Finans

Uddén hotas av civilprocess i Schweiz

En schweizisk advokat har kontaktats av QV-bolagens konkursförvaltare Jonas Premfors. Han undersöker möjligheten att inleda en civilprocess mot borgensmannen Anders Uddén i Schweiz.

Publicerad 2019-11-05

I Sverige pågår tre konkurser med anknytning till den stora obligationssmällen i QV-bolagen där 113,5 miljoner kronor försvann från långivarna. Dels är det QV Invest dels QV Svensk Hälsa men även en personlig konkurs där borgenären till obligationslånen Anders Uddén begärt sig själv i konkurs.

Vid konkursutbrottet vid de båda QV-bolaget var bristen i konkursbona drygt 256 miljoner kronor. De brygglån som QV-bolagen tagit från ett stort antal privatpersoner och företag uppgår till cirka 27 miljoner kronor. Men den största delen av skulderna rör dock obligationslånen om 113,5 miljoner kronor.

I den senaste halvårsberättelsen till QV Invests konkursbo framgår det att konkursförvaltare Jonas Premfors samt advokatfirman DLA Piper Sweden, haft kontakt med Anders Uddén och konkursförvaltare Stefan Christensson angående en fordran mot Uddéns schweiziska bolag Handinter Kappa.

”Det har vid kontakt med tillsynsmyndigheten överenskommits att särskilt undersöka förutsättningarna för att inleda en civilprocess i Schweiz. Kontakt har för ändamålet etablerats med schweizisk advokat”, skriver Jonas Premfors.

Jonas Premfors berättar att detta handlar om fordringar som kan föreligga mot Anders Uddén och/eller bolag i Schweiz som är kopplade till honom.

Hur stor är den fordran?
– Det är svårt att precisera detta i nuläget. Det skulle handla om betydande belopp. Det finns rena fordringar och fordringar i form av krav som vi skulle kunna rikta mot Uddén i hans egenskap som företrädare för QV Invest. 

Jonas Premfors pekar dock på att en civilprocess i Schweiz är förenat med risker och kostnader. Han menar att det är lättare att rikta krav som är synligt i balansräkningen.

– Det är klart att det inte är det är det enklaste att driva process i utlandet. Sedan, om man vinner framgång så ska ju den som man riktar krav mot kunna betala, verkställa kravet. Det kanske är en utmaning i utlandet, säger Jonas Premfors.

Vid konkursutbrottet hade Anders Uddén ett underskott som uppgick till drygt 11,5 miljoner kronor. Drygt en månad efteråt hade skulderna ökat till drygt 113 miljoner kronor. Konkursförvaltaren har valt att driva konkursen som en så kallad särkonkurs, som endast är begränsad till Sverige och inte omfattar egendom utanför. Vilket betyder att Anders Uddéns tillgångar i Schweiz, där han sedan en tid innan konkursen är skriven. Beslutet motiveras av att möjligheterna att omhänderta tillgångar utomlands, framförallt utanför EU, är mycket svårt och kräver stora kostnader.

Detta har dock mött motstånd mot en av borgenärerna, som även tidigare varit missnöjd med konkursförvaltarens arbete och ansåg att konkursförvaltaren var passiv när han inte försökte omhänderta eventuella tillgångar i Schweiz. Borgenären krävde en granskningsman, vilket avslogs av tingsrätt och hovrätt.

Strax innan konkursen genomförde Anders Uddén en bodelning med sin maka där hon fick hans del av den bostadsrätt som paret gemensamt ägde vid Mariatorget i Stockholm. Uddén fick å sin sida samtliga aktier i QV Invest i konkurs. Konkursförvaltaren skriver i arbetsredogörelsen att hans bedömning är att aktierna som Anders Uddén fick var värdelösa och att den del av bostadsrätten som han avstod var av betydande värde.

Konkursförvaltaren har därför ställt ett återvinningskrav mot Anders Uddéns maka och genom en förlikning har konkursboet fått 1,3 miljoner kronor.

I utredningen har konkursförvaltaren även gått igenom Anders Uddéns transaktioner på olika bankkonton i Swedbank under perioden 1 oktober 2016 – november 2017. Det rör sig om 140 sidor kontoutdrag där han funnit ett 40-tal in- och utbetalningar som ”sticker ut”. Han har skickat detta till Anders Uddén och hans juridiska ombud för att få underlag. Vid ett möte i mars 2019 framgick det att överföringar skett från hans schweiziska bolag till QV-bolagen. På fråga svarar Anders Uddén att utbetalningarna passerat hans konto eftersom det var ”mest praktiskt”.

Anders Uddén har vidare uppgett för konkursförvaltaren att han förlorat merparten av sin förmögenhet genom mycket förlustbringande investeringar. Vissa av borgensskuldena har han kunnat täcka genom bland annat närstående bolag i Schweiz. Situationen blev dock ohållbar när fler och fler obligationsinnehavare väckte talan mot honom. Antalet sökningar om stämning uppgick till 130 stycken när konkursen inleddes, konstaterar konkursförvaltaren i en tidigare halvårsredovisning.

Om ni driver process i Schweiz så handlar det väl om tillgångarna Anders Uddén har där?
– Ja, visst är det så. Sedan ska ju Anders Uddéns konkurs avslutas vid någon tid och då är han ju inte försatt i konkurs längre. Då är utgångspunkten att det gäller samtliga tillgångar som finns.

– Jag vill betona att detta är något vi ska processa om, det är inte säkert att vi skulle nå framgång och då är det bara en kostnad.

Jonas Premfors menar att det med tanke på risker och kostnad inte är säkert att han kommer att inleda en process.

Den tidigare nämnda borgenären har i nyinlämnade skrifter till domstolen konstaterat att Anders Uddéns taxeringsuppgifter för åren 2011-2016 visar att han hade ett överskott av kapital på mer än 110 miljoner kronor. Borgenären ifrågasätter Anders Uddéns konkursförvaltare som inte tagit fram detta underlag för att reda ut omfattningen och storleken av Anders Uddéns kapital och var det har tagit vägen.

Borgenären menar att det inte finns några verifierade uppgifter om att Anders Uddén skulle ha förlorat mer än högst 10 miljoner kronor på så kallade ”dåliga affärer”.

I QV Invest-konkursen skriver konkursförvaltaren Jonas Premfors att han gör bedömningen att viss utdelning kan påräknas till oprioriterade fordringsägare. Det senast bokförda saldot på konkursboets konto i Danske Bank uppgår till drygt 5,7 miljoner kronor.

– Det kommer bli en viss utdelning i konkursen till oprioriterade borgenärer så vi inleder ett bevakningsförfarande i konkursen.

Hur stor utdelning rör det sig om?

– Det är så stora skulder i detta bolag (QV Invest reds anm.) att utdelningen kommer procentuellt sett vara liten, men det finns i alla fall ett antal miljoner att dela ut.

Den största fordringsägaren i QV Invest är QV Svensk hälsa som därmed kommer få merparten av de utdelningsbara medlen. I den konkursen blir det sedan även ett bevakningsförfarande, där finns fordringsägarna som har deltagit i obligationerna. Det blir därmed utdelning i två led.

Obligationssmällen i QV-bolagen

QV Svensk hälsa, som är ett dotterbolag till QV Invest, har i tre omgångar erbjudit marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget.

Strax innan jul 2016 trädde QV Svensk Hälsa och moderbolaget QV Invest in i rekonstruktion. QV Svensk hälsa, som gav ut företagsobligationerna, hade då skulder om drygt 111 miljoner kronor, av dessa motsvarar cirka 109 miljoner kronor obligationslån. 

QV Svensk hälsa lånade ut pengarna som inkom från obligationslånen till moderbolaget QV Invest AB. Detta bolag hamnade senare på obestånd och kunde därmed inte reglera sin skuld till bolaget som i sin tur inte kunde reglera räntor till obligationsinnehavarna. QV Invest hade vid rekonstruktionen skulder på 162 miljoner kronor, varav cirka 102 miljoner kronor rörde skulderna till dotterbolaget.

Ganska snart började stämningsansökningarna hagla in till tingsrätten från arga obligationsinnehavare som krävde tillbaka sina pengar.

I slutet av november 2017 försattes bolagen i konkurs med rekordskulder om totalt 256,5 miljoner konor. Största delen av skulderna avser obligationslån om 113 523 293 kronor.

Anders Uddén:

Gick in som borgensman i samband med utgivandet av obligationslånen i QV Svensk Hälsa.

Efter att han stämts av flera privatpersoner som känt sig lurade lämnade han sitt engagemang i QV Invest i början av 2017.

I slutet av 2017 försattes han i personlig konkurs, på egen begäran. Hans beräknade underskott uppgick då till 11,5 miljoner kronor. Hos Kronofogden hade han skulder om 3,55 miljoner kronor. Konkursen avser endast svenska tillgångar. Han är i dag skriven i Schweiz.

Tidigare storägare samt ordförande i Permobil innan det såldes till Nordic Capital och därefter till Investor.

QV Invests största aktieägare (innan konkursen):

Ulf Söderberg med bolag äger 27, 1 procent av röster och Kapital

Anders Uddén med bolag äger 27,1 procent av röster och kapital

SEB Life International äger 9,9 procent av röster och Kapital

Anders Struksnes äger 7,3 procent av röster och kapital

Avalon Capital AG äger 4,1 procent av röster och Kapital

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in