Skatter

Så ska bitcoin beskattas

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till hur bitcoin ska beskattas.

Uppdaterad 2018-12-05
Publicerad 2018-12-05

När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Det framgår av ett förhandsbesked från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som då fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

En privatperson har ansökt om förhandsbesked för att få klarhet i vilket slags tillgång bitcoin är och hur omkostnadsbeloppet ska beräknas vid en avyttring av tillgången. Han anförde att det är praktiskt omöjligt att beräkna vinsten utifrån den faktiska anskaffningskostnaden och att han därför borde få använda ett schablonbelopp.

Skatterättsnämnden kom fram till att det varken rörde sig om en marknadsnoterad delägarrätt, en personlig tillgång eller en valuta. Avyttringen ska enligt nämnden istället beskattas enligt de bestämmelser som gäller för andra tillgångar än de som särskilt räknas upp i lagen, vilket innebär att omkostnadsbeloppet inte får bestämmas schablonmässigt utan ska beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden.

Skatterättsnämndens beslut överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD.

HFD prövade först om bitcoin omfattas av tillgångsslagen delägarrätter och utländsk valuta. Domstolen kommer fram till att valutan saknar koppling till någon ekonomisk verksamhet eller ekonomisk utveckling hos ett utgivande företag och kan därför inte omfattas av bestämmelserna om avyttring av delägarrätter.

Domstolen kommer vidare fram till att bitcoin saknar utgivare och utgör inte ett lagligt betalningsmedel i någon stat och kan därför inte anses vara en utländsk valuta.

Inte heller kan bitcoin tillämpas enligt bestämmelserna till de andra tillgångsslagen såsom personliga tillgångar även om privatpersonen menar att han använder bitcoin som betalningsmedel och därmed för nyttobruk. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att detta är skäl till att se bitcoin som en personlig tillgång.

Högsta förvaltningsdomstolen kom dock fram till att bitcoin inte är en sådan tillgång där det är möjligt att använda ett schablonbelopp vid kapitalvinstberäkningen, vilket privatpersonen alltså hade hoppats på.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in