Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

Insiderdom i Axis-härvan står fast

Högsta domstolen har valt att inte bevilja prövningstillstånd i målet där fyra personer dömdes för insiderbrott i den så kallade Axis-härvan.

Uppdaterad 2018-09-29
Publicerad 2018-09-28

I mitten av juni meddelade Svea Hovrätt att de fyra insideråtalade männen i den så kallade Axis-härvan ska dömas för de misstänkta brotten. Påföljderna mildrades dock i Svea hovrätt jämfört med tingsrättens bedömning. De fyra dömda männen var dock inte nöjda med domen och överklagade till Högsta domstolen som nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.

Högsta domstolen skriver kort att man kommit fram till att det inte finns något skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Blande de dömda männen finns en tidigare anställd man på Lazard, i dag 35 år, som försvarades av advokat Henrik Olsson-Lilja vid advokatfirman Althin. Han dömdes för grovt insiderbrott under perioden 1 januari till den 9 april 2015. Svea Hovrätt valde att ändra på tingsrätten dom på så sätt att påföljden blir villkorlig dom istället för ett års fängelse. Dagsböter sattes även ned till 2.500 kronor. 

Henrik Olsson-Lilja skrev till Högsta domstolen att hans klient yrkar att Högsta domstolen, med ändring av hovrättens dom, ogillar åtalet.Han pekar bland annat på att det inte finns något inspelat samtal som kan bevisa att hans klient fört vidare insiderinformation. Underinstansernas resonemang om att informationen spridits vidare bygger på sannolikhet. Henrik Olsson Lilja menar dock att det är anmärkningsvärt att hovrätten inte nämner att det pågått två andra mål parallellt om insiderhandel i Axis som ska ha skett under samma period som i detta mål.

”Uppenbarligen har läckor skett i samband med uppköpet av Axis och det är givetvis möjligt att denna information nått Xxxx Xxxx eller någon annan person i hans umgängeskrets i form av tips, rykten mm”.

Henrik Olsson Lilja menar även att majoriteten av nämndemännen har fört ett resonemang om att det inte kan finnas någon annan person än just hans klient som måste försett sin kusin med insiderinformation.

”Detta synsätt är problematiskt med tanke de beviskrav som uppställts i domstol i allmänhet och framförallt i ett mål som detta. Konsekvensen av majoritetens resonemang medför att personer som arbetar på arbetsplatser, där insiderinformation förekommer, och som kommunicerat på ett helt normalt sätt med personer som inte haft tillgång till insiderinformation och som handlar, riskerar att hamna i ett sämre processuellt läge”, skriver Henrik Olsson Lilja.

Vidare menar han att det i praktiken innebär handelsförbud för den krets som på regelbunden basis kommunicerat med en person som arbetar med insiderinformation.

Enligt åtalet ska Lazard-mannen i sin anställning fått insiderinformation rörande Axis Communications och Transmode mellan den 1 januari 2015 och den 9 april 2015. Informationen har dels rört ett kommande bud på Axis Communication, dels kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 samt Canons 24-miljardersbud på Transmode.

Informationen har dels gått till hans 60-årige kusin som i sin tur, enligt åtalet, har handlat i Transmode och Axis i anslutning till telefonkontakt med Lazard-mannen. Samt att dessa två haft sms-kontakt den dag då uppköpet av Transmode blev offentligt. Kusinen dömdes i tingsrätt och hovrätt för att själv handlat på insiderinformation samt spridit och förmått andra att handla på insiderinformationen. 

Svea hovrätt bedömde att den 60-årige kusinens ettåriga fängelsestraff som tingsrätten utdömde ska stå fast, vilket han överklagade till Högsta domstolen.

Hans försvarare, advokat Carl Skarborg, yrkade i första hand att Högsta domstolen skulle frikänna hans klient i sin helhet från åtalet och i andra hand om strafflindring. 

Han konstaterar i överklagandet att åklagaren inte har någon direkt relevant information om att insideruppgifter mellan Lazard-mannen och hans kusin har lämnats, varken i brev, mejl eller sms. Han uppger även att det inte förklarats varför Lazard-mannen skulle sätta hela sin yrkeskarriär på spel. Han menar att det saknas en motivbild. Inte heller har kusinens motivbild analyserats.

En man som i år är 39 år dömdes liksom de övriga för grovt insiderbrott. Svea hovrätt ändrar endast domen med att sätta ned dagsböter till 2.500 kronor. I förhör har han uppgett att han genom en annan medåtalad fått del av den 60-årige kusinens ”tips" och genom detta och tillsammans med egna efterforskningar och analyser ledde detta till att han handlade i bolagen. Hans försvarare, advokat Tomas Nilsson överklagade hovrättens dom och yrkade att högsta domstolen ändrar domen på så sätt att hans klient skulle frikännas från ansvar för brott och att beslutet om förverkandet upphävs. 

Den fjärde mannen, en 35-årig man som är den 60-årige kusinens kollega, dömdes i både tingsrätt och hovrätt till villkorlig dom. Även han har i tidiga förhör uppgett att han handlat sina aktier i Transmode efter tips från den 60-årige kusinen som uppgett att Transmode och Axis kunde vara två bra aktier  som han själv köpt eller skulle köpa. I polisförhör har han sagt att 60-åringen berättat att det kunde vara ett uppköp på gång i Axis. Han dömdes även för att förmått ytterligare en person att handla aktier. Hans försvarare, advokat Åke Broné, överklagade hovrättens dom och yrkade att Högsta domstolen skulle ändra hovrättens domslut genom att ogilla åtalet och även förverkandeyrkandet samt att han skulle befrias från att betala rättegångskostnader i såväl tingsrätt som hovrätt. 

Åke Broné hänvisar till att två liknande mål har avgjorts i tingsrätten rörande insiderbrott i Axisaktien. I dessa mål friades de tilltalade. Han ställer därmed frågan om ”detta skall innebära likhet inför lagen".

EBM valde dock att inte överklaga domen även om EBM:s åklagare Jonas Myrdal uppgav för Realtid.se, vid tiden för hovrättens dom, att han hade velat se att Lazard-mannen skulle ha dömts till 1,5 års fängelse.

- Vi vill understryka att han hade en oerhört känslig och förtroendefull position såsom rådgivare under uppköpsprocesserna. I hans ställning  är det väldigt allvarligt om man sprider insiderinformation, sade Jonas Myrdal då.

Han uppgav då även att Lazard-mannens 60-årige kusin som i hovrätten var den ende som fick ett fängelsestraff borde ha dömts till ett strängare straff "med tanke på att han handlade för väldigt stora summor och att det skedde genom upprepad handel inför tre kraftigt kurspåverkande pressmeddelanden" samt att han varit aktiv att föranleda andra att handla.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in