Allra
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Ekobrott

Detta yrkar Allra-topparna i sina överklaganden

Nu har tre Allra-toppar och Allra självt överklagat Svea Hovrätts dom från i juli. 

Uppdaterad 2021-08-26
Publicerad 2021-08-17

Svea Hovrätts dom i Allra-målet från den 22 juli 2021 gick helt på Ekobrottsmyndighetens och Pensionsmyndighetens linje vad gäller såväl de centrala bedömningsfrågorna som åklagaren Thomas Hertz och Pensionsmyndighetens framförda yrkanden. För de åtalade och deras försvarsadvokater blev det däremot ett, minst sagt, enormtnederlag; de fyra åtalade männen, som tidigare frikändes i tingsrätten, dömdes istället i Svea hovrätt till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten beslutade även om skadestånd och näringsförbud.

– Domen [innebär] vad som kan vara ett av de största professionella bakslagen för några av landets främsta försvarsadvokater. Men främst är det givetvis ett chockbesked för de åtalade som går från frihet i sommarsolen till beslut om häktning i väntan på långa fängelsestraff, krav på mångmiljonbelopp och förbud att befatta sig med alla typer av företag under tio års tid (efter en respit på 30 dagar för att avveckla alla engagemang), skrev Realtids Per Agerman i en krönika i samband med hovrättens dom.

Detaljerad information om domen från den 22 juli 2021 >> Fällande dom i Allramålet – sex års fängelse för Ernstberger

David Persson Rothman, en av Allras två medgrundare, överklagade beslutet att hålla honom häktad redan i början av augusti. Och den 15 augusti överklagade även Alexander Ernstberger, grundare och vd för SFS, delägare i Supero, som i sin tur ägde en majoritet av aktierna i SFS, Johan Bergsgård, tidigare förvaltningschef vid Svenska Fondservice, SFS (som skulle sedan byta namn till Allra) och minoritetsägare i SFS samt Allra Pension AB (för sig själv samt jämte Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Johan Bergsgård).

>> Allra-topp överklagar häktning

Detta yrkar Allra-topparna

Alexander Ernstbergers ombud och offentliga försvarare Slobodan Jovicic och Carl-Johan Malmberg yrkar i sitt överklagande av Svea Hovrätts dom från den 22 juli 2021 samt en rad tidigare beslut gällande alla trolöshet mot huvudman samt grovt brott i bland annat följande:

 • Att Högsta domstolen frikänner Alexander Ernstberger från trolöshet mot huvudman, grovt brott samt mutbrott;
 • Undanröjer hovrättens beslut om näringsförbud;
 • Ogillar Pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk;
 • Befriar honom att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond;
 • Upphäver hovrättens dom om häktning och omedelbar försätter honom på fri fot.
 • Undanröjer hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt handläggning

– Det har sammanfattningsvis i rättegången och i hovrättens dom förekommit en stor mängd fel som utgår grund för resning respektive domvilla. Detta har avsett såväl förundersökningen (-arna), förfarandet som hovrättens sakprövning. prövningstillstånd ska därför beviljas och hovrättens dom undanröjas, heter det i överklagan. 

Alexander Ernstbergers ombud ber om anstånd till 17 september med att utveckla grunderna för överklagandet.

>> Kronofogden har säkrat 45 Mkr från Allra-topparna

>> Alexander Ernstberger i häktet

>> ”Ekobrottsmyndigheten har tappat fotfästet”

Advokat Tobias Enochson, som företräder Johan Bergsgård, yrkar följande:

 • Att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd;
 • Att Högsta domstolen ogillar åtalet mot honom och befriar honom från skadeståndsansvar;
 • Den utdömda påföljden nedsätts under alla omständigheter;
 • Att Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom samt återförvisar målet för ny prövning i hovrätten.

Johan Bergsgårds advokat yrkar att det föreligger synnerliga skäl för prövningstillstånd inkluderande grund för resning och domvilla förekommit samt att Bersgård inte fått en rättvis rättegång.

