Ratos vd Jonas Wiström. Foto: Ratos.
Finans

Wiströms arbete med att vända Ratos har bara börjat

Ingen blev väl glad av Ratos kvartalsrapport, allra minst aktieägarna. Och de får ställa in sig på att vänta ett tag till innan en delårsrapport från det anrika investmentbolaget glädjer dess ägare, skriver Margaret von Platen i en kommentar till bolagets rapport.

Uppdaterad 2018-10-25
Publicerad 2018-10-25

Till det positiva hör att familjen Söderberg slagit sina kloka huvuden ihop och försöker lösa problemen i bolaget och vara ”hands on”, medan en riskkapitalist hade kanske sprungit därifrån.

Ratos är ett bolag som har mera goodwill än eget kapital i sin balansräkning, ovanpå det en hög skuldsättning och dessutom problem med lönsamheten i många av portföljbolagen.

Men ägarfamiljen har tidigare lyckats vända bolaget när de var mycket illa ute i början på 1990-talet.

Familjen Söderberg äger tillsammans med stiftelserna, vilka de också kontrollerar, cirka 36 procent av kapitalet och har 73 procent av rösterna. 

Andra delägare är Spiltanfonder och familjen Håkan Roos. 

– Resultatet före skatt för de tre senaste månaderna har sjunkit från 741 miljoner kronor förra året till 88 miljoner kronor. Förra årets siffror berodde på höga exitvinster från Nebula och Serena om totalt 594 miljoner kronor. Resultatandelar från portföljbolagen uppgick till 82 miljoner kronor i tredje kvartalet, jämfört med 90 miljoner kronor föregående år, säger Ratos vd Jonas Wiström vid den telefonkonferens där han presenterar delårsrapporten på torsdagen.

Wiström har varit vd för problemfyllda Ratos i knappt ett år, vilket bland annat belyses av att resultatet per aktie blir 0 kronor under det tredje kvartalet 2018.

Det sämre resultatet detta tredje kvartal beror enligt ledningen på ett sämre facit i portföljbolagen Diab och Plantasjen.

Jonas Wiström ville inte gärna skylla på vädret, men gjorde det ändå: De extremt torra sommarmånaderna har varit katastrofala för trädgårdskedjan Plantasjen som förlorade 45 miljoner kronor tredje kvartalet, (EBITA earnings before interest taxes and amortization).

Vad gäller Diab som säljer kompositmaterial till vindkraftverk, skrov och däck till fritidsbåtar, så har sammanslagningen av produktionsenheter i Kina lett till stora kostnader.

Produktionseffektiviteten är fortsatt låg och en ny vd tillträder i september: Tobias Hahn som kommer från Atlas Copco. 

Ett flertal av portföljbolagen har också haft en sämre utveckling. Aibel, Bisnode och HL Display utvecklades däremot positivt resultatmässigt.

Omsättning under det tredje kvartalet har ökat med 403 miljoner kronor till nästan 5 miljarder kronor jämfört med samma period förra året, bland annat beroende på positiva valutaeffekter. 

I bolagsportföljen uppgår EBITA till 117 miljoner kronor jämfört med 180 miljoner kronor förra året. Avyttringen av klädkedjan Gudrun Sjödén Group gav en vinst på 36 miljoner kronor för Ratoskoncernen.

– En kort men bra investering med en IRR (internal rate of return) på 18 procent, summerar Jonas Wiström. 

Avyttring av norska braskaminbolaget Jotul gav en negativ IRR, men en realisationsvinst på 26 miljoner kronor. Den påverkade första kvartalet i år för Ratos-koncernen. 

Ratos har sammanlagt tolv bolag i sin portfölj och tillsammans sysselsatte bolagen 12 300 personer under 2017.

Ett strategiskt viktigt beslut för Ratos framtid togs av vd Jonas Wiström i maj i år. Då kom ett nytt incitamentssystem på plats. Den påverkan på Ratos utveckling på sikt som det nya incitamentsprogrammet kan få ska inte underskattas.

Incitamentsprogrammet har ändrats från syntetiska optioner i enskilda portföljbolag till teckningsoptioner för aktier och ett konvertibelt skuldebrev i Ratos.

Dessa har tilldelats särskilt viktiga befattningshavare till exempel i ledningsgruppen och investeringsorganisationen.

Totalt har 515 472 teckningsoptioner à kurs 37,11 kronor samt 724 528 konvertibler à 26,64 kronor emitterats.

De tidigare syntetiska optionerna gavs i de specifika portföljbolagen och utlöstes om det specifika bolaget såldes till en hög kurs. Innehavaren hade rätt till en kontant ersättning om marknadsvärdet på den underliggande aktien vid en fastställd tidpunkt steg över den slutkurs som hade bestämts i avtalet.

Det betyder att bolag som uppenbarligen hade en större värdepotential som Anticimex såldes av, i detta fall till EQT, för tidigt. 

Anticimex var vid senaste värderingen på skuldfri basis uppe i 22 miljarder kronor. Bolaget såldes på skuldfri basis till värde 2,9 miljarder kronor 2012.

Ratos missade därigenom en värdeuppgång i Anticimex och de syntetiska optionerna kan ha spelat en viss roll bakom beslutet att sälja, eftersom det sannolikt är roligare att få ut sina pengar i närtid för de som satt på de syntetiska optionerna. Ratos ägde vid försäljningstillfället 85 procent av Anticimex. 

Allmänt präglas Ratos av en hög skuldsättning i kombination med en dålig vinstutveckling, vilket gör att Ratos måste sälja bolag för att ha råd med sin utdelning.

Vd Jonas Wiström kommenterade det svaga kassaflödet och skuldsättningen som uppgår till 3,5 gånger EBITA. Han arbetar på att ändra den negativa trenden för vinsterna i Ratos portföljbolag.

Under 2017 var Jonas Wiström missnöjd med att bara hälften av portföljbolagen förbättrade sina rörelseresultat trots en kraftig tillväxt i de flesta sektorer.

Under 2018 har hittills fyra av bolagen i portföljen förbättrat sitt resultat.

Kassaflödet för de tre första kvartalen är negativt med 920 miljoner kronor.

En stor del beror på det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten på drygt 1,1 miljarder kronor. Detta beror i sin tur på att det lämnats en utdelning om drygt 600 miljoner kronor, räntor på drygt 200 miljoner kronor och amortering av lån om 200 miljoner kronor. 

På några år sikt vill Jonas Wiström kunna finansiera utdelningen till aktieägarna från utdelningen i portföljbolagen. Hittills har Ratos som sagt nödgats sälja bolag med potential, som de kanske borde behållit, för att kunna finansiera utdelningen.  

Kassaflödet från rörelseresultatet har minskat med en halv miljard kronor jämfört med de tre tidigare kvartalen.

Diab, Kvdbil, HL Display och Bisnode förvärvades under vd Arne Karlssons tid vid rodret. (2001-2012).

De övriga bolagen har förvärvats under Susanna Campbells tid som vd (2012-2016), förutom Plantasjen som köptes under Magnus Agervalds tid som vd (2016-2017). 

Bokfört eget kapital uppgår till 30 kronor per aktie.

Nu återstår att se hur väl Jonas Wiström lyckas framöver med att vända Ratos på rätt köl igen och skapa en stabilare finansiell bas för investmentbolaget att stå på.

Platsannonser

Logga in