fall, ett bolag för AIFM. För att sy ihop allt detta krävs ett tillräckligt stort startkapital, rejält med tålamod och sist men inte minst duktiga medarbetare.

Hur svårt är det? I dag jämfört med för tio år sedan?
– Det är, på gott och ont, relativt svårt att sätta upp en fond idag och det är inget man gör i en handvändning. Konsumenten har ett betydligt bättre skydd idag jämfört med för tio år sedan, vilket givetvis är positivt och jätteviktigt. Nya regelverk och direktiv implementeras med jämna mellanrum, så hjälp av duktiga jurister är att föredra – både vid uppstart och då fonden väl är igång. Vår AIF-fond var en av de första som sattes upp i Luxemburg efter det att den relativt nya AIF-lagen trädde ikraft, vilket är roligt. Vi har lärt oss mycket under resans gång och idag är det faktiskt många som kommer fram till mig och ber om råd om hur man kommer igång.

Vilka problem upplevde du när du började?
– Jag har alltid varit införstådd med att det är svårt och jobbigt att starta en fond, men att det skulle ta över ett och ett halvt år förvånade mig. Regelverket är ofta väldigt komplext och svårtolkat. Det tar mycket tid och energi att arbeta med en fondansökan; skriva kontrakt med motparter, samla kapital och samtidigt hålla stenkoll på marknaden. Vi fick navigera oss fram och efter vissa bakslag kom vi äntligen igång den 7 maj 2018.

Vad är avgörande för att man ska lyckas med en nystartad fond?
– Som en transaktionsintensiv global kredithedgefond krävs det ett stort och bra kontaknät. För att snabbt kunna agera i en volatil marknad måste man ha goda kontakter med såväl motparter, analytiker och andra i marknaden. För en fondförvaltare är det även viktigt med en god relation med sina investerare. Man måste vara duktig på att kunna förmedla hur fonden förvaltas, vilka typer av positioner man tar samt de bakomliggande anledningarna till varför man positionerar sig som man gör. Det hjälper även mycket om du har en duktig organisation i ryggen som kan bistå med allt arbete utöver förvaltningen. I slutändan handlar det om att lägga ner väldigt många timmar i marknaden och att faktiskt prestera ett bra resultat. Att förvalta en fond kan inte bara vara ditt jobb – det måste också vara ditt största intresse!

Processen att komma igång tog därför längre tid än vi hade räknat med.

Fredrik Tauson, fondförvaltare alternativa räntefonder, Nordic Cross Asset Management:

Vilka är nycklarna för att komma igång med en egen fond?
– Till att börja med måste det finnas en unik och intressant förvaltningsstrategi. Strategin måste också vara enkel för kunderna att ta till sig så att det finns en förståelse hur fonden kan komma att utvecklas under olika marknadsförhållanden. Det underlättar att ha med sig några stycken ankarinvesterare i fonden från start. Man måste vara beredd på en hel del administration, så mycket handlar också om hur infrastrukturen runt din fond ser ut. Det underlättar så klart med långsiktiga och supporterande ägare - för det gäller att ha tålamod. Man bör räkna med tre till fem års utvärderingsperiod.

Hur svårt är det idag jämfört med för tio år sedan?
– Jag var med och startade två kreditfonder hos min tidigare arbetsgivare. Marknaden för just det tillgångsslaget var lite mer var mer omogen då. Med facit i hand hade vi också med oss en lång period med fallande räntor som gynnade fonderna. Idag är det tuffare konkurrens, vilket har lett till att det är viktigare att erbjuda kunderna en unik investeringsprocess.

– Kostnader avseende administration och compliance har också ökat markant senaste åren. Även kundsidan har förändrats. Det har exempelvis blivit svårare och tar längre tid att komma in på distributionsplattformar i takt med att deras fondutbud minskar. I och med detta riskerar kunderna att få mer standardiserad rådgivning istället för skräddarsydda lösningar. Sammanfattningsvis kan man tyvärr konstatera att barriärerna för att komma igång har ökat.

Vilka problem upplevde du när du började?
– Vi har gått den långa vägen och startade förutom nya fonder ett helt nytt fondbolag. Det var såklart resurs- och tidskrävande i början att få behöriga tillstånd på plats. Processen att komma igång tog därför längre tid än vi hade räknat med. Det tar också tid att bearbeta kunder och få upp kännedom om ett nystartat fondbolag och våra produkter. Vi startade fyra nya fonder under en relativt kort period vilket, jag så här i efterhand kan konstatera, blev hyfsat ansträngande för organisationen i och med vår relativa litenhet.

Vad är avgörande för att man ska lyckas med en nystartad fond?

  • Unik förvaltningsstrategi som passar in och efterfrågas i rådande marknadsklimat.
  • Tålamod att bygga track-record.
  • Tillgänglighet till bra försäljning/distribution.
  • En stark och stabil plattform med rätt infrastruktur runt fonden.

De regulatoriska kraven ökar hela tiden.

Jonathan Schönbäck, senior portfolio manager, Odin Fonder:

Vilka är nycklarna för att komma igång med en egen fond?
– Det underlättar väldigt mycket att ha en bred och väletablerad organisation med kunskap och erfarenhet inom alla delar. Det är en komplex process, inte minst regulatoriskt. Ur mitt perspektiv som förvaltare är det att fokusera på att sätta samman en portfölj av bolag med olika drivkrafter så att det inte uppkommer oönskade risker. Det finns stora möjligheter vid en nystartad fond och det är viktigt att man skapar ett intresse från olika investerare så att man får en solid kapitalbas att investera.·  

Hur svårt är det? I dag jämfört med för tio år sedan?
– De regulatoriska kraven ökar hela tiden. Det är positivt eftersom det minskar riskerna för alla inblandade parter, men det ställer också allt högre krav på den organisation som ska starta en fond. Det är betydligt enklare att vara en del av en större organisation med god vana att hantera alla de frågor som finns utifrån regulatoriska och administrativa krav än att vara ett nystartat fondbolag. Fördelen att vara ett mer etablerat fondbolag har ökat de senaste tio åren utifrån det perspektivet.

Vilka problem upplevde du när du började?
– Det har inte varit så stora problem eftersom vi har mycket kunskap i organisationen, men jag blir helt klart väldigt ödmjuk inför arbetet som det innebär att skriva prospekt, göra presentationer och skriva allt informationsmaterial utifrån de regulatoriska kraven.

Vad är avgörande för att man ska lyckas med en nystartad fond?
– Det viktigaste är att få förtroende från investerarna att förvalta deras kapital på bästa möjliga sätt. En helt nystartad fond har ingen historik som investerarna kan utvärdera och då är det viktigt att jag som förvaltare och resten av organisationen tydligt kan visa hur förvaltningen kommer att gå till. Investerarna måste förstå hur fonden kommer att utvecklas under olika marknadsklimat. Utan investerarnas förtroende är det svårt att attrahera kapital och få möjligheten att investera i de högkvalitativa bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller som vi vill göra. Allt för att skapa en bra avkastning på lång sikt.

Platsannonser