Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen.
Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen.
Bank

Finansinspektionen ger Swedbank 4 miljarder i sanktionsavgift

Finansinspektionen har kommit med sitt sanktionsbeslut angående Swedbanks åtgärder mot penningtvätt – det handlar om sanktionsavgift, varningar och krav på förändrat arbetssätt efter stora brister och undanhållande av information.

Uppdaterad 2020-03-20
Publicerad 2020-03-19

Swedbank har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Därför får Swedbank en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor, skriver Finansinspektionen, FI, i ett pressmeddelande.

FI och estniska Finantsinspektsioon bedömer att sanktionen och föreläggandet inte äventyrar bankens nuvarande verksamhet eller dess kunder, eftersom banken är välkapitaliserad och har en god likviditetstäckningsgrad.

Grunden till beslutet är parallella undersökningar av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland, Swedbank AS, utförda av FI och Finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon har efter undersökningen kommit fram till att Swedbank AS måste vidta åtgärder för att förbättra sina system för att motverka penningtvättsrisker. De nuvarande uppfyller inte kraven i penningtvättsregelverken enligt myndigheten. En brottsutredning i Estland kommer att fastställa om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har förekommit.

När det gäller den svenska undersökningen visar den att Swedbank har haft stora brister i sin styrning och kontroll av arbetet att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna. Riskmedvetenheten har varit otillräcklig, liksom processerna, rutinerna och kontrollsystemen när det gäller att hantera riskerna för penningtvätt. Den baltiska verksamheten har dessutom saknat tillräckliga resurser för att motverka penningtvätt.

Undersökningen visar också att Swedbank har haft kännedom om misstänkt penningtvätt i Baltikum. Trots flera interna och externa rapporter som har varnat för bristerna har banken inte vidtagit lämpliga och tillräckliga åtgärder, anser FI. Vidare har FI upptäckt flera exempel på hur banken har undanhållit dokumentation och information från FI som i efterhand visar på det allvarliga läget. Samma sak gäller för den estniska tillsynsmyndigheten.

– Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt. Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

FI konstaterar också att Swedbank har haft brister i sin riskklassificering av kunder och i sin övervakning av transaktioner i sin svenska verksamhet. Därför anser FI att banken inte har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken i den svenska verksamheten.

Den estniska undersökningen visar att det estniska dotterbolaget har haft allvarliga brister i sitt kontrollsystem för att motverka penningtvätt. Banken har inte lyckats leva upp till kraven i penningtvättsregelverken.

– Swedbank har inte investerat tillräckligt i förebyggande åtgärder för att motverka penningtvättsrisker, säger Kilvar Kessler, ordförande för Finantsinspektsioon. Bankkoncernen fattade beslut som tillät affärer med högriskkunder utan att ha tillräckliga system och kontroller på plats och utan fullständig kunskap om vilka penningtvättsrisker som dessa kunder innebar, säger han i en kommentar.

Swedbank måste nu ändra sitt arbete när det gäller att förstå sina kunders aktiviteter och sina rutiner för rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen samt rapportering av operationella risker till Finantsinspektsioon.

Frågan om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har ägt rum i banken utreds för närvarande av den estniska åklagarmyndigheten. Eftersom man i Estland inte kan bli dömd två gånger för samma brott i avslutade Finantsinspektsioon delar av sin undersökning av Swedbank AS i november 2019 så att åklagare kunde fortsätta med brottsutredningen.

Platsannonser