Förvaltarteamet på Nordic Cross: Emil Nordstöm (vänster), Fredrik Tauson (mitten) och Magnus Nilsson (höger.)
Fonder

Pressad marknad guld för Nordic Cross

Nordic Cross räntefond Credit Edge placerade sig högst upp av samtliga svenska räntefonder hos såväl Avanza som Nordnet under 2019. 

Publicerad 2020-01-13

Att gå mot strömmen och köpa finansiella tillgångar när marknaden är under press har många gånger visat sig vara en framgångsrik strategi. Det är just denna tanke som den alternativa kreditfonden Nordic Cross Credit Edge baserar en av sina strategier på. 

Nordic Cross Asset Management grundades 2016 av ett antal före detta medarbetare på Catella. Bolaget erbjuder alternativa fonder med hållbarhetsfokus. Fondföretaget ingår i Carneo-gruppen som är Nordens största oberoende kapitalförvaltare. Här ingår även Carnegie och C Worldwide. 

Nordic Cross Credit Edge är ett alternativ, eller komplement, till traditionella företagsobligationsfonder. Fonden siktar på att ge investeraren en årlig avkastning på 6–8 procent efter avgifter och levererade en avkastning på 7,97 procent under 2019. Den består av två delar – en kvantitativ del som ska ge en exponering mot den europeiska marknaden för högavkastande obligationer samt en fundamental del som letar värdecase bland företagsobligationer och som är som mest aktiv under större prisfall.

– Vi utnyttjar den hävstång som optioner erbjuder för att på ett billigt och effektivt sätt få exponering mot kreditmarknaden. Det kapital som frigörs, genom att vi endast betalar premien för optionerna, placeras i kassa och i obligationer med hög kreditkvalitet i väntan på att marknaden ska ge oss exceptionella möjligheter på företagsobligationssidan. Sådana möjligheter har historiskt kommit med viss regelbundenhet och de kommer uppstå igen, säger Emil Nordström som är en av tre förvaltare av fonden. 

Fondens kvantitativa del är volatilitetsstyrd på så sätt att den begränsar kreditrisken i portföljen vid turbulenta marknader och ökar kreditexponeringen i lugnare marknader.

Den fundamentala delen, som förvaltas av Fredrik Tauson och Magnus Nilsson, bygger på traditionell bolagsanalys. Syftet är att kortsiktigt köpa företagsobligationer utgivna av stabila bolag när de handlas med rabatt på grund av den felprissättning som uppkommer från tid till annan. Denna likviditetspremie är särskilt påtaglig i Norden, enligt Emil Nordström.

– Den nordiska företagsobligationsmarknaden är väldigt liten ur ett internationellt perspektiv och flödena är koncentrerade till ett fåtal större aktörer. Det gör att det går att hitta betydande möjligheter när marknaden är stressad. Det är då vi ska visa vårt sanna värdeskapande, säger Emil Nordström.

Inte bara Nordic Cross Credit Edge gick bra under förra året. Även bolagets lågriskalternativ Nordic Cross Total Return överträffade avkastningsmålet 2019. Fonden gav en avkastning om 3,73 procent Målavkastningen är 2,5 – 3,5 procent per år efter avgifter och är ett alternativ till traditionellt obligationssparande. 

– Det känns roligt att vi kan visa att vår investeringsstrategi är konkurrenskraftig och att vi kan visa god relativavkastning även under perioder då marknaden präglas av väldigt låg volatilitet. Vi kommer fortsätta hålla hög marknadsexponering under perioder då volatiliteten är låg, för att samtidigt kunna agera opportunistiskt när det blir mer turbulent, säger Fredrik Tauson.

2019 avslutades starkt med nya börsrekord världen över. Bland annat i och med att den första fasen av ett nytt handelsavtal mellan USA och Kina lades på bordet.

– Den mest rimliga slutsats att dra inför 2020 är att den förväntade avkastningen på aktier kommer att bli väsentligt lägre än för 2019. Samtidigt så kommer jakten på avkastning att fortsätta – givet det fortsatt ultralåga ränteläget. Vi förväntar oss en fortsatt stimulativ penningpolitik resten av 2020 från FED, ECB och den svenska Riksbanken vilket i sin tur ger ett bra värderingsstöd för både aktier och företagsobligationer, säger Magnus Nilsson.

– Efter att ha lämnat farhågor om recession bakom oss blickar vi fram emot en långsamt växande ekonomisk tillväxt med låg inflation så finns det förhoppningar om ett positivt börsår. En långsamt växande ekonomi ger goda förutsättningar för att företagsobligationer ska ge en bättre riskjusterad avkastning än statsobligationer.

Vilka är riskerna framöver?
– Fortsatta eller strandade förhandlingar i handelsavtalet mellan USA och Kina, geopolitisk oro samt ökad volatilitet som följd av kortsiktig övertolkning av ekonomiska data. En joker är det amerikanska presidentvalet som kan ge positiva impulser från en expansiv finanspolitik eller negativa impulser från en allmän politisk turbulens där alternativen framstår som oklara.

Vad kommer temat att vara i år?
– Temat för 2020 kommer i mångt och mycket att handla om bristen på placeringsalternativ i och med att stora delar av statsobligationskurvan fortfarande ligger med en förväntad negativ avkastning.

Nordic Cross arbetar aktivt med hållbarhet i sin förvaltning, vilket också ger avtryck i fonden Credit Edge. Konkret innebär det att man, innan en investering görs, skapar sig en uppfattning om hur bolagets ledning arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Fonden är fossilfri och dess positioner följs upp av en oberoende aktör för att säkerställa att inga bolag som inte möter uppsatta hållbarhetskrav finns i portföljen.

– Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i vår förvaltning. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning, säger Fredrik Tauson.

Platsannonser