– Det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma - för både våra kunder, oss som företag och för samhället i stort. Det säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur. Foto: Swedbank Robur
– Det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma - för både våra kunder, oss som företag och för samhället i stort. Det säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur. Foto: Swedbank Robur
Fonder

"Indexnära och systematisk förvaltning växer snabbast"

”Vi har redan sett en viss konsolidering och jag tror den kommer fortsätta”, säger Swedbank Roburs vd Liza Jonson till Realtid. 

Uppdaterad 2020-03-29
Publicerad 2019-10-22

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank.  Liza Jonson, som tidigare jobbat bland annat som fondchef på Storebrand Kapitalförvaltning och som vd för SPP Fonder, har varit vd för Robur sedan början på 2017.  I en mailintervju med Realtid berättar hon om strategi och fokus framöver.

Hur ser Roburs strategi ut?
– Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande.  Då är det viktigt att vi är tydliga med vad vi erbjuder våra kunder i form av kundvärde och produkter är nytänkande och att vi är transparenta kring hur vi arbetar. 

– Vi är övertygade om att en sund investeringsfilosofi och en stark investeringsprocess ger en positiv värdeökning på lång sikt. Vi måste vara modiga, vara i framkant och våga fullfölja. Det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma - för både våra kunder, oss som företag och för samhället i stort.

Totalt förvaltat kapital idag och väntad utveckling framöver för förvaltat kapital? 
– Förvaltat kapital cirka 1 400 miljarder kronor, varav knappt 1 000 miljarder kronor ligger i fonder och resterande i diskretionära mandat. Utveckling av vårt förvaltade kapital styrs till stor del av marknadsutvecklingen, men vi prognosticerar även fortsatta positiva flöden inom både fond och i enskilda mandat.

Vad ligger bakom er prognos om fortsatt positiva flöden inom både fond och enskilda mandat? 
– Vi ser både ett stort intresse för hållbart sparande och hållbara investeringar liksom ett växande intresse för att spara långsiktigt. 

– När det gäller hållbart sparande och hållbara investeringar, är vi många aktörer i finansbranschen som jobbar hårt för att det ska ta fart och bli en verklig maktfaktor i klimatomställningen och i andra hållbarhetsfrågor.  Men vi behöver alla bli ännu bättre på att berätta om hur vi jobbar med ansvarsfulla investeringar och vilka resultat sparandet kan ge både för plånboken och för planeten. 

Organisk tillväxt framöver? 
– Vår organiska tillväxt drivs av vårt förvaltningsresultat och utvecklingen av vårt hållbara produktutbud. Vi ser även en potential i våra befintliga, men även nya strategiska partnerskap, i våra egna distributionskanaler via Swedbank samt med tredjepartsdistributörer.  

Hur påverkas er organiska tillväxt av utvecklingen av ert hållbara produktutbud? 
– Vår strategi bygger på innovation, enkelhet och hållbarhet. I ordet innovation lägger vi till exempel stor vikt på att utveckla och förädla befintliga fonder. Ett exempel är fondfamiljen Transition (fd Ethica). Transitionfonderna är aktivt förvaltade och investerar i företag som vi bedömer med sina produkter, tjänster eller verksamhet bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ett annat exempel är Global Impact, som är en aktiefond som vi lanserade 2018, och som helt fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Global Impact investerar i bolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader, vars verksamheter bidrar till en mer hållbar värld. Swedbank Robur gick också in som ankarinvesterare i den första helt blå obligationen på marknaden, Baltic Blue Bond, där investeringarna öronmärks enligt Green Bond Principles.

Vad innebär det för er förvaltning att ni är en så stor aktör i Sverige? 
– Swedbank Robur är en stor aktör och det innebär ett stort ansvar. Det ger oss också ett mandat och möjlighet att aktivt arbeta med ansvarsfull påverkan och ägarstyrning.  Vi är långsiktiga och deltar i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och har en kontinuerlig dialog med styrelse och ledning i bolagen som fonderna investerar i. Hittills i år har vi deltagit i 90 valberedningar och röstat i drygt 400 bolagsstämmor. I dagsläget har vi också en pågående dialog med över 450 företag.

Inom vilka nischer skulle det kunna bli aktuellt med förvärv?  
– Precis som för alla branscher, är också finansmarknaden i ständig förändring och utveckling. Förvärv står inte högt på vår strategiska agenda, men dyker det upp intressanta möjligheter till förvärv eller nya partnerskap kommer vi att utvärdera dessa. 

Fokus och organisation för förvaltningen? 
–Vår förvaltningsorganisation, Investment Management, har drygt 80 förvaltare inklusive analytiker och specialister. Organisationsmässigt arbetar vi i olika team: Fundamental Equities, Fixed Income, Quant, Allocation, Sustainability research,  Corporate Governance och Execution. Vi har ett nära samarbete och en öppen dialog mellan våra förvaltningsområden, dels för att utveckla våra medarbetare och dess kompetenser, dels för att samtidigt kunna driva och utveckla våra fundamentala och systematiska processer inom förvaltningen.