– [...] målets utgång i hovrätten [har] uppenbarligen berott på grova förbiseenden och grova misstag. Detta innefattar att Bergsgård inte erhållit en rättvis rättegång. Det föreligger även skäl för prejudikatdispens. Målet är även feldömt i sak och domens materiella utgång ska, om målet prövas i sak av Högsta domstolen, ändras så att åklagarens och Pensionsmyndighetens respektive talan ogillas, står det i överklagan.

Advokat Tobias Enochson begär även han anstånd till 17 september med att utveckla grunderna för överklagandet med bakgrund av att advokat Simon Bergström, som även han företräder Johan Bergsgård, för närvarande är sjukskriven.

– För närvarande är det alltså endast undertecknad som företräder Bergsgård vid Högsta domstolen. Härigenom är det omöjligt att tillvarata Bergsgårds rätt inom den ordinarie tidsfristen. Mot den ovan angivna bakgrunden är fyra veckor klart otillräckligt för att på ett adekvat sätt tillvarata Bergsgårds rätt i ett mål av denna karaktär varför ytterligare tid och begärt anstånd bör beviljas, skriver advokaten.

>> Andra friande domen för Allra-cheferna

Ombud för Allra Pension AB (för sig själv samt jämte Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Johan Bergsgård) är advokaterna Marcus Johansson och Olof Malmberg. De yrkar följande:

 • Att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd;
 • Att Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom samt beslut avseende rättegångskostnader, såvitt avser Allra och Pensionsmyndigheten
 • Att Högsta domstolen istället fastställer tingsrättens dom samt tingsrättens beslut om rättegångskostnader i tingsrätten;
 • Att Högsta domstolen förpliktar Pensionsmyndigheten att ersätta Allra för rättegångskostnaderna i hovrätten i enlighet med bolagets yrkande i hovrätten; 
 • Att Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom samt återförvisar målet för ny prövning i hovrätten;
 • Att Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och ogillar Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd gentemot Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Johan Bergsgård;
 • Att Högsta domstolen förpliktar Pensionsmyndigheten att ersätta Allra för bolagets rättegångskostnader i tingsrätten med av tingsrätten tillerkänt belopp
 • Att Högsta domstolen tillåter att partssakkunnige ”Henrik Käll besvarar frågor om specifika transaktioner med specifika klienter alternativt tillåter frågor som avser transaktioner som är mer än fem, sex, sju, åtta, nio eller tio år gamla (att prövas i denna ordning).
 • Att förhöret med partssakkunnige Phoebus Theologites avvisas som bevisning till vederläggande av partssakkunnige Colin Knights slutsatser;
 • Att Allra ersätts för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen med belopp som senare kommer att anges.

Advokaterna yrkar att målets utgång i hovrätten berott på "grova förbiseenden och grova misstag" vilket innefattar att de åtalade och Allra inte erhållit en rättvis rättegång. 

– Felen har förekommit i förundersökningen, målet, rättegången och hovrättens dom. Prövningstillstånd ska därför beviljas och hovrättens dom undanröjas. Målet är även feldömt i sak och domens materiella utgång ska, om målet prövas i sak av Högsta domstolen, ändras så att åklagarens och Pensionsmyndighetens respektive talan ogillas, skriver advokaterna i överklagandet.

Det hemställs också om anstånd till 17 september 2021 med att utveckla grunderna för överklagandet.

– Det åligger den klagande att ange uppgift om i vilka specifika avseenden hovrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga. I och kring målet har det förekommit en mycket stor mängd felaktigheter av allvarligt slag. Det är ett omfattande arbete att i ett sådant här mål presentera alla dessa. Det behöver t.ex. påvisas hur processen fördes respektive inte fördes i olika hänseenden vilket på en mängd punkter inte återgivits korrekt av hovrätten. Därvid kan noteras att enbart de sakframställningsmanus som ingivits av staten (åklagaren och Pensionsmyndigheten) omfattar över 600 sidor. Som Allra kommer att påvisa finns också systematiska fel vilka till sin natur är särskilt tidskrävande att redogöra för, står det i överklagandet.

Platsannonser

Logga in