Börs

Så stor är kostnaden för EQT:s emission

Rådgivarna samt vissa av EQT:s medarbetare får ta del av pengarna som EQT avsatt som kostnader vid emissionen. Samtidigt har en stor omstrukturering inför noteringen kostat pengar hos riskkapitaljätten.

Publicerad 2019-09-13

Förberedelserna inför EQTs börsnotering har pågått under en längre tid och har kostat en hel del pengar, men riskkapitalbolaget har stora planer för framtiden.

Inför börsnoteringen den 23 september ska EQT genomföra en emission som ska tillföra koncernen en likvid om cirka 5 371–5 891 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Emissionskostnaderna beräknas sammanlagt uppgå till 24 miljoner euro, motsvarande 255 miljoner kronor, enligt prospektet som offentliggjordes under torsdagskvällen.

EQT:s resultaträkning beräknas påverkas av 11 miljoner euro, motsvarande 117 miljoner kronor. 6 miljoner euro, motsvarande 64 miljoner kronor, är
inkluderade i EQT:s redovisning fram till och med 30 juni 2019, framgår det av prospektet.

En stor del av emissionskostnaderna går till rådgivarna. Av prospektet framgår det att SEB, JPM, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea, UBS, ABG, BofA Merrill Lynch och BNP Paribas är så kallade managers.

”Managers tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet, för vilka de kommer att erhålla en sedvanlig ersättning”, framgår det. 

Vidare framgår det av prospektet att dessa managers har ”inom den löpande verksamheten, från tid till annan, tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella-, investerings-, kommersiella- och andra tjänster till Bolaget”. 

EQT skriver att bolagets kostnader är hänförliga till upptagandet av aktierna till handel på Nasdaq Stockholm och erbjudandet, inklusive betalning till rådgivare och andra uppskattade transaktionskostnader.

Det framgår även att utöver direkta transaktionskostnader kommer, i samband med erbjudandet, ett antal medarbetare erhålla ytterligare ersättning, villkorad av att erbjudandet genomförs. Dessa kostnader beräknas sammanlagt uppgå till omkring 10 miljoner euro, motsvarande 106 miljoner kronor, av vilka 3 miljoner euro, motsvarande 32 miljoner kronor, är inkluderade i bolagets redovisning fram till och med 30 juni 2019. 

Det pågår även en omstrukturering och omorganisation i koncernen inför börsnoteringen, vilket ådrar bolaget kostnader om 12 miljoner euro, motsvarande 128 miljoner kronor, av vilka 11 miljoner euro, motsvarande 117 miljoner kronor, är inkluderade i bolagets redovisning fram till och med 30 juni 2019. 

Det var i december 2018 som EQTs aktieägare beslut om en omstrukturering, med det primära syftet att etablera bolaget som det yttersta moderbolaget i EQT AB-koncernen samt att förenkla ägarintressen inom bolaget. 

Bolaget var tidigare ägt av EQT International Holdings B.V. (”EIH”) och Investor AB. 

Investor hade stamaktier i EQT medan bolagets partners höll sina aktier via EIH, antingen stamaktier (via EQT Holdings Coöperatief W.A. (”Coop”)) eller preferensaktier (via EQT Holdings Preference Coöperatief U.A.). 

Omstruktureringen genomfördes bland annat genom en apportemission där partners indirekta ägande i Coop såväl som dess respektive ägarentiteter tillfördes EQT i utbyte mot nyemitterade stamaktier i bolaget. 

Därutöver gjordes en kontantemission av nya stamaktier i bolaget till vissa partners, som ett led i förberedelsen av nedmonteringen av preferensaktiestrukturen, samt till Investor. Under de två första kvartalen 2019 fortsatte omstruktureringen där Investor ökade sitt aktieägande i bolaget från cirka 19 procent till cirka 23 procent. 

Vidare tillfördes kontraktuella rättigheter till carried interest och investeringsintäkter i vissa EQT-Fonder och överskott från förvaltningsavgifter i EQT VI GP dels genom en apportemission i utbyte mot nyemitterade aktier i bolaget, dels genom en kontant betalning.

EQT tillfördes vissa kvarvarande indirekta intressen i Coop och de stamaktier i EQT, som ägdes av EIH, löstes in vid slutförandet av dessa transaktioner. 

Omstruktureringen inbegrep även en nedmontering av preferensaktiestrukturen. I och med dessa åtgärder slutfördes omstruktureringen som inleddes i december 2018. 

EQT skriver i prospektet att man förväntas göra investeringar om cirka 50 miljoner euro, motsvarande 532 miljoner kronor, till 250 miljoner euro, motsvarande 2,66 miljarder kronor per initiativ på medellång sikt.

Emissionslikviden ska stödja utvalda nya investeringsstrategier och fonder som är i ett tidigt utvecklingsstadium. 

”Huvudsakliga områden för användning på medellång sikt förväntas inkludera utvidgande av verksamheten inom Real Estate, etablering av investeringsstrategier inom området Venture Growth, expansion i Asien-Stilla- havsområdet och selektivt utveckla nischverksamheter inom Credit”, skriver EQT i prospektet. 

EQT avser potentiellt även att sätta upp separata investeringsstrukturer för att göra investeringar utanför EQT:s fondstruktur, där andra investerare kan bjudas in att investera tillsammans med bolaget i utbyte mot management fee och/eller carried interest. 

Platsannonser