Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.
Fonder

Pensionsmyndigheten vill slänga ut 300 PPM-fonder

Förbud mot telefonförsäljning inom premiepensionen, krav på tre års historik för såväl fonder som fondbolag och ett tak på hur stor andel av fondens kapital som får finnas inom premiepensionen. Det är några av förslagen för att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg som Pensionsmyndigheten nu lämnar till regeringen.

Uppdaterad 2017-06-01
Publicerad 2017-06-01

I december 2016 fick Pensionsmyndigheten regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg. I mars i år gjordes en preliminär redovisning av förslagen. Nu har uppdraget slutrapporterats till regeringen för vidare hantering inom pensionsgruppen.

– Vår uppgift har varit att inom ramen för befintligt premiepensionssystem identifiera brister i konsumentskyddet och komma med förslag på åtgärder. Vårt fokus i detta arbete har från början till slut varit pensionsspararnas och pensionärernas bästa, kommenterar Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm, i ett pressmeddelande.

Trettiotal förslag

Totalt handlar det om ett 30-tal förslag till åtgärder som nu läggs på beslutsfattarnas bord. Förslagen är utformade som en helhet så att de tillsammans ska ge den önskade effekten. Ett centralt förslag i rapporten är att ett utökat och delvis nytt uppdrag för Pensionsmyndigheten.

– Vi tror att vi inom ramen för nuvarande premiepensionssystem kan komma till rätta med de oseriösa aktörer och det bedrägliga beteende vi tyvärr fått hantera. Men för att göra det behöver vi ett tydligare och utökat uppdrag från regeringen och pensionsgruppen, säger Katrin Westling Palm.

300 fonder ryker från fondtorget

Bland Pensionsmyndighetens förslag föreslås också att nya fonder ska ha minst tre års avkastningshistorik, att fondbolag som vill komma in på fondtorget ska kunna visa upp tre års verksamhetshistorik och att det ska finnas ska ett visst minimikapital i en fond för att den ska få finnas på premiepensionens fondtorg.

"Kravet på minst 500 miljoner kronor (i förvaltat kapital i fonden) innebär att fondförvaltare måste bevisa att fonden attraherar kapital på fondmarknaden utanför premiepensionen innan den kan registreras hos Pensionsmyndigheten. Detta förväntas gynna etablerade fondbolag. I dagsläget förekommer en motsatt situation där premiepensionssystemet ses som en gratis reklamplats för nya fonder och där det kan anses värdehöjande att finnas på fondtorget för premiepensionen", skriver Pensionsmyndigheten i rapporten.

Omkring 300 av dagens cirka 800 fonder i PPM-systemet möter inte de nya kraven, däribland 26 av 41 generationsfonder, 178 aktiefonder och nära hälften av de blandfonder som handlas på fondtorget, 43 stycken närmare bestämt.

Dessutom föreslås ett förbud mot telefonförsäljning av produkter på premiepensionsområdet, att alla fondbyten ska vara egenhändigt undertecknade och att fonder som vill vara med på premiepensionens fondtorg måste ha andra andelsägare än Pensionsmyndigheten för minst hälften av kapitalet.

Krav på förvaltat kapital

Flera av förslagen har som syfte att säkerställa att fonder och fondbolag som verkar inom premiepensionen också finns på andra fondtorg och plattformar. Flera av de problem som behövts hanteras på senare tid har gällt fonder och fondbolag som endast funnits inom premiepensionen.

– Premiepensionen kom till för att pensionsspararna skulle kunna dra nytta av den fungerande fondmarknad som redan fanns. Det var aldrig tanken att det skulle skapas speciella fondbolag som endast verkar inom premiepensionen. Våra förslag syftar till återgå till den ursprungliga principen, avslutar Katrin Westling Palm.

Pensionsmyndigheten har, i enlighet med regeringens beslut, genomfört uppdraget i samråd med Finansinspektionen och med inhämtande av synpunkter från Konsumentverket, Ekobrottsmyndigheten och berörda branschorganisationer.

Några av de huvudsakliga förslagen är följande: 

Utvecklat samarbetsavtal mellan Pensionsmyndigheten och fondbolagen på fondtorget.

Krav på historik för fondbolag och fonder.
- Minst tre helårs avkastningshistorik för fond.
- Minst tre helårs verksamhetshistorik för fondbolag.

Krav på ett visst förvaltat kapital innan registrering på fondtorget.
- Minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital i fonden.

Krav på visst fortsatt förvaltat kapital och ett tak för Pensionsmyndighetens ägarandel.
- Max 50 procent av förvaltat kapital från premiepensionen.

Utökat uppdrag och förändrat arbetssätt för Pensionsmyndigheten.

Krav på egenhändig underskrift vid fondbyte.

Förbud mot telefonförsäljning inom premiepensionen.

Utvecklad strategisk samverkan mellan Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

Inrättande av ett råd för premiepensionsfrågor med deltagande från branschen.

Pensionsmyndigheten kommer även att senare i år komma med ett förslag om en fast årlig avgift för deltagande på fondtorget.

Platsannonser

Logga in