Annons

Annons

SHB_huvudkvarter.jpg

Handelsbankens vd Anders Bouvin presenterar 2018 års första kvartalsrapport.

Handelsbanken bantar kontorsrörelsen

Intäkterna steg med 3 procent och rörelseresultatet minskade med lika mycket. Kostnaderna steg med 11 procent, visar Handelsbankens delårsrapport för det första kvartalet. Banken visar också tillväxt i samtliga hemmamarknader och minskade kreditförluster.

Rörelseresultatet uppgick till 5 161 miljoner kronor under det första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 5 347 miljoner kronor för samma period i fjol. Därmed minskade rörelseresultatet med 3 procent.

Periodens resultat efter skatt minskade också det med 3 procent och uppgick till 4 004 miljoner kronor, jämfört med 4 111 miljoner kronor under det första kvartalet 207. Resultatet per aktie minskade till 2,06 kronor jämfört med 2,11 kronor.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,7 procent, jämfört med 12,4 procent.

Annons

Annons

Intäkterna steg med 3 procent till 10 324 miljoner kronor, jämfört med 10 036 miljoner kronor. Kostnaderna steg samtidigt med 11 procent och uppgick till 5 014 miljoner kronor, jämfört med  4 498 miljoner kronor.

Räntenettot ökade med 8 procent till 7 648 miljoner kronor, jämfört med 7 081 miljoner kronor. Justerat för den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 11 procent.

“Högre utlåningsvolymer ökade räntenettot med 362 miljoner kronor. Något lägre utlåningsmarginaler i kontorsrörelsen minskade räntenettot med -15 miljoner kronor. Inlåningen ökade räntenettot med 98 miljoner kronor till följd av såväl stigande inlåningsvolymer som förbättrade marginaler”, skriver banken i rapporten.

Kreditförlusterna minskade till 153 miljoner kronor, jämfört med 196 miljoner kronor, varav 134 miljoner kronor var hänförligt till utlåning till allmänheten.
.
Provisionsnettot steg med 5 procent till 2 461 miljoner kronor, jämfört med 2 354 miljoner kronor. Ökningen var bred över de flesta provisionsslagen, men störst inom depå och övrig kapitalförvaltning där provisionerna ökade med 49 procent till 245 miljoner kronor. Courtageintäkterna föll med 31 procent till 181 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 21,6 procent vid utgången av det första kvartalet 2018, jämfört med 23,8 procent vid utgången av första kvartalet i fjol. Bankens kapitalisering låg därmed inom målintervallet.

“Genomsnittligt antal anställda ökade med 482 personer till 12 066 medarbetare (11 584). Ökningen förklaras av den fortsatta expansionen i Storbritannien och Nederländerna samt av bankens ökade satsning på IT-utveckling”, skriver banken i rapporten.

“Övriga kostnader ökade med 14 procent till 1 625 miljoner kronor. Banken har gradvis under 2017 samt under första kvartalet 2018 ökat sin utvecklingskapacitet inom affärsverksamheten samt för att ytterligare effektivisera. I Storbritannien tar banken nu sista steget för att fullt ut skapa en lokal brittisk bankverksamhet genom etableringen av ett dotterbolag. Detta kommer ge än bättre förutsättningar för långsiktig, lönsam tillväxt. Banken har dessutom fortsatt investera betydande resurser på anpassningar till nya regelverk och ytterligare uppbyggnad av kontrollfunktioner”, framgår det av delårsrapporten. 

Den tidigare gjorda bedömningen på kostnader på 300 miljoner kronor under 2018 för arbetet med att utveckla den brittiska verksamheten kvarstår.

Avskrivningarna ökade med 15 procent till 172 miljoner kronor, främst till följd av ökade IT-investeringar.

Nysparandet i bankens fonder i Sverige uppgick till 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarade en marknadsandel på 54 procent. Medelvolymen hypoteksutlåning till privatpersoner växte med 7 procent till 764 miljarder kronor, samtidigt som inlåningen från hushåll växte med 9 procent till 334 miljarder kronor.

Medelvolymen utlåning till företag steg med 5 procent till 502 miljarder kronor, medan inlåningen från företag ökade med 12 procent till 243 miljarder kronor.

I Sverige genomgår Handelsbankens lokalkontor också en förändring.

“Under de senaste åren har flera av bankens storstadskontor lämnat befintliga lokaler i gatuplanet för att flytta till nya mer ändamålsenliga lokaler några trappor upp och flera av bankens kontor i mindre och medelstora städer har flyttat från den absoluta stadskärnan till mindre centralt belägna lokaler. Samtidigt har ett antal kontor slagits samman med närbelägna grannkontor. Detta är ett led i en omställning av kontoren mot en mer rådgivningsorienterad verksamhet”, skriver banken i rapporten.

Handelsbanken hade sammanlagt 415 kontor och mötesplatser i Sverige, en neddragning med 10 stycken jämfört med ett år tidigare. De totala lokal- och fastighetskostnaderna uppgick till 130 miljoner kronor, en minskning med 8 miljoner kronor jämfört med första kvartalet i fjol.

Avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen uppgick till 233 miljoner kronor under första kvartalet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons