Revision

Det ska bli lättare för revisorer som lämnat yrket att komma tillbaks

Revisorsinspektionen inför nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Bland annat ska timkravet för revisorer avskaffas. “Istället för ett kvantitativt krav kommer vi att göra en mer kvalitativ inriktad bedömning av sökandens kompetens”, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

Uppdaterad 2019-05-28
Publicerad 2019-05-28

I korthet innebär regeländringarna att timkravet för revisorer avskaffas, att en kvalitativ bedömning av kompetens införs och att fortbildningskravet förtydligas. Som det är idag måste revisorn kunna uppvisa ett visst antal revisionstimmar och får bara tillgodoräkna sig revisionstimmar under de senaste fem åren. Det vill Revisorsinspektionen ändra på.

– Syftet med att avskaffa timkravet för revisorer är att underlätta för revisorer som har lämnat yrket och vill komma tillbaks. Vägen till att bli revisor är mycket lång och trots att den som vill återkomma till yrket kan vara mycket kompetent gör timkravet det svårt att återkomma till yrket. Istället för ett kvantitativt krav kommer vi i vissa fall att göra en mer kvalitativ inriktad bedömning av sökandens kompetens, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

Revisorsinspektionen kommer att göra en utvärdering av utbildning och erfarenhet för den som varit borta från revisionsyrket i mer än fem år.

Har en revisor inte arbetat inom revisionsyrket under de senaste fem åren så finns det skäl att titta på om personen ifråga fortfarande kan anses ha de kunskaper och förmågor som behövs i yrket.

Även fortbildniningskravet har setts över.

– Alla auktoriserade revisorer måste genomgå en fortbildning. I dag är det inte i våra föreskrifter helt tydligt varför man ska genomgå fortbildning eller inom vilket ämnesområde.  De nya reglerna går ut på att stärka kopplingen mellan fortbildningen och grundutbildningen så att fortbildningen ska hålla sig inom ramen för de 19 ämnesområden som ingår i grundutbildningen.

Överlag har remissinstanserna varit positiva till Revisorsinspektionens förslag, enligt David Gripenhjärta.

Så här skriver till exempel branschorganisationen FAR:

“FAR välkomnar Revisorsinspektionens (RI) utgångspunkt att främja en effektiv personalförsörjning på revisionsbyråer och strävan att ta tillvara kunskaper och kompetenser som behövs för revisionen. FAR uppmuntrar även RI:s initiativ till att rensa bland de särsvenska reglerna. FAR ser därför positivt på förslaget som RI har lämnat”.

FAR:s synpunkter har bland annat med redogörelsen av utbildning och erfarenhet att göra. FAR skulle också gärna se att Revisorsinspektionen gav ytterligare vägledning om vad sådan utbildning och erfarenhet kan bestå i.

“Detta skulle dels underlätta för någon som överväger att lämna branschen att bedöma om planerad utbildning eller arbete kan anses vara relevant, dels underlätta för den som vill ansöka om att återfå sin auktorisation att avgöra om den utbildningen eller arbete som har utförts anses vara tillräcklig för att kunna återvända till yrket. Även för revisionsbyråerna finns det ett intresse av att kunna bedöma om en person som de vill anställa har en möjlighet att återfå sin auktorisation”, skriver FAR i sitt remissyttrande.

De nya reglerna träder i kraft den 1:a juli 2019.

Platsannonser