Annons

Annons

Volvo stämmer Autoliv på 51 miljoner kronor

Volvo och Autoliv befinner sig i en tvist där Volvo kräver ersättning om cirka 51 miljoner kronor alternativt ett skadestånd om 26 miljoner kronor.

Volvo Personvagnar AB har, genom advokatfirman Sandart & Partners Advokatbyrå, lämnat in en stämningsansökan mot Autoliv Sverige AB. Stämningen rör en fordran baserad på licensavtal avseende en patenterad uppfinning alternativt skadestånd i anledning av patentintrång.

Volvo Cars kräver i första hand 5 miljoner euro, motsvarande cirka 51 miljoner kronor jämte ränta i licensersättning, alternativt 2,5 miljoner euro, motsvarande cirka 26 miljoner kronor, jämte ränta i skadestånd.

Vidare yrkar Volco Cars att Autoliv ska ersätta Volvo Cars för rättegångsskostnader med belopp som senare kommer att anges.

Annons

Annons

Grunderna för stämningsansökan är en licens som Volvo och Autoliv har avtalat om i november, enligt Volvo. Licensen rör en uppfinning, med titeln Bälteshake för ett säkerhetsbälte, som Autoliv har nyttjat ”i betydande omfattning” sedan slutet av 2010 men ännu inte betalat för, framgår det av stämningsansökan.

Volvo skriver i stämningsansökan att man haft ett flertal kontakter med Autoliv men att man inte kommit överens om vilken ersättning som Autoliv ska utge till Volvo. Volvo anser att licensersättningen bör motsvara ett belopp om ”i vart fall” 4.966.256 euro. Ett krav om betalning framställdes per brev den 256 april 2016 med sista betalningsdag den 31 maj 2016.

Det andra yrkandet motsvarande cirka 2,5 miljoner euro, 26 miljoner kronor, är ett skadeståndsyrkande på grund av ett patentintrång då Autoliv utan Volvos samtycke tillverkar, bjuder ut och/eller för ut på marknaden den patenterade uppfinningen, det vill säga ett intrång i ensamrätten till patent.

”Det åligger Autoliv att till Volvo Cars utge skälig ersättning för sitt olovliga utnyttjande av uppfinningen i patentet”, skriver Volvos ombud.

Autoliv fick rätten att utnyttja uppfinningen vid sin produktion och försäljning av system för säkerhetsbälten vid tillverkning, marknadsföring och försäljning till andra fordonstillverkare såsom bland andra Daimler AG i Tyskland år 2010. Volvo Cards accepterade att ge sådan licens mot en royalty. Storleken på Royaltyn kunde parterna dock inte enas om vid det tillfället och har alltså ännu inte enats.

År 2015 begärde Volvo slutligen en royaltyersättning om 10 procent på försäljningsvolymen. Autoliv godtog dock inte den nivån på royalty.

Numera hävdar Autoliv att det inte föreligger något licensavtal mellan parterna avseende patentets uppfinning och menar att man därmed inte är skyldig att betala ersättning till Volvo, enligt stämningsansökan.

Volvo Cars ombud pekar på att man inte vet exakta antalet intrångsprodukter under denna femårsperiod men att man utgår från det antal som Autoliv tidigare lämnat upplysningar om avseende åren 2011-2016 och sedan gjort en beräkning i underkant. Uträkningen utgår från en royaltyersättning om 10 procent av Autolivs intäkter. I det fall som domstolen inte anser att ett licensavtal ägt rum kräver alltså Volvo ett skadestånd om 2,5 miljoner euro.

Patentet

Patentet "Bälteshake för säkerhetsbälte" meddelades den 2 januari 2013. Uppfinningen avser en förbättring av tidigare kända bilbälten. Uppfinnarna bakom patentet insåg att ett ett prblem hos kända bälteshakar var att det förekom risk för smuts, damm och andra föroreningar kom in i den del av kroppen som utövar den åtspännande kraften i händelse av olycka, vilket kan förhindra att utföra dess nämnda funktion. Ett syfte med uppfinningen enligt patenten är att åstadkomma en bälteshake som undanröjer nackdelarna med den kända tekniken genom att vara mer robust och hållbar och därmed säkrare. Syftet uppnås genom en särskild bälteshake.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons