Patrik Brummer och Carves avgående portföljförvaltare Peter Thelin som kvarstår som vd.
Fonder

Tungviktare till Carve efter svag utveckling i Brummer-fonderna

Brummer & Partners rekryterar tungviktare från bland annat Goldman Sachs, Morgan Stanley och Abberton för att vända den svaga utvecklingen i fonderna. ”Resultatet är en stor besvikelse”, skriver förvaltarna till Brummer & Partners Carve-fonder som föll betydligt mycket mer än jämförbart index.

Uppdaterad 2019-03-01
Publicerad 2019-03-01

Brummer & Partners redovisar portföljdresultaten för sina fonder. Realtid.se skrevunder fredagsmorgonen om BMS-fondernas miljardtapp men de populära Carve-fonderna föll ännu mer. 

Fondandelsvärdet för fonderna, Carve Master, Carve 1 och Carve 2 föll under året med 11,47, 11,91 respektive 12,35 procent. Resultatet kan jämföras med HFRI Composite Index som föll med 3,48 procent. Fondförmögenheten minskade även totalt sett med 13,9 miljarder kronor i fonderna.

”Resultatet är en stor besvikelse och ligger inte alls i nivå med fondens långsiktiga avkastningsmål”, framgår det av rapporten. 

Årets svaga resultat förklaras främst av en negativ utveckling för flera av aktieportföljens större positioner.

”Under stora delar av året fanns en trend med stigande kurser för redan högt prissatta tillväxtaktier, inte minst inom teknologisektorn. Även om börskurserna på dessa föll dramatiskt under fjärde kvartalet, så föll även rimligt eller lågt prissatta värdebaserade aktier som representerade en stor del av Carves portfölj”, skriver förvaltarna i rapporten.

Förvaltarna skriver även att årets svaga utveckling har lett till att man påbörjat en del nya åtgärder både när det gäller förändringar i portföljen, där flera nya positioner tillkommit men också inom Carves organisation.

Under 2018 rekryterades bland annat Will Wilson som beskrivs som en av de mest erfarna personerna på den europeiska finansmarknaden inom kapitalstrukturinvesteringar. Han kommer närmast från en anställning på Goldman Sachs som han haft under 18 år.

Organisationen har även stärkts av aktieanalytikern Mathias Santos Silva som har erfarenhet från Morgan Stanleys tech-team i London och Comgest i Paris.

Dessutom har fonen rekryterat Albin Nylén som har erfarenhet från Brummer & Partners tidigare hedgefond Futuris.

I april börjar Fredrik Juntti som portföljförvaltare och ersätter Peter Thelin som fortsätter som vd och strategisk rådgivare till fonden. Fredrik Juntti har över 20 års erfarenhet från finansmarknaderna och har under de senaste 15 åren arbetat på hedgefonderna Citadel, Montrica och Abberton i London. 

”Fredrik har ett mycket bra track-record från sina tidigare anställningar och vi ser fram emot att utveckla Carve vidare med honom ombord. Vi som förvaltar Carve har lång erfarenhet och har varit med om motgångar tidigare och rett ut dessa. Med förändringarna av Carves förvaltarorganisation på plats och de nya erfarenheter och investeringsidéer detta medför, är vi övertygade om att Carve kommer att kunna leva upp till de förväntningar som finns och nå de avkastningsmål som är uppställda för fonden”, skriver förvaltarna för fonden.

Henrik Christiansson och Carl-David Bonnier avslutade under 2018 sina anställningar hos Carve Capital AB. 

Per den 31 december 2018 uppgick Carve Masters fondförmögenhet till 7 550 miljoner kronor, vilket är en minskning med 3 101 miljoner kronor sedan den 31 december 2017. Under året var andelsutgivningen 289 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 2 191 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på –1 199 miljoner kronor. 

Under 2018 har de elva anställda fått en ersättning om totalt 19,5 miljoner kronor. Av dessa hänför sig 8,4 miljoner kronor till förvaltarens verkställande ledning och sådana anställda som väsentligen påverkar riskprofilen för fonden. Den sammanlagda ersättningen fördelar sig på 16,3 miljoner kronor i fast ersättning samt 3,2 miljoner kronor i rörlig ersättning. 

Per 31 december 2018 uppgick Carve 1:s fondförmögenhet till 4 571 miljoner kronor. Detta är en minskning med 2 315 miljoner kronor sedan den 31 december 2017. Under året var andelsutgivningen 0 miljoner kronor, medan inlösen upp- gick till 1 506 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till –809 miljoner kronor. 

Per 31 december 2018 uppgick Carve 2:s fondförmögenhet till 2 998 miljoner kronor. Detta är en minskning med 769 miljoner kronor sedan den 31 december 2017. Under året var andelsutgivningen 358 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 671 miljoner kronor. Härtill kommer periodens resultat på –456 miljoner kronor.
Fasta och prestationsbaserade arvoden till förvaltaren belastade fonden med 33,5 miljoner kronor respektive 0 miljoner kronor. 

I samband med årsskiftet 2018-2019 öppnades även Carve för nyteckning. Det framgår även att Carves portföljförvaltare har en stark tilltro till fonden och har därför investerat mer privata medel i fonden. 

Fondernas portföljer:

Aktieportföljen bestod av drygt 30 positioner vid periodens utgång. De tre största positiva resultatbidragen under året kom från portföljens långa positioner i Autoliv och Delivery Hero, samt en kort position i Micron.
De tre största negativa bidragen i aktieportföljen kom från långa positioner i Hoist, Coty och Munters. 

Företagskreditportföljen bestod av 13 positioner bland annat inom bil-, trans- port- och verkstadssektorerna, men även inom bank, läkemedelsdetaljister och matvaruhandel. De största bidragsgivarna under året var korta positioner i Royal Caribbean Cruise Lines och Auchan samt en lång position i Norwegian Airlines.
De största negativa bidragen under året kom framför allt från en portföljhedge i form av korta positioner i det europeiska high yield-indexet Itraxx Crossover och det amerikanska CDX HY, men även från en förlust i Danske Banks AT1-obligationer som vi ägt under en mycket lång tid. 

Från att vid halvårsskiftet endast haft fem investeringar inom Kapitalstrukturinvesteringar, bestod portföljen av 13 positioner vid årets slut. Antalet positioner har ökat ytterligare under inledningen av 2019. Investeringarna är fördelade på flertalet sektorer: stålindustri, detalj- handel, matvaruhandel, bil- och lastbilstillverkning, konsumtionsvaror, telekom, verkstad och bank. De största positiva bidragen under 2018 kom från investeringar i Nordea, AK Steel och SEB.
De största negativa bidragen kom från två positioner inom amerikansk dagligvaruhandel, L Brands och Gap, samt från en position i Hellenic Telecom. 

Platsannonser