Foto: Pixabay
Pension

Finansinspektionen: ”Marknadsläget medför ökade risker”

Utmaningarna kring pensionsbolagens minskade direktavkastning fortsätter att engagera.

Publicerad 2020-10-19
Per Griberg.

Finansinspektionen, FI, har under flera år uppmärksammat svårigheterna som långvarigt låga räntor innebär framförallt för livförsäkringsbolag med traditionell förvaltning, där huvuddelen av tjänstepensionerna förvaltas.

I FI:s senaste stabilitetsrapport, som kom i juni i år, skriver myndigheten att det i ett fortsatt lågränteläge kvarstår en långsiktig utmaning i att uppnå en avkastning som kan bära kostnaderna för framtida åtaganden.

– Utvecklingen under det senaste året med allt lägre räntor, inte bara i Sverige utan också i andra länder och delmarknader, understryker ytterligare denna utmaning. Om marknadsläget består medför det ökade risker på lång sikt, säger Per Griberg, biträdande chef för verksamhetsområdet Försäkring på FI.

Företag med finansiella garantier i form av en lägsta avkastning på sparande är i varierande grad beroende av en viss kapitalavkastning. Med en allt lägre eller kanske obefintlig avkastning från den del av investeringsportföljen som utgörs av räntebärande värdepapper blir det allt svårare att uppnå detta.

– Denna utveckling har ju pågått under lång tid och företagen har successivt anpassat sitt produktutbud och garantinivåer för att hantera situationen. Som FI:s tidigare undersökningar visar kan också företagen generellt sett uppfylla sina garanterade åtaganden i ett fortsatt lågt ränteläge. Men det överskott i form av återbäringsmedel som i dag utgör en väsentlig del av sparandet kan i vissa fall bli svårare att upprätthålla, säger Per Griberg.

Han konstaterar att den låga avkastningen på räntebärande värdepapper också medför ett ökat behov av avkastning från andra tillgångar.

– Jämfört med liknande företag i andra länder har svenska livförsäkringsföretag redan idag generellt sett en relativt hög andel av risktillgångar, främst aktier men också fastigheter och andra onoterade tillgångar. Om denna andel ökar ytterligare kan det medföra ökade investeringsrisker, till exempel i form av högre volatilitet och sämre likviditet, vilket kan påverka företagens solvenssituation negativt, säger han.

Per Griberg menar att motståndskraften i livförsäkringsföretagen på kort sikt är god och att situationen kan hanteras, men att det på längre sikt ställs ökade krav på företagens riskhantering och finansiella styrka. Han utlovar därför att FI även i fortsättningen kommer att följa upp dessa frågor i tillsynen.

Platsannonser

Logga in