Nordeas nuvarande huvudkontor i Stockholm. Enligt bankens planer ska flytten till Helsingfors formellt ske den 1 oktober.
Bank

FI ger grönt ljus för Nordeas flytt till Finland

Finansinspektionen ger Nordea tillstånd att verkställa sin fusionsplan och flytta bankens huvudkontor till Finland.

Uppdaterad 2018-08-23
Publicerad 2018-08-23

Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.

“Nordea är en systemviktig bank i Sverige. En central utgångspunkt för FI:s prövning har därför varit att Nordeas kapitalkrav ska bibehållas även efter flytten. Det finns vissa skillnader i utformningen av kapitalkrav mellan Sverige och bankunionen, men på kort sikt kommer Nordeas kapitalkrav i euro att vara oförändrat. Även på lång sikt bedömer FI att kapitalkravet kommer att vara i paritet med dagens nivå”, skriver Finansinspektionen.

FI har framför allt prövat om fordringsägare, däribland insättarna, eller allmänintresset påverkas negativt av fusionen. Det handlar om att dels bedöma om fusionen väsentligt ökar risken i koncernen eller moderbanken, dels om risken för svensk ekonomi och svenska skattebetalare ökar.

Finansinspektionen bedömer att dessa risker inte kommer att öka.

Fusionen innebär ett minskat svenskt ansvar för och inflytande över Nordea. Men FI:s samlade bedömning är att insynen och möjligheten att påverka även framöver kommer att vara tillräcklig för att bibehålla svensk finansiell stabilitet.

Inför beslutet har FI haft en omfattande dialog med såväl Europeiska centralbanken (ECB) som med tillsynsmyndigheterna i Danmark, Norge och Finland. Riksbanken och Riksgälden har också yttrat sig i ett remissförfarande.

Enligt Nordeas planer ska flytten till Helsingfors formellt ske den 1 oktober.

Som en följd av fusionen kommer Nordea Bank Abp att bli moderbolag i Nordeakoncernen. Efter verkställandet av fusionen kommer Nordea Bank AB:s verksamhet, i den utsträckning den härrör från Sverige, att bedrivas av Nordea Bank Abp genom en filial i Sverige. Därutöver kommer Nordea Bank Abp att bedriva tillståndspliktig verksamhet i fyra dotterbolag i Sverige.

Platsannonser