Annons

Annons

Danske Bank växer i Sverige

Resultatet för Danske Bank i Sverige ökade med 6 procent, visar halvårsrapporten. Banken har ett inflöde av nya kunder och växande volymer i alla kundsegment samt en marknadsandel på 10 procent av nyutlåningen på bolånemarknaden.

Rörelseintäkterna för Danske Bank i Sverige under första halvåret 2018 ökade till 5 179 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 5 034 miljoner kronor under första halvåret i fjol. Det motsvarar en ökning med 3 procent.

Verksamheten utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym.

Räntenettot ökade under samma period med 10 procent till 3 524 miljoner kronor, jämfört med 3 217 miljoner kronor under samma period i fjol.

Annons

Annons

Det ökade räntenettot är främst relaterat till en god affärsaktivitet med växande volymer vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen ökade med 5 procent.

– Vi har en stabil tillväxt och gör ett bra resultat första halvåret. Med ett ökat inflöde av nya kunder och ökade volymer i både privat- och företagsmarknaden, fortsätter vi att flytta fram våra positioner i Sverige. Dock ser vi en ökad osäkerhet i vår omvärld, inte minst i form av en eskalerad handelskonflikt och politisk oro vilket påverkar marknaderna. I oroliga tider är det särskilt viktigt att vi som finansiell rådgivare finns där för våra kunder så att de kan känna sig trygga i sina beslut, säger Berit Behring, vd på Danske Bank Sverige, i en kommentar till halvårsrapporten.

Kostnaderna ökade med 3 procent till 1 853 miljoner kronor, jämfört med 1 801 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

Kostnadsökningen är en följd av bankens tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i den digitala transformationen. Återföring av kreditreserveringar under perioden har lett till positiva nettokreditförluster.

För årets första halvår levererade banken ett rörelseresultat före skatt på 3 475 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter skatt för det första halvåret i år uppgick till 2 676 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 544 miljoner kronor. Det är en ökning med 5 procent.

“Trots att bankens kunder påverkats av osäkerheten i vår omvärld har aktiviteten inom alla affärsområden varit hög under perioden. Bankens samarbetsavtal med TCO och Saco har fördjupats ytterligare och omfattar nu även ett attraktivt erbjudande för de av Sacos medlemmar som driver företag. Under kvartalet inleddes även en testpilot för TCO:s företagsmedlemmar”, skriver banken i rapporten.

“Danske Bank fortsätter också att växa och stärka sin position på företagsmarknaden. Under andra kvartalet ökade affärsaktiviteten på företagsmarknaden väsentligt och banken agerade bland annat som rådgivare när Landshypotek Bank emitterade sin gröna säkerställda obligation på 5,25 miljarder kronor, som också är den hittills största i Sverige. I samband med emissionen agerade banken även som en så kallad ”joint book runner”.

“Investeringsviljan hos bankens SME-kunder, där många är verksamma inom exportindustrin, har varit fortsatt hög vilket har bidragit till att volymerna vuxit. Antalet kunder i detta segment ökade också under kvartalet. Efterfrågan på fastighetskrediter har varit fortsatt stark, vilken banken hanterat på ett riskmedvetet sätt. Bland de större företagen och institutionerna har det volatila marknadsläget inneburit att kunderna har ett större behov av rådgivning och riskhantering, något som banken mött med både kvalificerad rådgivning och konkreta lösningar.”

Banken tar också ökade marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden.

“Danske Banks erbjudande till privatmarknaden fortsatte att attrahera kunder, inte minst när det gäller bolån. I maj uppgick bankens marknadsandel på nyutlåningen på bolånemarknaden till närmare 10 procent vilket är mer än dubbelt så mycket som den totala marknadsandelen”, skriver banken.

Fler kundmöten sker numera digitalt, konstateras avslutningsvis i rapporten.

“I takt med den ökade digitaliseringen växer också kundernas behov av smidiga digitala tjänster. Därför lanserade Danske Bank som första bank i Sverige möjligheten för både befintliga och blivande kunder att boka digitala rådgivningsmöten direkt via webben – något som sparar tid för kunderna och som är bra för miljön. Tjänsten har tagits emot väl och mer än hälften av de inbokade mötena har bokats av nya kunder. Totalt utgjordes 45 procent av bankens totala rådgivningsmöten av e-möten.”

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons