Börs

FI bötfäller ett tidigare skandalbolag

Stratevic Finance Group, tidigare Stockholm IT Ventures och Trig Social Media, tvingas betala sanktionsavgift om 1,5 miljoner kronor. FI noterar även att revisorn har anmärkningar på bolagets finansiella ställning.

Uppdaterad 2019-09-19
Publicerad 2019-09-19

Finansinspektionen har granskat och meddelat att två finansbolag ska betala sanktionsavgifter, ett av dessa bolag är Stratevic Finance Group AB, tidigare Stockholm IT Ventures och Trig Social Media. Ett bolag som noterades på Frankfurt-börsen 2014 och snart värderades till 1,11 miljarder euro. Bolaget har haft flera turer i rampljuset då bland annat bolagets rapporter gång på gång ifrågasatts av bolagets revisorer.

Återigen står bolagets rapporter i centrum för kritik. Denna gång är det alltså FI som meddelar att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor då bolaget inte har offentliggjort sin årsredovisning för 2017 och halvårsrapport 2018 i tid.

Av FI:s utredning framgår det att även den federala tillsynsmyndigheten i Tyskland (Bundenanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eller Bafin) meddelade, den 10 januari 2019, ett föreläggande om rättelse med ett vite på 460 000 euro om gällde den engelska versionen av årsredovisningen för 2017. Bolaget överklagade snabbt beslutet och publicerade därefter en engelsk version av årsredovisningen för 2017 på sin webbplats. Bafin har avslutat ärendet utan att kräva vite.

”Att bolaget har varit kraftigt försenat med färdigställandet och offentliggörandet av sin finansiella rapportering, i första hand årsredovisningar och halvårsrapporter, är beklagligt men ett faktum", uppger bolaget. "Stratevic Finance vidtog under 2018 ett antal åtgärder för att säkerställa att bolaget numera ska uppfylla de grundläggande krav som Finansinspektionen och Bafin ställer”, skriver bolaget i sitt yttrande till Finansinspektionen.

Bolaget skriver även att man anser att det lägsta sanktionsbeloppet är rimligt om 50 000 kronor.

Finansinspektionen å sin sida ser dock mer allvarligt på bolagets försummelse.

”Det måste också beaktas att årsredovisningen publicerades på bolagets webbplats först drygt fem månader efter att den skulle ha offentliggjorts. När det gäller halvårsrapporten var motsvarande försening drygt två månader. Även inlämnandet av rapporterna till Finansinspektionen har skett långt efter att de skulle ha offentliggjorts – när det gäller årsredovisningen var förseningen så lång som nio månader”, skriver FI.

FI bedömer att investerare och andra intressenter under en förhållandevis lång period går varit utan den information som behövs för att förstå och bedöma bolagets finansiella ställning och utveckling. 

”I förarbetena uttalas att en överträdelse som pågått under en lång tid bör anses som mer klandervärd än den som varit endast tillfällig, samt att grövre avsteg bör leda till en högre avgift. Finansinspektionen bedömer att StrateVic Finance överträdelser är både allvarliga och varaktiga. Detta innebär att det i och för sig finns skäl att bestämma sanktionsavgiften till ett förhållandevis högt belopp”, skriver FI.

Vidare pekar även Finansinspektionen på att förtroendet för värdepappersmarknaden kan skadas om emittenter som har värdepapper upptagna på en reglerad marknad inom EES vid upprepade tillfällen inte följer reglerna om offentliggörande av regelbunden finansiell information. 

Myndigheten hänvisar till 2016 då bolaget hette Trig Social Media. FI ingrep även då mot bolaget för en liknande företeelse som i dag. Bolaget fick då betala 300 000 kronor.

Fi noterar även att revisorn har avstyrkt att bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 ”eftersom rapporten inte ger en i alla avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden för året”.

Bolagets börsvärde uppgick per den 2 september 2019 till cirka 10 miljoner kronor och det totala antalet aktier i bolaget uppgick per den 2 september 2019 till cirka 366 miljoner. 

Fi beslutar att sanktionsavgiften kan bestämmas till 750 000 kronor per överträdelse, det vill säga sammanlagt 1 500 000 kronor. 

Sedan börsnoteringen 2014 har bolaget bytt namn och inriktning två gånger. Så sent som 2018 bytte Trig Social Media namn till Stockholm IT ventures och bytte därmed också inriktning och specialiserar sig nu på kryptovalutor, både när det gäller utvinning av kryptovalutor och utveckling av blockkedjeteknologin. I somras bytte bolaget namn igen till StrateVic Finance Group osom arbetar med banking och trading dels med fysiska men även med elektroniska valutor. 

Realtid har i en rad artiklar granskat bolaget. Ett tips är att läsa om Trigs ofattbara börsresa: https://www.realtid.se/trigs-ofattbara-borsresa

Samtidigt som Stratevic Finance Group bötfälls tvingas även ett annat finansbolag att betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor, Reinhold Europe AB.

FI:s undersökning visar att Reinhold Europe AB inte har offentliggjort sin års- och koncernredovisning för 2017. 

”Bolaget har därmed brutit mot regler som är viktiga för att investerare och andra intressenter ska kunna bedöma ett bolags finansiella ställning, resultat och förvaltning”.

Reinhold Europe AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier sedan 2007 är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawabörsen).

Bolaget driver bland annat entreprenadarbete inom byggnadsbranschen. Enligt årsredovisningen för 2018 avser bolaget att inrikta verksamheten på att leverera prefabricerade fastigheter och erbjuda lösningar inom energibesparingsområdet.

Av finansinspektionens utredning framgår det att Reinhold Europes aktie handelsstoppades på Warszawabörsen den 4 maj 2018, eftersom bolaget vid den tidpunkten inte hade offentliggjort sin års- och koncernredovisning för 2017. Handeln återupptogs den 20 augusti 2018. 

När årsredovisningen slutligen offentliggjordes avvek revisionsberättelsen från standardformuleringen och revisorn avstyrkte att resultaträkningen och balansräkningen skulle fastställas av bolagsstämman. 

Bolaget medger att man offentliggjort årsredovisningen sent och pekar på en turbulent tid i bolaget:

”Reinhold Europe uppger att bolaget de senaste åren har haft en ”mycket turbulent ledarfunktion”, vilket på ett negativt sätt har påverkat bolagets förmåga att leverera korrekta rapporter i tid. I mars 2017 tillträdde bolagets nuvarande ledning, som har arbetat med att ”återställa kvalitén i fråga om innehåll och regelbundenheten om när rapporter publiceras”. 

Bolaget ber om att slippa en sanktionsavgift.

”En eventuell skada gentemot marknaden är mycket marginell eftersom aktien handlas mycket begränsat och rapporten när den publicerades låg helt i linje med den tidigare publicerade bokslutskommunikén”, försvarar bolaget sig.

Finansinspektionen kommer dock fram till att ”vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna i ärendet och med beaktande av att sanktionsavgifter ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande finner Finansinspektionen att sanktionsavgiften kan bestämmas till 750 000 kronor”.

Reinhold Europes börsvärde per den 2 september 2019 uppgick till cirka 60 miljoner kronor. 

Platsannonser