– Stort fokus för oss i förvaltningen är långsiktighet både i våra systematiska och fundamentala investeringsprocesser.  Med långsiktighet och vår vision i fokus –”världsledare i hållbart värdeskapande” är det vår tro att vi sätter våra kunders prioriteringar överst när vi tar våra strategiska beslut. 

Hur ser fördelningen ut mellan aktivt förvaltat kapital respektive indexnära? 
– Vår indexnära förvaltning är cirka 100 miljarder kronor, men om vi tittar på vår systematiska förvaltning (Quant) som förvaltar både aktivt systematisk förvaltning och indexnära mandat stiger den siffran till drygt 350 miljar.

– Volymmässigt är trenden tydlig både globalt och domestikt; indexnära och systematisk förvaltning växer snabbast så även hos oss.

– Vi tror att den framtida trenden kommer handla mer om hur vi förvaltar kapitalet, systematiskt (modellbaserat) eller fundamentalt snarare än nära eller långt ifrån ett index. Tematiska investeringar inom olika globala megatrender är också ett område som växer där vi även ser ett stort intresse från kund.

Vad tror du om konsolidering av branschen framöver? 
– Vi har redan sett en viss konsolidering och jag tror den kommer fortsätta. Tyvärr kommer vi även se att duktiga mindre aktörer kan komma att konsolideras då kraven och då även kostnaderna för att driva ett fondbolag är höga.  Nya och befintliga regelverk, rapporteringskrav, resursbehov, analyskostnader, distributionskostnader, affärssystem etcetera är alla kostnader som du lättare fördelar på skala vilket kommer driva på konsolideringen.

Vilken syn har du på omgörningen av fondtorget, inklusive steg två? 
– Jag hoppas att det kraftfulla åtgärdsprogram som nu är implementerat i och med Pensionsmyndighetens 29-punktsprogram får lov att verka så att det kan utvärderas om ett par år. Jag baserar detta dels på att jag anser att det är viktigt att ha en sund konkurrens på den svenska fondmarknaden, dels tycker jag att det är viktigt att behålla folkbildningsaspekten och verka för att sprida ännu mer kunskap om fonder och sparande via denna plattform.

– Men jag ser även hur duktig den svenska fondbranschen är på hållbarhetsaspekter och tror att den konkurrenssituation som nu råder kommer att gynna spararna vad gäller att generera en långsiktig och hållbar avkastning. Vi har även sett den rapport som publicerades för en vecka sedan där man även pekar på risken att dränera den svenska börsen på riskkapital då 20 procent av PPM-kapitalet i dagsläget är placerat på den svenska börsen och motsvarigheten inom förvalet AP7 är 1 procent.

Hur viktigt är hållbarhet för er i förvaltningen? 
– Hållbarhet är helt centralt i vår vision och vår strategi. Det går inte att gradera som mer eller mindre viktigt. För hur kan man inte tycka att hållbarhet är viktigt? För Swedbank Robur är hållbarhetsperspektivet integrerat i hela vår verksamhet och vi diskuterar ständigt hur vi kan bli ännu bättre och höja hållbarhetsnivån ännu mer i våra fonder.  Vi jobbar också aktivt med att sätta hållbarhetsfrågorna i ett mer positivt affärsperspektiv, så att vi som ansvarsfulla investerare och kapitalförvaltare på ett smart sätt kan bidra till att skapa affärsmöjligheter och stötta en ökad omställningstakt i samhället. Här kan vi alla verkligen hjälpa till att driva utvecklingen åt rätt håll - kapital är en mycket stark påverkansfaktor.

Övriga trender? 
– Hållbarhetsfrågorna har de senaste åren tagit en självklar och viktig plats i samhällsdebatten, där vi satt klimatfrågan i fokus. Den ökade medvetenheten bidrar till att hållbarhet också blir alltmer kund- och affärsdriven. Det tycker vi är mycket positivt. Redan nu påverkar hållbarhetsfrågorna allt från produktutveckling till företagens strategi och operativa verksamhet och det tror vi kommer att fortsätta och utvecklas ytterligare. 

– Bolag med en hållbar affärsmodell eller potential till hållbar verksamhet är intressanta.  Att hitta dessa bolag är nyckeln, de är framtidens vinnare både avkastningsmässigt och för samhället!

– Globala megatrender och tematiska trender kommer få ett allt viktigare inslag i förvaltningserbjudandet framöver. Några tematiska trender vi tittar djupare på är bland annat:
digitalisering och säkerhet,  demografi och mångfald, hälsa och välmående samt klimat och resursanvändning. 

 

Swedbank Robur i siffror:

Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 1 400 miljarder kronor, varav 970 miljarder kronor i fonder.

Swedbank Robur erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader.

Antal kunder i Sverige: ca 3 miljoner i Sverige

Antal kunder i Baltikum: ca 1 miljon

Platsannonser