Annons

Annons

BDO vinner skadeståndsmål i Högsta domstolen

UPPDATERAD Vägledande dom för revisorer.

I dag meddelar Högsta domstolen en dom rörande ett revisorsansvarsmål som är vägledande för branschen.

Domen är en vägledning för prövningen av olika frågor som kan uppstå i samband med tvister om skadestånd mot revisorer på grund av bristfällig revision, enligt Högsta domstolen.

Det aktuella målet rör revisionsfirman BDO och revisorn Bertil Oppenheimers ansvar. I Svea hovrätt förlorade parterna mot en kapitalförsäkringstagare som ägde aktier i Daydream innan kursen störtade.

Annons

Annons

Inför ett samgåendeavtal mellan Daydream och 24hPoker lämnade revisionsbolaget en ren revisionsberättelse, revisorn hade alltså inga anmärkningar på årsredovisningen i Daydream. Försäkringstagaren pekar även på att revisorn inte haft några anmärkningar på det prospekt som gavs ut till marknaden innan det aktuella samgåendeavtalet.

Han pekar bland annat på en värdering av aktier i ett dotterbolag som uppgick till 9 miljoner kronor. Han menar att den borde ha skrivits ned med "i vart fall" 4 miljoner kronor. Han hänvisar även till en återbetalningsskyldighet i ett dotterbolag på 900.000 kronor som inte nämndes i årsredovisningen, vilket alltså borde ha noterats i revisionsberättelsen.

Försäkringstagaren menar att om dessa anmärkningar hade gjorts så skulle detta påverkat marknadens bedömning av Daydream och därmed bolagets börskurs.

Högsta domstolen skriver bland annat i sitt beslut att revisorns granskning av en årsredovisning kan skydda den som lägger årsredovisningen till grund för ett affärsbeslut och att en sådan tillit till granskningen är befogad om årsredovisningen utgör en "väsentlig del av det underlag som läggs till grund för affärsbeslutet".

"Däremot är en genom börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet i allmänhet otillräckligt för att en revisor ska kunna hållas skadeståndsansvarig. För skadeståndsansvar krävs också att det finns ett orsakssamband mellan revisorns oaktsamhet och den skada som påstås på så sätt att oriktigheten i årsredovisningen ska ha haft betydelse för affärsbeslutet", skriver domstolen.

Högsta domstolen kom fram till att årsredovisningen inte haft någon relevans för beslutet att delta i apportemissionen och därför är revisorn och revisionsbolaget inte skyldiga att betala skadestånd.

BDO och revisorn Bertil Oppenheimer ska få ersättning på drygt 4,2 miljoner kronor för rättegångskostnader i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen.

Branschorganisationen för redovisningskonsulter, FAR, kommenterar domen:

– En revisor ska alltid stå för sin del av en skada, men det förutsätter att det finns ett orsakssamband mellan påstådd oaktsamhet från revisorns sida och skadan. Ett sådant orsakssamband saknas i BDO-fallet. I spåren av Prosolviadomen är det naturligvis glädjande att HD nu sätter gränser för revisorns ansvar, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons