Fonder

Swedbank Roburs Rysslands- och Östeuropafond väljer bort olja, kol och gas

I linje med Swedbank Roburs nya Policy för ansvarsfulla investeringar skärps hållbarhetsfokuset ytterligare.

Publicerad 2021-01-13

Detta innebär bland annat att Swedbank Roburs Rysslands- och Östeuropafonds innehav i energisektorn med omsättning från fossila bränslen har avyttrats. Dessa fonder har därmed per den 1 januari 2021 istället en inriktning mot bolag inom bland annat kommunikation, finans, e-handel, IT och fastigheter. 

Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar har uppdaterats samt kompletterats med tre nya strategier för hur arbetet med att välja in, välja bort och påverka ska utföras. Även fondbolagets Klimatstrategi har bearbetats under året och vässats ytterligare, och i linje med detta har fondbolaget per den 1 januari 2021 tagit beslut om att välja bort bolag med omsättning från fossila bränslen¹. Samtliga av Rysslands- och Östeuropafondernas innehav inom energisektorn (olja- och gasproducenter) har som en följd av detta avyttrats. Det innebär en stor förändring för båda fonderna, då energisektorn tidigare stod för ungefär en tredjedel av fondernas respektive jämförelseindex.

–Sett ur ett långsiktigt perspektiv kommer andra sektorer än olja och gas att inverka på regionernas framtida utveckling, och det är en omställning vi redan har börjat att se. Vikten av energisektorn på den ryska börsen har kraftigt reducerats under de senaste åren och det har gett en möjlighet för nya industrier och företag att växa fram, säger Elena Lovén förvaltare av Rysslands- och Östeuropafonden på Swedbank Robur.

Den nya inriktningen innebär att vikten av övriga sektorer, främst kommunikation, finans och dagligvaror har ökat i båda fonderna. De stora delvis statligt ägda olje- och gasproducenterna har ersatts med nya privata bolag, och merparten av dessa bolag har en stark tillväxt samt sunda och hållbara affärsmodeller. De har också ofta en god ESG ranking (Environmental, Societal and Governance), vilket mäter hur bolag tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor. 

–Den nya inriktningen går hand i hand med vårt långsiktiga perspektiv som investerare och vår klimatstrategi, där vi har som mål att allt vårt förvaltade kapital ska vara i linje med Parisavtalet redan 2025 och koldioxidneutralt 2040. Vi ser att efterfrågan på tjänstesektorn inom exempelvis IT, kommunikation och e-handel har en potential att växa snabbt. Så sammanfattningsvis ser vi mycket spännande investeringspotential för både Rysslands- och Östeuropafonden framåt, bland annat i Rysslands grannländer Kazakstan, Georgien och Baltikum vilka också är inkluderade i Rysslandsfondens investeringsunivers, säger Elena Lovén. 

 

Platsannonser