Tristan Sjöberg
Rättstvist

Betsson-ägare krävs på 30 miljoner

Efter Tristan Sjöbergs transaktioner genom sitt cypriotiska bolag kräver nu Skatteverket att Betsson-ägaren och den tidigare ledamoten ska betala 30 miljoner kronor. ”Hans agerande tyder på att han medvetet har försökt undgå beskattning”, skriver Kammarrätten.

Uppdaterad 2018-10-12
Publicerad 2018-10-12

Kammarrätten har i en färsk dom kommit fram till att Skatteverket har rätt att ta egendom som motsvarar 30 miljoner kronor i anspråk från Tristan Sjöberg genom betalningssäkring.

Häromdagen framgick det av ett pressmeddelande från Betsson att Tristan Sjöberg lämnade styrelsen på egen begäran med anledning av ett privat skattemål.

Av domen som kom för drygt en vecka sedan framgår det att Tristan Sjöberg är svensk medborgare men sedan 2002 utvandrad till Singapore. Skatteverket uppger att han är "ekonomiskt engagerad i Sverige genom tillgångar som ger honom väsentlig inflytande i omfattande näringsverksamheter i landet”.

Tristan Sjöberg är son till Bertil Knutsson som byggde upp två stora koncerner Pata-Pata-gruppen och Knutsson Holding-gruppen. Familjen Knutsson är pionjärer inom den svenska bettingbranschen med kopplingar till bland annat Cherry, Net Ent och Betsson. När Bertil Knutsson dog övertog Tristan Sjöberg kontrollen över sina andelar genom sitt cypriotiska bolag, Crib Ltd.

Under 2012 förvärvade Tristan Sjöberg aktier i Pata-Pata-gruppen för cirka 2,58 miljoner euro. Vem som sålde aktierna framgår inte. Förvärvet innebar att Tristan indirekt hade 50,08 procent av rösterna i Pata-Pata AB. På samma sätt förvärvade han 49,99 procent av rösterna i Knutsson Holdings AB där hans bror har röstmajoritet med de resterande rösterna i bolaget. Skatteverket menar att han i och med dessa förvärv haft en väsentlig anknytning till Sverige sedan 2012.

Myndigheten har även konstaterat att han haft en aktiv roll i koncernerna under 2013 samt varit ordförande i Pata-Pata-gruppen. I Knutsson-gruppen har han varit ledamot medan brodern innehaft ordförandeposten.

Vidare framgår det av domen att Tristan Sjöberg sedan förvärvade det cypriotiska bolagets aktier i Pata-Pata för 100.000 kronor den 27 augusti 2013. ”Med hänsyn till att Pata-Pata-gruppens egna kapital vid tillfället uppgick till 200 000 000 kr, har en värdeöverföring på 99 900 000 kr skett”. Skatteverket menar att detta är att anse som en förtäckt utdelning till Tristan Sjöberg. Utdelningen ska beskattas i Sverige och fordran låg till en början på drygt 31 miljoner kronor. 

Inför domen uppgav Skatteverket att det finns en påtaglig risk för att Tristan Sjöberg inte kommer att betala fordran och att det finns skäl för betalförsäkring, vilket är en säkerhetsåtgärd för statliga fordringar som beslutas av domstol och verkställs av Kronofogden.

Förvaltningsrätten gav Skatteverket rätt och beslutade i mars i år att ”så mycket av Tristan Sjöbergs egendom som motsvarar 30 000 000 kr får tas i anspråk genom betalförsäkring”.

Tristan Sjöberg överklagade beslutet och överklagandet överlämnades till kammarrätten.

Tristan yrkar att kammarrätten ska häva beslutet om betalsäkring alternativt att summan sätts ned. Han uppger vidare att han inte bott i Sverige sedan 1991 och att han sedan 1999 har bott i Singapore. Han uppger att Pata-Pata-koncernens enda koppling till Sverige är att moderbolaget är svenskt. Detta bedriver dock ingen reell verksamhet, menar han. Inom Knutsson-koncernen bedrivs i huvudsak kapitalplaceringsverksamhet men huvudkontor och ledning finns i utlandet. De tre svenska dotterbolagen har dessutom haft en brgränsad verksamhet, menar han.

”Att han har haft styrelseuppdrag i flera av koncernens bolag medför inte väsentlig anknytning. Han intog de positionerna som en konsekvens av att han blev aktieägare vid faderns bortgång”, uppger han.

Vidare har Skattemyndigheten pekat på en fastighet som Tristan Sjöberg har i Sverige.  Även här har han en förklaring. denna fastighet fick han som en gåva från sin far och syftet med gåvan var att modern skulle få en ordentlig bostad och att undvika vissa framtida arvsskatteeffekter. Han har själv aldrig varit bosatt på fastigheten, uppger han.

Han uppger för myndigheten att han inte haft någon avsikt att undanhålla något från Skatteverket och pekar på att Pata-Pata-koncernens speltillstånd i olika länder kan dras in om han inte betalar eventuell skatt.

”Beslutet om betalningssäkring är inte heller proportionerlig, inte minst eftersom han förlorat sin förfoganderätt över aktierna i Pata-Pata AB”, skriver han.

Kammarrätten väljer dock också att gå på Skatteverkets linje och skriver att den utredning som ligger till grund för Skatteverkets omprövningsbeslut ger stöd för att Tristan Sjöberg under 2013 varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

”Hans agerande tyder på att han medvetet har försökt undgå beskattning”, skriver Kammarrätten och hänvisar till att Tristan Sjöberg har ägt andelar i svenska bolag genom sitt helägda bolag på Cypern och att andelar har överlåtits i olika led där det cypriotiska bolaget varit inblandat.

”Enligt kammarrätten talar detta för att Tristan Sjöberg medvetet försökt att dölja sitt innehav i svenska bolag”, skriver domstolen och hänvisar till att han heller inte söljt Skatteverkets föreläggande om att lämna inkomstdeklaration och inte lämnat någon information om sina bolagsengagemang.

”Vid sådana förhållande finns det enligt kammarrätten en påtaglig risk för att han kommer att dra sig undan betalningsskyldigheten”, skriver Kammarrätten som anser att beslutet om betalningssäkring är proportionerlig.

Familjen Knutsson äger

4,89 procent av aktierna i Betsson och 10,81 av rösterna i Betsson.

Platsannonser