Ekobrott

Tingsrätten sågar statens processföring mot Allra

Tydliga brister i sakkunskap och gränsfall om de åtalade i Allra-målet hade en chans till en rättvis rättegång. Efterspelet till Allrarättegången är långt ifrån slut.

Publicerad 2020-02-03

Fredagens friande dom från Stockholms tingsrätt var en kalldusch för Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten. Den huvudansvarige åklagaren Thomas Hertz valde efter domen att rikta kritik mot domstolen, bland annat då han tyckte att tingsrätten inte prövat alla delar av målet. Men han valde också att kommentera rättens kunskaper:

– Jag tror att vi har ett problem med att domstolar förväntas besitta de sakkunskaper som krävs inom alla områden. Det finns möjligheter att begära tingsrätten förordna en sakkunnig som har sakkunskapen. I just det här målet tyckte inte jag det skulle behövas. För jag tyckte att de här tvistefrågorna var så pass klara. Men det visar på ett tydligt behov hos tingsrätten att ha en högre grad av kunskap, säger han till SR.se.

Men i domen konstaterar tingsrätten i flera fall att det tvärt emot är åklagarsidan som har missbedömt beviskraven. Och när det gäller sakkunskapen avfärdas åklagarens påståenden, exempelvis i avsnittet gällande det åtalade bokföringsbrottet.

"Som åklagaren har utvecklat sin talan synes åklagaren vara av uppfattningen att årsbokslut och årsredovisning inte är en del av det aktuella räkenskapsårets bokföring. Det finns därför skäl att inledningsvis konstatera att årsbokslut och årsredovisningar är en del av bokföringen", skriver tingsrätten i domen.

En central fråga i målet är vilka krav som ska ställas på en verifikation för att den ska anses uppfylla lagkraven. Här gick åklagare och försvar hårt åt varandra men tingsrätten har inte haft något problem att reda ut vem som hade rätt:

"Den verifikation som åklagaren framhållit som otillräcklig för att uppfylla bokföringslagens krav avser periodiseringen, dvs. det är fråga om en bokslutstransaktion och inte en redovisning av intäkter. Verifikationen innehåller uppgift om när den sammanställdes, när bokföringstransaktionen inträffade, vad den avsåg och vilket belopp den avsåg. Motpart saknas vid bokslutstransaktioner. Verifikationen uppfyller således de i bokföringslagen uppställda kraven."

Rätten slår också ner på andra grundläggande brister i åklagarsidans argumentation:

"Åklagaren har under huvudförhandlingen hänvisat till IAS 39, som avser redovisning och värdering av finansiella instrument. Syftet med den standarden är att ange principer för redovisning och värdering av finansiella tillgångar, finansiella skulder och vissa avtal avseende köp eller försäljning av icke-finansiella poster. Tingsrätten kan inte se att den standarden är tillämplig på den i målet aktuella intäkten."

I domen konstaterar tingsrätten också att statens processföring genom Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten varit behäftad med stora brister. Det föranleder bland annat rätt till förhöjt arvode för ombuden. 

För de första konstateras att åklagarens gärningsbeskrivning varit oprecis och endast bestått av "avskrift av lagrum", något som försvaret påpekat redan under huvudförhandlingen:

"Det kan vidare konstateras att åtalen för mutbrottslighet och trolöshet mot huvudman (åtalspunkterna 1–3) varit oprecisa i det att väsentliga rekvisit i brottspåståendena inte preciserats utan istället angetts som en avskrift av lagrum och erhållit slutlig, något mer preciserad, utformning först i slutskedet av huvudförhandlingen", skriver tingsrätten.

Hård kritik riktas också mot Pensionsmyndighetens agerande under rättegången:

"Pensionsmyndigheten som biträtt åtalet har för sin del gjort justeringar av gärningsbeskrivningarna i dessa delar såväl innan som under huvudförhandlingen. Till det senare ska också läggas att Pensionsmyndigheten åberopat omfattande bevisning. Detta har skett dels innan huvudförhandlingen inleddes, dels löpande under huvudförhandling på ett sätt som närmast gett intryck av att den åberopade bevisningen anpassats efter vad som kommer fram under huvudförhandlingen. Den ideligen tillkommande bevisningen har självfallet lett till betydande merkostnader", skriver tingsrätten.

Agerandet har varit så försumligt att de åtalades grundläggande rättigheter har hotats:

"Omfattningen har också varit sådan att det kan sättas ifråga om de tilltalades rätt till en rättvis rättegång kunnat tillgodoses fullt ut", konstaterar tingsrätten.

Johan Andersson, pressekreterare på Pensionsmyndigheten, meddelar att myndigheten just nu inte vill kommentera tingrättens hårda skrivningar:

"Vi håller på att läsa och analysera domen och jag vill inte förekomma det arbetet", skriver han i en kommentar till Realtid.se.

Realtid söker även åklagare Thomas Hertz för en kommentar.

Platsannonser