Carina Åkerström, Handelsbankens vd. Foto: TT
Foto: TT
Bank

Private Banking och fonder raketbränsle för Handelsbanken

Affärsvolymen inom Handelsbankens Private Banking uppgick till 162 miljarder kronor (114), en ökning med 42 procent sedan utgången av första kvartalet i fjol

Uppdaterad 2021-04-21
Publicerad 2021-04-21

Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Bolaget hade oväntat kreditåterföringar under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 11 292 miljoner kronor (11 178), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 7 818 miljoner kronor (8 230), väntat 7 824 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 2 963 miljoner kronor (2 700), väntat var 2 813 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 683 miljoner kronor (5 506), analytikerkonsensus var 5 621 miljoner kronor.

"Vi har en bra trend. Det är det bästa första kvartalet vi har haft."

-Vi har en bra trend. Det är det bästa första kvartalet vi har haft. Tittar vi på  affärsutvecklingen till exempel fortsätter vi att ta störst andel nettoinflöden när det gäller bolån. Vår kapitalförvaltning fortsätter ta marknadsandelar, kostnaderna är under kontroll och kreditkvaliteten god, säger vd och koncernchef Carina Åkerström i en skriftlig kommentar.

-När vi tittar på affärsutvecklingen så ser den positiv ut. Kreditkvaliteten är fortsatt  god. Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom vår kapitalförvaltning. Och vi har tillväxt i våra volymer tvärs över våra hemmamarknader.

Den underliggande kostnadsökningen, justerat för Oktogonen samt valutakursförändringar, uppgick till 115 miljoner kronor eller 2 procent, där mer än hela ökningen förklarades av
ökade utvecklingskostnader. Inklusive Oktogonen och valutakursförändringar steg
kostnader. Utvecklingskostnaderna, inklusive avskrivningar, ökade med 38 procent till -708 miljoner kronor (-513).

Kreditförlusterna uppgick till +8 miljoner kronor, det vill säga det var nettoåterföringar under kvartalet, väntat var -371 miljoner kronor. Under motsvararande kvartal i fjol var kreditförlusterna -538 miljoner.

Kreditförlustnivån uppgick till 0,01 procent (0,08).

Rörelseresultatet blev 5 612 miljoner kronor (5 142), väntat var 5 038 miljoner kronor.

Handelsbanken noterar fortsatt stora inflöden till bankens fonder. Under perioden uppgick nettoinflödena till 25 miljarder kronor (-6). Den förvaltade fondvolymen steg med 46 procent till 848 miljarder kronor (582). Av de totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden gick 40 procent till Handelsbankens fonder.

Bolaget uppger att kostnadsreduktionen fortskrider enligt plan och hittills har initiativ motsvarande 1 miljarder kronor avtalats/åtgärdats sedan tredje kvartalet 2020. Den hittills uppnådda resultateffekten av dessa åtgärder uppgår till 200 miljoner kronor.

Ökade affärsvolymer i hemmamarknaderna bidrog positivt med 185 miljoner kronor, medan nettoeffekten av marginaler och finansieringskostnader var negativ och uppgick till -328 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av lägre inlåningsmarginaler.

De statliga avgifterna ökade något och uppgick totalt till -345 miljoner kronor (-333). Provisionsnettot steg med 10 procent till 2 963 miljoner kronor (2 700).

Intäkterna från rådgivning ökade  med 24 procent till 68 mkr (55). Ut och inlåningsprovisionerna minskade med 5 procent till 328 miljoner kronor (345). Nettot från betalningar minskade med 14 procent till 384 miljoner kronor (444), där nettot från kortverksamheten minskade med 10 procent till 238 miljoner kronor (264).

Under hösten 2020 presenterade banken den inriktning som lagts fast i syfte att skapa ett ännu bättre kunderbjudande samtidigt som effektiviteten förbättras. Resurser och specialistkompetens tillförs kontoren, samtidigt som kontorsnärvaron koncentreras till färre platser. En ny kundtjänst, med ökad tillgänglighet och större mandat, är under uppbyggnad. I början av året ersattes de fem regionbankerna med en ny kundnära organisation där kontoren istället är indelade i 24 länsenheter vilka hålls samman av en gemensam landorganisation.

Under kvartalet slogs 33 kontor ihop med närliggande kontor.

Affärsvolymen inom Private Banking uppgick till 162 miljarder kronor (114), en ökning med 42 procent sedan utgången av första kvartalet i fjol. Under 2021 kommer banken att kraftigt utöka sitt erbjudande av kvalificerad Private Bankingrådgivning och andra specialistområden till ett ökat antal orter i Sverige, jämfört med tidigare struktur i de fem regionbankerna.

Som en del av den totala översyn av Handelsbanken som presenterades hösten 2020 om anpassning av verksamheten för att uppnå förstärkt decentralisering, ökad tillgänglighet och kraftigt utvecklat digitalt erbjudande, togs i början av januari beslut att även anpassa den brittiska kontorsrörelsen. Kontorsnätverket utvärderas och antalet kontor förväntas minska. Den nuvarande indelningen i fem regionbanker ska ersättas med en indelning av kontoren i 14 distrikt, vars chefer utsågs under kvartalet.

Förändringen innebär att antalet medarbetare kommer att minska. För att utveckla det digitala kunderbjudandet ska även en ny enhet bildas som ska fokusera på digitala kundmöten och även stötta kontoren proaktivt i deras relation med kunderna. Sammantaget förväntas åtgärderna leda till att såväl kunderbjudandet förbättras samtidigt som kostnaderna i Storbritannien under 2022 väntas minska. Kostnadsminskningen är ett led i bankens mål om en underliggande kostnadsnivå i årstakt på 20 miljarder kronor vid utgången av 2022.

 

Platsannonser

Logga in